MPP2019-552

Chính sách ngoại thương

Vũ Thành Tự Anh, James Riedel
Ngày: 02/05/2018 11:01; Kích thước: 278,984 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 26/02/2018
10:15 - 11:45

Giới thiệu môn học

Vũ Thành Tự Anh

  • KOM, Chương 1

Tổng quan về bức tranh thương mại quốc tế của Việt Nam

Thứ 4, 28/02/2018
10:15 - 11:45

Mô hình hấp dẫn và mô thức thương mại quốc tế

Vũ Thành Tự Anh

  • KOM, Chương 2
  • J.E. Anderson and E. van Wincoop (2003). Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle. American Economic Review, 93(1):170-192.
Thứ 6, 02/03/2018
10:15 - 11:45

Ôn tập

Đào Thị Ngọc

Phát bài tập 1

Daniel C. Esty
Ngày: 07/05/2018 11:33; Kích thước: 467,198 bytes
James Riedel
Ngày: 07/05/2018 11:31; Kích thước: 378,468 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 07/05/2018 11:30; Kích thước: 416,746 bytes
Helen Cabalu & Cristina Alfonso
Ngày: 07/05/2018 11:27; Kích thước: 266,552 bytes
Jagdish Bhagwati, Pravin Krishna & Arvind Panagariya
Ngày: 07/05/2018 11:21; Kích thước: 5,724,291 bytes
Richard E. Baldwin
Ngày: 07/05/2018 11:20; Kích thước: 1,348,855 bytes
Richard Baldwin
Ngày: 07/05/2018 08:38; Kích thước: 1,348,855 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 07/05/2018 11:19; Kích thước: 825,404 bytes
Anne O. Krueger & Baran Tuncer
Ngày: 07/05/2018 11:15; Kích thước: 1,310,717 bytes
Robert E. Baldwin
Ngày: 07/05/2018 11:14; Kích thước: 1,429,563 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 07/05/2018 11:13; Kích thước: 525,703 bytes
Peter G. Warr, Frances J. Wollmer
Ngày: 07/05/2018 11:12; Kích thước: 32,536 bytes
James Riedel
Ngày: 07/05/2018 11:00; Kích thước: 254,640 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 19/04/2018 08:58; Kích thước: 825,404 bytes
James Riedel
Ngày: 07/05/2018 10:57; Kích thước: 254,640 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 07/05/2018 10:54; Kích thước: 825,404 bytes
Prema-chandra Athukorala
Ngày: 07/05/2018 10:52; Kích thước: 151,579 bytes
Nguyen Trong Hoai, Nguyen Truong Toan & Pham Hoang Van
Ngày: 07/05/2018 10:50; Kích thước: 403,739 bytes
R. C. Feenstra
Ngày: 07/05/2018 10:43; Kích thước: 433,916 bytes
Gal Hochman & David Zilberman
Ngày: 07/05/2018 10:39; Kích thước: 808,521 bytes
Anne O. Krueger
Ngày: 19/04/2018 09:32; Kích thước: 2,216,390 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 07/05/2018 10:37; Kích thước: 825,404 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 19/04/2018 08:35; Kích thước: 1,044,227 bytes
Anne O. Krueger
Ngày: 19/04/2018 09:31; Kích thước: 2,216,390 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 19/04/2018 08:31; Kích thước: 1,103,834 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 26/03/2018 07:55; Kích thước: 656,833 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 20/03/2018 14:51; Kích thước: 1,455,109 bytes
Anne O. Krueger, Baran Tuncer
Ngày: 16/03/2018 15:39; Kích thước: 856,296 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 16/03/2018 15:36; Kích thước: 685,379 bytes
James Riedel; Premachandra Athukorala
Ngày: 27/02/2018 14:08; Kích thước: 502,571 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 09/03/2018 14:53; Kích thước: 706,970 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 09/03/2018 14:49; Kích thước: 1,133,078 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 03/03/2018 14:14; Kích thước: 892,222 bytes
Paul Krugman
Ngày: 19/02/2019 10:45; Kích thước: 45,729 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 02/03/2018 09:52; Kích thước: 681,689 bytes
James E. Anderson, Eric van Wincoop
Ngày: 19/02/2019 10:28; Kích thước: 47,980 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 23/02/2018 17:36; Kích thước: 464,789 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 23/02/2018 17:32; Kích thước: 270,592 bytes
James Riedel
Ngày: 22/05/2018 15:39; Kích thước: 409,449 bytes
James Riedel
Ngày: 21/05/2018 09:14; Kích thước: 734,961 bytes
James Riedel
Ngày: 15/05/2018 13:54; Kích thước: 541,366 bytes
James Riedel
Ngày: 14/05/2018 08:40; Kích thước: 446,114 bytes
James Riedel
Ngày: 09/05/2018 10:59; Kích thước: 387,913 bytes
James Riedel
Ngày: 05/05/2018 10:00; Kích thước: 305,761 bytes
James Riedel
Ngày: 05/05/2018 09:59; Kích thước: 307,682 bytes
James Riedel
Ngày: 05/05/2018 09:57; Kích thước: 742,809 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/03/2018 10:20; Kích thước: 2,987,156 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 26/03/2018 15:01; Kích thước: 1,477,370 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 23/03/2018 07:50; Kích thước: 1,188,185 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 20/03/2018 11:05; Kích thước: 820,434 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/03/2018 14:21; Kích thước: 1,371,417 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 12/03/2018 10:18; Kích thước: 1,168,543 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 07/03/2018 16:42; Kích thước: 1,049,691 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 06/03/2018 09:16; Kích thước: 1,010,831 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 01/03/2018 08:46; Kích thước: 1,147,430 bytes
James Riedel
Ngày: 21/04/2018 08:47; Kích thước: 743,343 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 26/02/2018 11:00; Kích thước: 1,573,580 bytes
James Riedel
Ngày: 03/05/2018 14:34; Kích thước: 113,984 bytes
James Riedel
Ngày: 21/04/2018 08:52; Kích thước: 144,873 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 17/04/2018 14:22; Kích thước: 154,698 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 16/03/2018 16:07; Kích thước: 131,837 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 05/03/2018 16:01; Kích thước: 188,433 bytes

Môn học cung cấp cho học viên những lý thuyết thương mại quốc tế cơ bản, giúp học viên hiểu và giải thích chính sách thương mại của các quốc gia, mô thức trao đổi thương mại giữa các nước, các thể chế thương mại quốc tế ở cấp độ toàn cầu, khu vực, và quốc gia, vai trò của hợp nhất kinh tế và GATT/WTO trong việc tháo dỡ các rào cản đối với thương mại quốc tế. Đặc biệt môn học chú trọng vào khả năng phân tích các chính sách thương mại được sử dụng ở các nước phát triển và đang phát triển, khuynh hướng lựa chọn chính sách công nghiệp thay cho chính sách thương mại nhằm hiện thực hóa các lợi thế so sánh ở các quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững. Ngoài ra, môn học còn phân tích và đánh giá hoạt động thương mại của Việt Nam và các chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động này.

Với mục tiêu và nội dung như trên, môn học được chia thành hai phần. Phần thứ nhất – "Lý thuyết thương mại quốc tế" – thảo luận giới thiệu các khái niệm và phương pháp chính của thương mại quốc tế và minh họa chúng bằng các ứng dụng thực tế. Trong phần này, học viên sẽ được giới thiệu các mô hình cổ điển như mô hình lợi thế so sánh của David Ricardo, mô hình Heckscher-Ohlin, mô hình thương mại trong điều kiện có lợi thế kinh tế nhờ quy mô. Phần thứ hai – "Chính sách thương mại quốc tế" – trình bày phân tích có tính so sánh từ góc độ phúc lợi; chính sách thương mại khi thị trường nội địa bị biến dạng; các hiệp định thương mại quốc tế ở cấp độ song phương, vùng, và đa phương; chi phí và lợi ích của việc bảo vệ tỷ giá hối đoái; và những tranh luận hiện nay về chính sách thương mại quốc tế.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'