MPP2022-551

Chính sách phát triển

Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:33; Kích thước: 336,998 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Frank Incropera
Ngày: 27/09/2021 11:31; Kích thước: 21,802,258 bytes
Fernando Cardim de Carvalho, Jan Kregel, Lavinia Barros de Castro, and Rogério Studart
Ngày: 27/09/2021 11:29; Kích thước: 516,845 bytes
A. P. Thirlwall
Ngày: 27/09/2021 11:26; Kích thước: 120,340 bytes
Lant Pritchett
Ngày: 27/09/2021 11:25; Kích thước: 364,175 bytes
Angus Deaton
Ngày: 27/09/2021 11:23; Kích thước: 308,607 bytes
Anthony B. Atkinson
Ngày: 27/09/2021 11:22; Kích thước: 203,288 bytes
Anthony B. Atkinson
Ngày: 27/09/2021 11:19; Kích thước: 671,647 bytes
Alex Cobham
Ngày: 27/09/2021 11:17; Kích thước: 525,177 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:52; Kích thước: 1,682,587 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:52; Kích thước: 2,824,470 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:51; Kích thước: 1,573,748 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:50; Kích thước: 1,573,516 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:49; Kích thước: 1,494,330 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:48; Kích thước: 1,351,789 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:48; Kích thước: 1,416,789 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:47; Kích thước: 1,612,831 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:46; Kích thước: 1,466,413 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:45; Kích thước: 1,532,947 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:45; Kích thước: 2,163,162 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:43; Kích thước: 1,626,646 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:42; Kích thước: 2,010,039 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:41; Kích thước: 2,154,958 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2021 10:40; Kích thước: 2,039,647 bytes

Chính sách phát triển là môn học về phát triển kinh tế tập trung thảo luận những lựa chọn chính sách then chốt mà chính phủ và xã hội phải đối diện. Chúng ta sẽ tập trung vào những chủ đề nhìn từ lăng kính của Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Mặc dù các nước khu vực Đông Nam Á đều thịnh vượng hơn so với cách đây 50 năm, mỗi nước lại có một lộ trình phát triển khác nhau và kết quả là mỗi nước có tiêu chuẩn sống, tỉ lệ bất bình đẳng và trình độ phát triển con người khác nhau. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những khác biệt này sẽ giúp chúng ta thấu hiểu được vai trò của chính sách và các nhân tố khác ảnh hưởng đến tốc độ và chiều hướng phát triển.

Môn học nhấn mạnh việc sử dụng dữ liệu-bằng chứng có chất lượng, lập mô hình và trình bày mô hình. Hoạch định chính sách đòi hỏi phải sử dụng bằng chứng một cách cẩn thận và không thiên vị và chỉ được đưa ra nhận định cho đến khi thu thập được đầy đủ dữ liệu. Điều này không có nghĩa là phải sử dụng những kỹ thuật định lượng phức tập. Một bảng dữ liệu được xây dựng tốt với các chỉ số đáng tin cậy sẽ có sức thuyết phục cao hơn một mô hình kinh tế lượng phức tạp, đặc biệt là khi trình bày những thông tin này với giới hoạch định chính sách, giới truyền thông và công chúng.

Chủ đề lớn thứ hai trong khóa học là sự cân bằng giữa phân bổ thị trường và kiểm soát của chính phủ. Thị trường và chính phủ không phải là câu trả lời đúng duy nhất cho mọi tình huống. Kết hợp các công cụ thích hợp đòi hỏi phải chú ý đến hoàn cảnh và cẩn thận đánh giá cách thức và thời điểm thị trường và chính phủ tương tác với nhau.