MPP2022-552

Chính sách ngoại thương

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Giảng viên phụ trách: Lê Thái Hà

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Nhằm cung cấp cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tế, giúp học viên giải thích các mô thức trao đổi thương mại giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, và giữa các nước phát triển với nhau. Môn học nhấn mạnh vào sự thông hiểu môi trường thể chế của thương mại quốc tế ở các cấp độ toàn cầu, khu vực, và quốc gia, vai trò của hợp nhất kinh tế và GATT/WTO trong việc tháo dỡ các rào cản đối với thương mại quốc tế. Đặc biệt môn học chú trọng vào khả năng phân tích các chính sách thương mại được sử dụng ở các nước phát triển và đang phát triển, khuynh hướng lựa chọn chính sách công nghiệp thay cho chính sách thương mại nhằm thực tiễn hóa các lợi thế so sánh ở các quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững. Ngoài ra, môn học này còn phân tích và đánh giá hoạt động thương mại ở Việt Nam và các chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động này

To provide students with the basic theories of international trade in order to explain trade patterns between developed and developing countries, and among developed countries. This course emphasizes an understanding of the institutional environment for international trade, both at the global, regional, and national level and the role of economic integration and GATT/WTO in removing trade barriers. Particular emphasis is placed on the analysis of trade policies used in developed and developing countries and the movement from trade policy to industrial policy to practice comparative advantages. This course also examines Vietnam’s trade performance and policies to promote them.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'