MPP-532

Thẩm định đầu tư công

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Mục đích của môn học là để các học viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế của thẩm định dự án. Khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ có được kiến thức và các kỹ năng cần thiết để thẩm định về mặt tài chính và kinh tế, cũng như hiểu được tầm quan trọng của các vấn đề chính trị, môi trường và xã hội trong việc định hình các dự án phát triển.