MPP-553

Tài chính phát triển

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
1. Tìm hiểu vai trò của hệ thống tài chính và mối quan hệ giữa phát triển tài chính và phát triển kinh tế. 

2. Ứng dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích khu vực tài chính (các công cụ, thị trường, tổ chức và cơ sở hạ tầng tài chính). 

3. Phân tích vai trò của chính phủ trong phát triển hệ thống tài chính và xem xét những yêu cầu và thách thức trong việc tạo dựng một hệ thống tài chính vận hành hữu hiệu.