MPP2019-521

Các phương pháp định lượng

Cao Hào Thi, Lê Việt Phú & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 08/09/2018 14:21; Kích thước: 381,611 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 17/10/2017
10:15 - 11:45

Thống kê mô tả

Đo lường sự định tâm: Trung bình, Trung vị, Yếu vị

Cao Hào Thi

  • MBB2, Chương 2

Phát Bài tập 1

Thứ 5, 19/10/2017
10:15 - 11:45

Thống kê mô tả

Đo lường sự biến thiên và tương quan: phương sai, độ lệch chuẩn, đồng phương sai và tương quan

Cao Hào Thi

  • MBB2, Chương 2
Thứ 6, 20/10/2017
13:30 - 15:00

Ôn tập

Hoàng Văn Thắng

Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/12/2017 08:37; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/12/2017 08:36; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/12/2017 08:35; Kích thước: 143,362 bytes
Marno Verbeek
Ngày: 28/12/2017 16:08; Kích thước: 1,297,540 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/12/2017 08:35; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/12/2017 08:34; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/12/2017 08:33; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/12/2017 08:32; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/12/2017 08:33; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 14/02/2019 15:05; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 14/02/2019 15:04; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 17/10/2017 08:14; Kích thước: 2,265,456 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 17/10/2017 08:13; Kích thước: 2,265,456 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 17/10/2017 08:12; Kích thước: 1,270,789 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 17/10/2017 08:12; Kích thước: 2,001,727 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 17/10/2017 08:02; Kích thước: 929,975 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/10/2017 17:00; Kích thước: 904,673 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/10/2017 16:57; Kích thước: 791,452 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/10/2017 16:56; Kích thước: 791,452 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/10/2017 16:54; Kích thước: 791,452 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/10/2017 16:51; Kích thước: 2,567,195 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/10/2017 16:50; Kích thước: 2,567,195 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 15/01/2018 10:28; Kích thước: 23,137 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 15/01/2018 10:28; Kích thước: 5,133 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 15/01/2018 10:27; Kích thước: 948 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 15/01/2018 10:26; Kích thước: 339,042 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 11/01/2018 07:47; Kích thước: 3,623 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 11/01/2018 07:47; Kích thước: 3,217 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 11/01/2018 07:47; Kích thước: 1,164 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 11/01/2018 07:45; Kích thước: 322,109 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 08/01/2018 14:45; Kích thước: 1,122 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 08/01/2018 14:44; Kích thước: 9,332 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 08/01/2018 14:44; Kích thước: 181,955 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/01/2018 09:56; Kích thước: 14,259 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/01/2018 13:08; Kích thước: 258,778 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 03/01/2018 16:24; Kích thước: 10,306 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 02/01/2018 15:30; Kích thước: 219,250 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 27/12/2017 17:09; Kích thước: 1,634,506 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 27/12/2017 17:07; Kích thước: 450,216 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 19/12/2017 09:08; Kích thước: 1,372 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 19/12/2017 09:08; Kích thước: 11,318 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 13/12/2017 16:43; Kích thước: 7,830 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 13/12/2017 16:41; Kích thước: 2,518 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 12/12/2017 08:26; Kích thước: 380,153 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 27/11/2017 10:21; Kích thước: 1,389,975 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 21/11/2017 08:08; Kích thước: 64,544 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 23/11/2017 13:54; Kích thước: 494,439 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/11/2017 17:06; Kích thước: 26,624 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/11/2017 17:06; Kích thước: 1,277 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 14/11/2017 08:53; Kích thước: 2,367,751 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 09/11/2017 13:43; Kích thước: 2,368,529 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 24/10/2017 17:08; Kích thước: 4,528 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/10/2017 14:43; Kích thước: 1,117,276 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/10/2017 14:41; Kích thước: 785,592 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/10/2017 14:40; Kích thước: 953,651 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/10/2017 14:39; Kích thước: 1,257,159 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/10/2017 14:37; Kích thước: 1,835,190 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/10/2017 14:33; Kích thước: 818,473 bytes
Lê Việt Phú, Cao Hào Thi & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 16/01/2018 08:52; Kích thước: 267,622 bytes
Lê Việt Phú, Cao Hào Thi & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 09/01/2018 09:26; Kích thước: 260,627 bytes
Lê Việt Phú, Cao Hào Thi & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 02/01/2018 13:33; Kích thước: 356,209 bytes
Lê Việt Phú, Cao Hào Thi & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 28/12/2017 16:17; Kích thước: 354,056 bytes
Lê Việt Phú, Cao Hào Thi & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 19/12/2017 14:29; Kích thước: 262,867 bytes
Lê Việt Phú, Cao Hào Thi & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 13/12/2017 16:39; Kích thước: 685,557 bytes
Lê Việt Phú, Cao Hào Thi & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 12/12/2017 14:56; Kích thước: 153,219 bytes
Lê Việt Phú, Cao Hào Thi & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 27/11/2017 14:50; Kích thước: 238,683 bytes
Cao Hào Thi, Lê Việt Phú & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 14/11/2017 14:37; Kích thước: 278,161 bytes
Cao Hào Thi, Lê Việt Phú & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 08/11/2017 11:21; Kích thước: 250,861 bytes
Cao Hào Thi, Lê Việt Phú & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 01/11/2017 07:07; Kích thước: 288,748 bytes
Cao Hào Thi, Lê Việt Phú & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 24/10/2017 14:02; Kích thước: 219,723 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 17/10/2017 08:26; Kích thước: 46,080 bytes
Cao Hào Thi, Lê Việt Phú & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 19/10/2017 10:46; Kích thước: 234,710 bytes

Môn học Các Phương pháp Phân tích Định lượng được thiết kế với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, môn học này cung cấp cho học viên khả năng phân tích có tính phê phán đối với các nghiên cứu phân tích định lượng và thực nghiệm được thực hiện bởi các tác giả khác và sử dụng các phân tích này vào việc thiết kế chính sách công. Mục tiêu thứ hai là cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để tự mình thực hiện các phân tích chính sách bằng phương pháp định lượng.

Môn học gồm 2 phần chính:

  • Thống kê ứng dụng
  • Kinh tế lượng

Phần thống kê ứng dụng sẽ ôn tập lại các khái niệm thống kê cơ bản như thống kê mô tả, qui luật xác suất, phân bố xác suất, lấy mẫu và phân phối mẫu, ước lượng và kiểm định giả thuyết. Phần này cung cấp kiến thức cơ sở để sinh viên có thể vận dụng vào phân tích kinh tế lượng.

Phần thứ hai của môn học được dành cho việc giảng dạy các công cụ cơ bản của phân tích kinh tế lượng. Phần này sẽ giới thiệu các phương pháp chuẩn để ước lượng các mối quan hệ giữa quan sát thực và các biến kinh tế, và kiểm định các giả thuyết thống kê về các mối quan hệ của chúng.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'