MPP2023-512

Kinh tế vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách (PA)

Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/01/2024 11:51; Kích thước: 381,665 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Báo Tuổi Trẻ Online
Ngày: 28/10/2021 10:38; Kích thước: 158,940 bytes
VELP 2013
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 2,919,838 bytes
VELP 2015
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 1,355,336 bytes
World Bank
Ngày: 28/10/2021 10:35; Kích thước: 1,348,940 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2021 10:32; Kích thước: 63,071 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2021 10:32; Kích thước: 1,911,105 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 85,417 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 85,417 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
World Bank
Ngày: 28/10/2021 10:24; Kích thước: 6,644,408 bytes
U.S. Department of the Treasury Office of International Affairs
Ngày: 28/10/2021 10:21; Kích thước: 2,294,411 bytes
Office of the United States Trade Representative
Ngày: 28/10/2021 10:19; Kích thước: 652,775 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 85,417 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2021 10:17; Kích thước: 578,853 bytes
Wenjie Chen, Mico Mrkaic, and Malhar Nabar
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 519,110 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 871,792 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 85,417 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Jaromir Benes, Andrew Berg, Rafael A. Portillo, and David Vavra
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 1,904,246 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 85,417 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 3,270,550 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 85,417 bytes
José Antonio Ocampo, Codrina Rada, and Lance Taylor
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 85,417 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 210,773 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 259,733 bytes
Delisle Worrell
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 1,163,882 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Thomas Harjes, David Hofman, Erlend Nier & Thorvardur Olafsson
Ngày: 28/10/2021 10:08; Kích thước: 158,502 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2021 10:07; Kích thước: 742,415 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 85,417 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 85,417 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
World Bank
Ngày: 28/10/2021 09:55; Kích thước: 8,340,621 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 28/10/2021 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:21; Kích thước: 4,399,351 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:20; Kích thước: 2,950,048 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:19; Kích thước: 1,709,391 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:18; Kích thước: 2,984,418 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:18; Kích thước: 4,084,378 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:03; Kích thước: 3,234,265 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:02; Kích thước: 1,789,148 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:01; Kích thước: 1,715,152 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:01; Kích thước: 2,563,677 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:00; Kích thước: 2,161,679 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:00; Kích thước: 2,393,422 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 08:59; Kích thước: 1,647,757 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 08:59; Kích thước: 2,248,335 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/12/2021 15:37; Kích thước: 1,659,432 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/12/2021 15:35; Kích thước: 5,352,861 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/12/2021 15:34; Kích thước: 4,644,267 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/11/2021 17:34; Kích thước: 2,399,521 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/11/2021 17:33; Kích thước: 6,056,077 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/11/2021 17:32; Kích thước: 5,724,551 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/11/2021 17:32; Kích thước: 3,611,667 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/11/2021 17:31; Kích thước: 3,128,626 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2021 09:48; Kích thước: 5,370,422 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2021 09:48; Kích thước: 3,481,832 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:22; Kích thước: 216,240 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2022 09:22; Kích thước: 155,221 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/12/2021 16:44; Kích thước: 164,600 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/11/2021 14:05; Kích thước: 143,641 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/11/2021 14:05; Kích thước: 186,926 bytes

Kinh tế học vĩ mô là môn học nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thể, bao gồm việc mô tả, đo lường và phân tích các chỉ báo kinh tế vĩ mô như tổng sản phẩm quốc nội, giá cả và lạm phát, việc làm và thất nghiệp, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và thuế, cung cầu tiền, lãi suất, thâm hụt/thặng dư thương mại, cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và nhiều vấn đề vĩ mô khác. Việc sử dụng các mô hình kinh tế vĩ mô đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích một cách chặt chẽ và khoa học mối quan hệ giữa các chỉ báo này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu trạng thái của nền kinh tế trong dài hạn, tăng trưởng kinh tế trong rất dài hạn, và cuối cùng là nghiên cứu những biến động kinh tế trong ngắn hạn. Như đã đề cập ở phần mục tiêu, các bình luận về chính sách và một phần của Kinh tế vĩ mô quốc tế sẽ được giới thiệu sau khi chúng ta có được toàn bộ bức tranh của môn học.

Môn học sẽ chia thành 5 phần, bao gồm:

Phần I trình bày những vấn đề tổng quan về môn học và kinh tế vĩ mô;

Phần II trình bày những vấn đề của nền kinh tế trong ngắn hạn và chu kỳ kinh tế;

Phần III trình bày về nền kinh tế mở với tác động của thương mại và dòng vốn;

Phần IV về nền kinh tế trong dài hạn, về nguồn gốc của thu nhập và của cải;

Phần V phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Điểm mới của môn kinh tế vĩ mô trong năm nay là bổ sung một số bài giảng cập nhật về tình hình kinh tế thế giới dưới tác động của COVID-19, các phản ứng chính sách của các nước, nhất là chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ứng phó suy thoái do COVID-19 gây ra. Liên quan đến Việt Nam, môn học cung cấp thêm bài giảng về thao túng tiền tệ, các thách thức của nền kinh tế hậu COVID-19, và vấn đề pháttriển dài hạn Việt Nam đến 2045.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'