MPP-530

Nhập môn kế toán tài chính

Trần Thị Quế Giang
Ngày: 05/10/2015 17:02; Kích thước: 428,384 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 13/10/2015
13:30 - 15:00

Bài giảng 1. Hoạt động doanh nghiệp và tổng quan các báo cáo tài chính

* WSF, chương 1

* A&B, Phần 1.

Vinamilk
Ngày: 23/12/2015 13:17; Kích thước: 16,258,812 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 21/12/2015 09:03; Kích thước: 945,753 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 21/12/2015 08:54; Kích thước: 1,071,829 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 26/11/2015 11:23; Kích thước: 920,760 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 26/11/2015 11:14; Kích thước: 1,396,703 bytes
Leslie K. Breitner & Robert N. Anthony
Ngày: 29/10/2015 09:58; Kích thước: 785,293 bytes
Leslie K. Breitner & Robert N. Anthony
Ngày: 29/10/2015 09:55; Kích thước: 706,837 bytes
Leslie K. Breitner & Robert N. Anthony
Ngày: 12/10/2015 15:16; Kích thước: 681,909 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 26/10/2015 16:56; Kích thước: 540,398 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 26/10/2015 16:33; Kích thước: 772,732 bytes
Leslie K. Breitner & Robert N. Anthony
Ngày: 20/10/2015 18:20; Kích thước: 981,379 bytes
Leslie K. Breitner & Robert N. Anthony
Ngày: 20/10/2015 18:19; Kích thước: 703,921 bytes
Leslie K. Breitner & Robert N. Anthony
Ngày: 12/10/2015 15:15; Kích thước: 796,644 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 19/10/2015 19:10; Kích thước: 591,501 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 12/10/2015 15:14; Kích thước: 886,235 bytes
Leslie K. Breitner & Robert N. Anthony
Ngày: 20/10/2015 18:18; Kích thước: 981,379 bytes
Leslie K. Breitner & Robert N. Anthony
Ngày: 20/10/2015 18:14; Kích thước: 703,921 bytes
Leslie K. Breitner & Robert N. Anthony
Ngày: 20/10/2015 18:12; Kích thước: 681,909 bytes
Leslie K. Breitner & Robert N. Anthony
Ngày: 12/10/2015 15:13; Kích thước: 796,644 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 12/10/2015 15:12; Kích thước: 886,235 bytes
Leslie K. Breitner & Robert N. Anthony
Ngày: 12/10/2015 15:11; Kích thước: 688,977 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 12/10/2015 15:06; Kích thước: 896,993 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 25/11/2015 14:38; Kích thước: 18,396 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 25/11/2015 14:37; Kích thước: 715,149 bytes
Phạm Thị Ngọc Bích
Ngày: 09/11/2015 14:44; Kích thước: 475,943 bytes
Phạm Thị Ngọc Bích
Ngày: 03/11/2015 10:04; Kích thước: 269,380 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 23/12/2015 13:04; Kích thước: 279,714 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 06/01/2016 17:41; Kích thước: 430,083 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 08/12/2015 09:39; Kích thước: 477,416 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 17/11/2015 10:45; Kích thước: 282,592 bytes
Phạm Thị Ngọc Bích
Ngày: 25/11/2015 08:44; Kích thước: 423,140 bytes
Phạm Thị Ngọc Bích
Ngày: 03/11/2015 09:57; Kích thước: 370,727 bytes
Lê Phan Ái Nhân
Ngày: 14/11/2015 12:09; Kích thước: 422,278 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 20/10/2015 18:23; Kích thước: 348,235 bytes
Graeme Rankine
Ngày: 23/12/2015 13:00; Kích thước: 471,780 bytes
Luann J. Lynch
Ngày: 08/12/2015 09:33; Kích thước: 172,276 bytes
Luann J. Lynch
Ngày: 08/12/2015 09:35; Kích thước: 318,505 bytes
Francois Brochet, Krishna G. Palepu & Lauren Barley
Ngày: 06/11/2015 09:37; Kích thước: 792,252 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 25/11/2015 14:48; Kích thước: 317,503 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 25/11/2015 14:49; Kích thước: 20,780 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 25/11/2015 14:45; Kích thước: 295,570 bytes

Nhập môn Kế toán tài chính được thiết kế nhằm trang bị kiến thức căn bản làm tiền đề cho chuỗi môn học tiếp theo như: Phân tích tài chính, Tài chính phát triển và Thẩm định dự án đầu tư.

Môn học hướng tới mục đích cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về kế toán tài chính; làm quen với các nguyên lý và khái niệm kế toán, các báo cáo tài chính bao gồm cả bảng cân đối tài sản, báo cáo thu nhập và báo cáo ngân lưu. Sau môn học, học viên được kỳ vọng nắm vững quy trình tổng quát về sự hình thành, nội dung, cấu trúc và mối quan hệ của các báo cáo tài chính; bước đầu biết cách sử dụng các thông tin này để tính toán các hệ số, chỉ báo đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh từ quan điểm của nhà đầu tư trong quá trình hoạch định, quyết định đầu tư. Môn học này không nhằm mục tiêu đào tạo các kế toán viên chuyên nghiệp.