Thể chế, rủi ro, bất định và nền kinh tế toàn cầu: Đâu là những nguồn gốc mang tính chính trị của rủi ro và bất định trong môi trường kém phát triển?
October 19, 2015

Thể chế, rủi ro, bất định và nền kinh tế toàn cầu: Đâu là những nguồn gốc mang tính chính trị của rủi ro và bất định trong môi trường kém phát triển?

October 19, 2015

Thời gian: Thứ Hai, ngày 19/10/2015, từ 15:45 đến 17:30, tại Phòng học A

TS. Hilton Root, Giáo sư trường Đại học Chính sách, Đại học George Mason, Bang Virginia, Hoa Kỳ sẽ có buổi nói chuyện với giảng viên và học viên FETP về chủ đề: "Thể chế, rủi ro, bất định và nền kinh tế toàn cầu: Đâu là những nguồn gốc mang tính chính trị của rủi ro và bất định trong môi trường kém phát triển?."

Những bài viết liên quan