MPP2025-521a

Các phương pháp định lượng 1

Lê Việt Phú, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 09/11/2023 18:38; Kích thước: 288,994 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 85,376 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
Ronald K. Pearson
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 85,376 bytes
Ronald K. Pearson
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 85,376 bytes
Ronald K. Pearson
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 25/10/2023 11:56; Kích thước: 143,362 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/01/2024 15:16; Kích thước: 423,519 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/01/2024 15:15; Kích thước: 423,642 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/01/2024 15:14; Kích thước: 514,559 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/01/2024 15:14; Kích thước: 784,678 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 04/01/2024 15:06; Kích thước: 622,784 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 04/01/2024 15:04; Kích thước: 349,293 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 04/01/2024 15:03; Kích thước: 686,372 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 04/01/2024 15:02; Kích thước: 486,658 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 09/11/2023 18:47; Kích thước: 421,399 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 09/11/2023 18:45; Kích thước: 688,253 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 09/11/2023 18:44; Kích thước: 887,144 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 09/11/2023 18:44; Kích thước: 472,620 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 09/11/2023 18:43; Kích thước: 1,295,114 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 09/11/2023 18:41; Kích thước: 609,075 bytes
Lê Khánh Hưng
Ngày: 04/01/2024 15:52; Kích thước: 339,645 bytes
Đỗ Hoàng Phương, Lê Khánh Hưng
Ngày: 04/01/2024 15:49; Kích thước: 186,820 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 04/01/2024 15:49; Kích thước: 253,035 bytes
Lê Khánh Hưng
Ngày: 04/01/2024 15:52; Kích thước: 191,979 bytes
Đỗ Hoàng Phương, Lê Khánh Hưng
Ngày: 04/01/2024 15:45; Kích thước: 191,338 bytes
Lê Khánh Hưng
Ngày: 04/01/2024 15:52; Kích thước: 423,077 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 09/11/2023 18:56; Kích thước: 222,648 bytes
Lê Khánh Hưng
Ngày: 04/01/2024 15:51; Kích thước: 242,520 bytes
Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 09/11/2023 18:56; Kích thước: 213,997 bytes

Môn học gồm 2 phần chính:

  • Thống kê ứng dụng
  • Kinh tế lượng nhập môn

Phần thống kê ứng dụng sẽ ôn tập lại các khái niệm thống kê cơ bản như thống kê mô tả, qui luật xác suất, phân bố xác suất, lấy mẫu và phân phối mẫu, ước lượng và kiểm định giả thuyết. Phần này cung cấp kiến thức cơ sở để sinh viên có thể vận dụng vào phân tích khám phá dữ liệu và hỗ trợ việc ra quyết định, hay phân tích các vấn đề kinh tế xã hội. Học viên sẽ làm quen với một số nguyên lý của khoa học dữ liệu, từ thu thập, tổ chức, phân tích khám phá và sử dụng dữ liệu.

Phần thứ hai của môn học sẽ giới thiệu các phương pháp căn bản để ước lượng các mối quan hệ giữa quan sát thực và các biến số kinh tế, và kiểm định các giả thuyết thống kê về các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. Học viên sẽ học cách xây dựng và sử dụng các mô hình kinh tế lượng, xử lý dữ liệu, và thực hiện các phân tích phù hợp để mô tả thế giới thực và góp phần vào thảo luận chính sách dựa trên bằng chứng thực nghiệm. Học viên cần hiểu sức mạnh của các phương pháp phân tích định lượng cũng như những giới hạn khi áp dụng trong thế giới thực. Môn học yêu cầu sử dụng phần mềm Excel và Stata.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'