MPP2023-551

Chính sách phát triển

Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:11; Kích thước: 311,344 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Frank P. Incropera
Ngày: 12/10/2023 11:41; Kích thước: 301,940 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:40; Kích thước: 1,519,485 bytes
Jose Gabriel Palma & Jonathan Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:38; Kích thước: 1,242,192 bytes
Lant Pritchett
Ngày: 12/10/2023 11:35; Kích thước: 625,038 bytes
Angus Deaton
Ngày: 12/10/2023 11:21; Kích thước: 529,710 bytes
Tony Atkinson
Ngày: 12/10/2023 11:21; Kích thước: 679,544 bytes
Tony Atkinson
Ngày: 12/10/2023 11:20; Kích thước: 884,649 bytes
Massoud Karshenas
Ngày: 12/10/2023 11:18; Kích thước: 1,179,407 bytes
Alex Cobham
Ngày: 12/10/2023 11:17; Kích thước: 472,970 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:52; Kích thước: 1,525,812 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:51; Kích thước: 1,198,653 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:50; Kích thước: 1,198,351 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:50; Kích thước: 935,955 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:49; Kích thước: 1,207,599 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:48; Kích thước: 1,405,328 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:47; Kích thước: 1,268,618 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:47; Kích thước: 1,258,033 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:46; Kích thước: 1,023,621 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:45; Kích thước: 2,165,097 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:45; Kích thước: 1,531,674 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:44; Kích thước: 1,916,860 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:43; Kích thước: 3,540,708 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 12/10/2023 11:43; Kích thước: 1,811,330 bytes

Chính sách phát triển là môn học về phát triển kinh tế tập trung thảo luận những lựa chọn chính sách then chốt mà chính phủ và xã hội phải đối diện. Chúng ta sẽ tập trung vào những chủ đề nhìn từ lăng kính của Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Mặc dù các nước khu vực Đông Nam Á đều thịnh vượng hơn so với cách đây 50 năm, mỗi nước lại có một lộ trình phát triển khác nhau và kết quả là mỗi nước có tiêu chuẩn sống, tỉ lệ bất bình đẳng và trình độ phát triển con người khác nhau. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những khác biệt này sẽ giúp chúng ta thấu hiểu được vai trò của chính sách và các nhân tố khác ảnh hưởng đến tốc độ và chiều hướng phát triển.

Môn học nhấn mạnh việc sử dụng dữ liệu-bằng chứng có chất lượng, lập mô hình và trình bày mô hình. Hoạch định chính sách đòi hỏi phải sử dụng bằng chứng một cách cẩn thận và không thiên vị và chỉ được đưa ra nhận định cho đến khi thu thập được đầy đủ dữ liệu. Điều này không có nghĩa là phải sử dụng những kỹ thuật định lượng phức tập. Một bảng dữ liệu được xây dựng tốt với các chỉ số đáng tin cậy sẽ có sức thuyết phục cao hơn một mô hình kinh tế lượng phức tạp, đặc biệt là khi trình bày những thông tin này với giới hoạch định chính sách, giới truyền thông và công chúng.

Chủ đề lớn thứ hai trong khóa học là sự cân bằng giữa phân bổ thị trường và kiểm soát của chính phủ. Thị trường và chính phủ không phải là câu trả lời đúng duy nhất cho mọi tình huống. Kết hợp các công cụ thích hợp đòi hỏi phải chú ý đến hoàn cảnh và cẩn thận đánh giá cách thức và thời điểm thị trường và chính phủ tương tác với nhau.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'