MPP2023-522

Các phương pháp nghiên cứu (PA)

Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/10/2023 16:33; Kích thước: 486,341 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
William N. Dunn
Ngày: 18/10/2023 04:36; Kích thước: 85,377 bytes
Harvard Kennedy School
Ngày: 18/10/2023 04:36; Kích thước: 396,913 bytes
William N. Dunn
Ngày: 18/10/2023 04:35; Kích thước: 35,527 bytes
William N. Dunn
Ngày: 18/10/2023 04:36; Kích thước: 35,527 bytes
Alan Bryman
Ngày: 18/10/2023 04:36; Kích thước: 35,527 bytes
David Collier
Ngày: 18/10/2023 17:02; Kích thước: 5,676,693 bytes
David Collier
Ngày: 18/10/2023 04:36; Kích thước: 141,073 bytes
Henry E. Brady, David Collier
Ngày: 18/10/2023 04:36; Kích thước: 35,527 bytes
Robert K. Yin
Ngày: 18/10/2023 16:54; Kích thước: 51,459 bytes
Winston Phan Đào Nguyên
Ngày: 18/10/2023 04:36; Kích thước: 396,566 bytes
Paul Frantz
Ngày: 18/10/2023 17:32; Kích thước: 117,677 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/10/2023 17:31; Kích thước: 1,060,999 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/10/2023 17:30; Kích thước: 874,038 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/10/2023 17:30; Kích thước: 2,139,702 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/10/2023 17:29; Kích thước: 2,697,362 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/10/2023 17:29; Kích thước: 2,489,281 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/10/2023 17:28; Kích thước: 906,008 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/10/2023 17:27; Kích thước: 1,175,462 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/10/2023 17:27; Kích thước: 1,897,573 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/10/2023 17:27; Kích thước: 2,426,710 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/10/2023 17:26; Kích thước: 1,280,668 bytes

Môn học Phương pháp Nghiên cứu và Phân tích chính sách được cấu trúc thành ba phần. Phần đầu tiên của môn học sẽ trình bày một số chủ đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu chính sách, trong đó tập trung vào thiết kế và lựa chọn phương pháp nghiên cứu (cả định tính và định lượng), nhưng chú trọng chủ yếu vào các phương pháp định tính do phương pháp định lượng đã được trình bày chi tiết ở các môn học khác của nhà trường. Kết thúc phần này, học viên sẽ hiểu các khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, phản biện và đánh giá thiết kế nghiên cứu của các bài nghiên cứu chính sách, cũng như thiết kế nghiên cứu của chính mình.

Phần thứ hai của môn học giới thiệu quy trình phân tích chính sách, bao gồm từ việc nhận dạng và định dạng một vấn đề chính sách cho tới việc giải quyết vấn đề chính sách ấy. Trong quá trình này, học viên phải xác định phương pháp (chẳng hạn như định tính, định lượng, hay hỗn hợp), nguồn dữ liệu/thông tin, mô hình và công cụ phân tích được sử dụng để xây dựng và đánh giá các lựa chọn chính sách khác nhau, và cuối cùng đưa ra khuyến nghị chính sách. Môn học kết thúc bằng những hướng dẫn chung về cách viết và trình bày một bài phân tích chính sách sao cho hiệu quả nhất và những cân nhắc đạo đức trong nghiên cứu chính sách, đồng thời thảo luận một số tình huống trong đó có sự xung đột về lợi ích hay giá trị để sinh viên thảo luận.

Phần cuối cùng của môn học dành cho học viên ứng dụng các kiến thức đã được học trong môn Phương pháp nghiên cứu để phản biện một số luận văn của các khóa trước – cả định tính và định lượng, cả phân tích và nghiên cứu chính sách. Phần này cũng tạo điều kiện cho một số học viên (đăng ký trước với Nhóm giảng viên) có cơ hội trình bày thiết kế nghiên cứu, qua đó hoàn thiện bài viết cuối môn học của mình.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'