Công tác thực địa tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Đồng Tháp