Chi tiết pháp lý

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright cho phép sử dụng tài liệu theo Creative Commons.

Creative Commons License

Creative Commons License Summary
Những qui định quan trọng về việc sử dụng tài liệu của FSPPM:
by Nguồn gốc tài liệu. FSPPM đồng ý để các tổ chức, cá nhân sao chụp, phổ biến và sử dụng những tài liệu này. Ngược lại bạn là người sử dụng phải nêu rõ nguồn gốc các tài liệu là của FSPPM và của các tác giả những tài liệu này.
nc Phi thương mạiFSPPM đồng ý để các tổ chức cá nhân sao chụp, phổ biến và sử dụng những tài liệu này. Đáp lại, phía sử dụng không được dùng những tài liệu này vào mục đích thương mại, trừ khi được sự cho phép của FSPPM.
deriv Qui chế chia sẻ tài liệuFSPPM đồng ý để các tổ chức cá nhân phổ biến những tài liệu cả bản gốc lẫn dị bản, nhưng phải theo những qui định trên. Các tài liệu dị bản là những tài liệu của FSPPM đã được biên tập, dịch, và kết hợp với tài liệu của những cá nhân khác, hay được định dạng lại hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào.

Chương trình của FSPPM cho phép bạn sử dụng những tài liệu đã được đăng ký bản quyền theo qui định chi tiết của tổ chức Creative Commons dưới đây:

Qui định pháp lý (toàn bộ nội dung)

Bản thân trang này không phải là một giấy phép. Những điều khoản cho phép sử dụng nêu rõ ở đây là tóm tắt của toàn bộ thỏa thuận cấp phép để bạn tham khảo nhanh.

FSPPM cho phép sử dụng tài liệu của Trường theo những tiêu chuẩn cấp phép của Creative Commons. Tổ chức này không phải là một công ty luật nên không cung cấp các dịch vụ pháp lý. Việc phân phối, trưng bày, hay nối kết với Bản tóm tắt giấy phép này không hình thành mối quan hệ luật sư - thân chủ.

 

Thông báo về vi phạm bản quyền

FSPPM đã xem xét một cách thận trọng tất cả những tài liệu được đưa lên trang web này nhằm xác định đúng sở hữu chủ của tài liệu và đảm bảo trang web của chúng tôi tuân thủ luật sở hữu. FSPPM sẽ loại bỏ ngay bất kỳ tài liệu nào được xác định là vi phạm bản quyền của người khác. Nếu bạn tin rằng một phần nào đó trong những tài liệu của FSPPM là vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info.fsppm@fulbright.edu.vn. Thông báo vi phạm bản quyền của bạn phải bao gồm:

  • Chữ ký thật hay điện tử của chủ sở hữu bản quyền hay người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền;
  • Mô tả về công trình được đăng ký bản quyền và đã bị vi phạm
  • Mô tả về tài liệu vi phạm và thông tin cần thiết để FSPPM xác định tài liệu này;
  • Thông tin liên lạc của bạn gồm địa chỉ, số điện thoại và email;
  • Một tuyên bố của bạn tin rằng việc sử dụng tài liệu nêu trên là không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, người đại diện của họ hay của luật pháp, và
  • Một cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông báo này.