Trương Minh Hòa

Trương Minh Hòa
Cán bộ Thư viện cấp cao

Trương Minh Hòa là Cán bộ Thư viện cấp cao tại Đại học Fulbright Việt Nam. Dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm, ông Trương Minh Hòa đồng phát triển các yêu cầu chuyển đổi từ thư viện truyền thống sang thư viện số. Tại Đại học Fulbright Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Fulbright, ông Hòa và các giảng viên làm việc cùng nhau để duy trì sự liên kết với các ưu tiên chiến lược của Trường. Chuyên môn của ông Trương Minh Hòa là xây dựng chính sách phát triển nguồn tài nguyên thông tin và các bộ sưu tập thư viện bám sát chương trình giảng dạy một cách chặt chẽ, cũng như áp dụng các công nghệ mới vào các hoạt động thư viện. Ông Trương Minh Hòa hiện đang lãnh đạo thư viện Fulbright, ông sẽ quản lý và duy trì thư viện số của Trường Fulbright tại khuôn viên Quận 9.

Ông Trương Minh Hòa bắt đầu làm việc cho Trường Fulbright từ tháng 3/2007. Ông Hòa có bằng Thạc sĩ ngành Khoa học Thư viện của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Nghiên cứu

Chương sách

  • Hoa, T. M. (2015). Discussion on Open Courseware and the Role of OCW in Training in Library and Information Science at the Universities in Vietnam. In Building Foundations for Open Educational Resources for Higher Education in Vietnam: Policies, Communities and Technological Solutions. Tran Thi Quy, Do Van Hung, Nguyen Huy Chuong et al. eds. (pp. 244–273), ISBN 13: 9786046242642, Vietnam National University Press, Ha Noi.

Bài báo

  • Hoa, T. M. (2018). Industry 4.0 and the role of the Internet of Things. Journal of Information and Documentation, (4/2018), pp. 27-36.
  • Hoa, T. M. (2017). OER SWOT analysis in supporting lifelong learning: Case study of Fulbright Economics Teaching Program. Journal of Information and Documentation, (3/2017), pp. 3-14.
  • Hoa, T. M. (2017). Case Studies and Some Issues of Applying Case Study Method in Teaching the Library – Information Students in Vietnamese Universities. Vietnam Library Journal, (1/2017), pp. 40-47.
  • Hoa, T. M. (2016). Open Learning Resource and Its Role in Information - Library Course at Universities in Vietnam. Journal of Information and Documentation, (3/2016), pp. 20–32.

Hội nghị & Hội thảo

  • University of Social Sciences and Humanities (USSH) – Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Department of Library and Information Science, Workshop on "Open Access: Motivation for Sustainable Development", 10/2016.
  • UNESCO (Vietnam), Vietnam National University – Hanoi, University of Social Sciences and Humanities, and National Centre for Research and Development of Open Technologies (RDOT) (belongs to Ministry of Science and Technology – Vietnam), International Workshop on "Policy Advocacy to Promote Open Educational Resources in Higher Education in Vietnam", 09/2016.
  • University of Social Sciences and Humanities (USSH) – Vietnam National University, Ho Chi Minh City and National Centre for Research and Development of Open Technologies (RDOT) (belongs to Ministry of Science and Technology – Vietnam), Training Workshop on "Open Software for Vietnam" in OER@University Roadshow 2016, 06/2016.
  • Monash University (Australia) and University of Social Sciences and Humanities (USSH) – Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Training Workshop on "Research Support: Roles and Activities of Academic Libraries", 04/2016.
  • UNESCO (Vietnam) and Vietnam National University – Hanoi, University of Social Sciences and Humanities, International Workshop on "Building Foundations for Open Educational Resources for Higher Education in Vietnam: Policies, Communities and Technological Solutions", 12/2015.

Quay lại