Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ hội nào cho Việt Nam
September 03, 2013

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ hội nào cho Việt Nam

September 03, 2013

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa

NXB Thời Đại 2013

Cuốn sách này là thành quả của một nhóm các nhà nghiên cứu trẻ thực hiện dưới sự bảo trợ của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP, Đại học Kinh tế TP.HCM) nhằm tìm hiểu các nội dung đang được Việt Nam cùng 11 quốc gia đối tác đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là TPP). Nhóm nghiên cứu đã dự báo những nghĩa vụ mở cửa thị trường và thay đổi chính sách mà Việt Nam sẽ cam kết thực hiện khi gia nhập TPP.

Những bài viết liên quan