Nguyễn Thị Tố Nga

Nguyễn Thị Tố Nga
Trợ giảng

Học viên MPP19, khóa 2017-2019.

Email: mpp19.NgaNguyen@alumni.fulbright.edu.vn

Bà Nguyễn Thị Tố Nga hiện là Trợ giảng của Trường Chính sách công và Quản lý (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam. Trong công tác giảng dạy, bà Nga là thành viên Ban giảng viên trong các môn học Các phương pháp nghiên cứu và Phân tích chính sách công, Kinh tế học Khu vực Công, và Phát triển vùng và địa phương.

Hiện tại, bà Nga là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Tài chính – Marketing, thuộc khoa Thuế - Hải quan. Các môn bà Nga tham gia giảng dạy nghiên cứu là: Thuế và Tài chính công.

Bà Nga tốt nghiệp Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm 2007, có bằng thạc sĩ Chính sách Công tại Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright vào năm 2019. Bà Nga từng có 7 năm công tác tại Công ty chứng khoán Ngân hàng No&PTNT Việt Nam.

Quay lại