MPP2023-551

Chính sách phát triển

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Giảng viên: TS. Jonathan Pincus

Jonathan Pincus nguyên là Giám đốc đào tạo và cố vấn nội dung đào tạo của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) thuộc Chương trình Việt Nam, Đại học Harvard. TS. Pincus là nhà kinh tế phát triển chuyên về khu vực Đông Nam Á. Nghiên cứu của ông tập trung vào các vấn đề thay đổi nông nghiệp, nghèo, bất bình đẳng và thị trường lao động. Ông cũng viết về các vấn đề kinh tế vĩ mô của khu vực Đông Nam Á và phương pháp luận kinh tế học phát triển. Trước khi tham gia Chương trình Việt Nam, ông là chuyên gia kinh tế cao cấp của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam. Qua đó ông đã thiết kế và triển khai các dự án tư vấn và đối thoại chính sách với Chính phủ Việt Nam. Trước khi công tác tại UNDP, ông là giảng viên kinh tế và chủ nhiệm Chương trình thạc sĩ Kinh tế học tại Trường Nghiên cứu Đông phương và Phi châu, Đại học London. TS. Pincus tốt nghiệp đại học Oberlin (Ohio), lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh tế học tại Đại học Cambridge (Anh Quốc). Ông có hai thập niên sống và làm việc ở Đông Nam Á, với thời gian công tác lâu dài ở Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Mô tả môn học

Development Policy is survey of the literature on economic development focusing on critical policy choices facing governments and communities in the 21st century. We cover topics largely through the lens of Vietnam's recent experience and that of other large Southeast Asian countries. While all these countries are much richer than they were 50 years ago, they have pursued distinctive growth strategies, with different results in terms of income, quality of life and human development. Understanding the sources of these divergent outcomes sheds light on the role of policy and other factors affecting the pace and direction of change. The course emphasizes the use of evidence—data quality, modeling and presentation. Formulating sound policies requires careful and unbiased use of evidence and a willingness to suspend judgement until the facts are all in. This does not always—or even generally—mean sophisticated statistical techniques. Often a well-constructed table using reliable indicators is more convincing than a complicated econometric model, especially when communicating with policymakers and the public. Another theme that runs throughout the course is the balance between market allocation and government control. Neither markets nor governments work perfectly in every situation, and knowing when policy can rely on price signals, and when government regulation is necessary, is one of the most difficult challenges faced by policymakers. These themes are explored through fifteen core topics ranging from poverty, to industrial policy to environmental protection and climate change.

Chính sách Phát triển khảo sát các nghiên cứu về phát triển kinh tế tập trung vào các lựa chọn chính sách then chốt mà các chính phủ và cộng đồng phải đối diện trong thế kỷ 21. Môn học sẽ phân tích các chủ đề chủ yếu thông qua lăng kính các trải nghiệm gần đây của Việt nam và của các nước lớn trong khu vực Đông Nam Á. Mặc dù tất cả các nước này đều giàu có hơn so với cách đây 50 năm, mỗi nước theo đuổi một chiến lược tăng trưởng khác nhau dẫn đến những kết quả khác biệt về thu nhập, chất lượng sống và phát triển con người. Hiểu được nguyên nhân dẫn đến những kết quả khác biệt này sẽ làm sáng tỏ vai trò của chính sách và các yếu tố khác ảnh hưởng đến tốc độ và chiều tăng trưởng. Môn học nhấn mạnh việc sử dụng bằng chứng, dữ liệu chất lượng, lập mô hình và thuyết trình. Thiết kế chính sách tốt yêu cầu phải sử dụng bằng chứng một cách cẩn trọng và không thiên lệch và không vội vàng đưa ra nhận định khi chưa nắm toàn bộ bằng chứng trong tay. Điều này không có nghĩa là phải sử dụng các kỹ thuật thống kê phức tạp. Một bảng dữ liệu được xây dựng cẩn thận bằng các chỉ số đáng tin cậy thường có sức thuyết phục hơn một mô hình kinh tế lượng phức tạp, đặc biệt là khi trình bày với các nhà hoạch định chính sách và với công chúng. Một đề tài khác xuyên suốt khóa học là sự cân bằng giữa phân bổ thị trường và chính phủ kiểm soát. Thị trường lẫn chính phủ đều không hoạt động hoàn hảo trong mọi tình huống và biết được khi nào chính sách nên dựa vào tín hiệu giá và khi nào chính phủ cần can thiệp bằng điều tiết quản lý là một trong những thách thức khó khăn nhất mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt. Những đề tài này sẽ được tìm hiểu thông qua mười lăm chủ đề chính trong khóa học từ đói nghèo đến chính sách công nghiệp đến bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu