MPP-531

Phân tích tài chính

Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/03/2016 13:43; Kích thước: 684,326 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 16/02/2016
13:30 - 15:00

Bài giảng 1. Công cụ và thị trường tài chính (I)

Bài đọc:

* Bodie, Kane & Marcus, chương 2

* Mishkin, Kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, chương 3.

Thứ 5, 18/02/2016
13:30 - 15:00

Bài giảng 2. Công cụ và thị trường tài chính (II)

Bài đọc:

* Bodie, Kane & Marcus, chương 2

* Mishkin, Kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, chương 3

Thứ 6, 19/02/2016
13:30 - 15:00

Bài giảng 3. Tổ chức tài chính

Bài đọc:

* Bodie, Kane & Marcus, chương 2

* Mishkin, Kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, chương 3

Phát bài tập 1.

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2016 19:20; Kích thước: 606,191 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 27/04/2016 19:19; Kích thước: 1,538,809 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2016 19:17; Kích thước: 606,191 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 27/04/2016 19:14; Kích thước: 1,538,809 bytes
Richard A. Brealey & Stewart C. Myers
Ngày: 24/02/2016 09:34; Kích thước: 1,223,158 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 15/04/2016 17:19; Kích thước: 1,304,246 bytes
Richard A. Brealey & Stewart C. Myers
Ngày: 24/02/2016 09:27; Kích thước: 975,717 bytes
Richard A. Brealey & Stewart C. Myers
Ngày: 24/02/2016 09:12; Kích thước: 1,030,007 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 08/04/2016 10:01; Kích thước: 1,692,255 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 07/04/2016 17:31; Kích thước: 1,095,100 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 22/03/2016 15:24; Kích thước: 1,359,118 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 07/04/2016 17:34; Kích thước: 846,408 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 11/03/2016 14:08; Kích thước: 1,095,097 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/03/2016 09:47; Kích thước: 1,037,893 bytes
Richard A. Brealey & Stewart C. Myers
Ngày: 24/02/2016 09:04; Kích thước: 1,119,926 bytes
Richard A. Brealey & Stewart C. Myers
Ngày: 24/02/2016 09:03; Kích thước: 1,119,926 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 03/02/2016 11:12; Kích thước: 719,052 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 03/02/2016 11:12; Kích thước: 834,322 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 03/02/2016 11:09; Kích thước: 719,052 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 03/02/2016 11:09; Kích thước: 834,322 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 03/02/2016 10:47; Kích thước: 1,003,137 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 03/02/2016 10:46; Kích thước: 1,003,137 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 29/01/2016 16:35; Kích thước: 1,003,137 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/05/2016 09:58; Kích thước: 1,447,903 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 13/05/2016 10:48; Kích thước: 732,887 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 27/04/2016 17:51; Kích thước: 542,321 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/04/2016 14:04; Kích thước: 714,530 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 21/04/2016 15:11; Kích thước: 1,041,200 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 20/04/2016 11:44; Kích thước: 911,803 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/04/2016 11:43; Kích thước: 830,507 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/04/2016 15:45; Kích thước: 2,319,757 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 29/03/2016 18:46; Kích thước: 729,873 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 29/03/2016 18:44; Kích thước: 731,780 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/03/2016 10:27; Kích thước: 1,483,541 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/03/2016 09:38; Kích thước: 815,490 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 16/03/2016 15:40; Kích thước: 635,352 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/03/2016 15:24; Kích thước: 673,353 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/03/2016 13:05; Kích thước: 1,984,926 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 03/03/2016 07:34; Kích thước: 884,409 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 29/02/2016 16:23; Kích thước: 1,062,883 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 22/02/2016 12:01; Kích thước: 1,809,324 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/02/2016 09:02; Kích thước: 392,036 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/02/2016 08:25; Kích thước: 639,448 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Trần Thị Quế Giang
Ngày: 17/06/2016 13:52; Kích thước: 953,224 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Trần Thị Quế Giang
Ngày: 12/05/2016 18:20; Kích thước: 565,056 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/05/2016 09:07; Kích thước: 486,220 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/03/2016 09:56; Kích thước: 309,646 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Trần Thị Quế Giang
Ngày: 20/04/2016 16:48; Kích thước: 471,121 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/05/2016 09:59; Kích thước: 330,540 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Trần Thị Quế Giang
Ngày: 23/03/2016 13:35; Kích thước: 488,034 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Trần Thị Quế Giang
Ngày: 03/03/2016 07:37; Kích thước: 469,764 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/02/2016 18:48; Kích thước: 114,441 bytes
Mark R. Eaker
Ngày: 12/05/2016 09:03; Kích thước: 420,733 bytes
Huỳnh Thế Du & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/03/2016 09:55; Kích thước: 385,248 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/05/2016 10:16; Kích thước: 1,696,106 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/05/2016 09:53; Kích thước: 1,032,286 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/03/2016 13:04; Kích thước: 1,274,678 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/03/2016 13:01; Kích thước: 928,033 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/03/2016 09:51; Kích thước: 1,436,294 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/05/2016 14:21; Kích thước: 39,019 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/05/2016 10:19; Kích thước: 46,208 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/03/2016 08:42; Kích thước: 111,104 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/03/2016 13:32; Kích thước: 90,624 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/03/2016 13:28; Kích thước: 113,704 bytes

Môn học bắt đầu bằng các chủ đề căn bản về công cụ, thị trường, tổ chức tài chính và giới thiệu nguyên lý chiết khấu ngân. Phần thứ hai của môn học tập trung vào lý thuyết danh mục đầu tư, trong đó bao gồm các chủ đề về rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hóa rủi ro, trạng thái cân bằng trên thị trường vốn và lý thuyết thị trường hiệu quả. Trong phần thứ ba, học viên sẽ phân tích các công cụ nợ bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và quản lý danh mục đầu tư trái phiếu.

Phần thứ tư yêu cầu học viên sử dụng các kiến thức đã học trong môn Kế toán căn bản ở Học kỳ Thu và các học phần ở trên để phân tích tài chính doanh nghiệp. Cụ thể, học viên sẽ tiếp cận lý thuyết cơ cấu vốn, phân tích cổ phiếu theo phương pháp kỹ thuật và phương pháp dựa vào các yếu tố tài chính căn bản và thực hành định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do. Phần cuối cùng của môn học được dành cho nội dung phân tích rủi ro và các công cụ tài chính phái sinh. Học viên sẽ thực hành phân tích rủi ro theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo, tiếp cận khái niệm và nguyên lý định giá các công cụ hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, và học sử dụng các công cụ này để quản lý rủi ro.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'