MPP2019-511

Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công

Huỳnh Thế Du, Đặng Văn Thanh
Ngày: 01/09/2018 16:04; Kích thước: 252,414 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 4, 18/10/2017
10:15 - 11:45

Nhập môn

Kinh tế học vi mô và chính sách công

* PR, Ch.1; SAB, Ch.1

Phát bài viết chính sách

Thứ 6, 20/10/2017
10:15 - 11:45

Nhập môn

Một số nguyên lý quan trọng của kinh tế học vi mô

* GM, Ch.1; PR, Ch. 1

Phát bài tập 1

Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 27/12/2017 10:43; Kích thước: 619,563 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 16/11/2017 19:15; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 16/11/2017 19:28; Kích thước: 674,766 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 16/11/2017 19:14; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 16/11/2017 19:13; Kích thước: 1,123,639 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 16/11/2017 19:06; Kích thước: 192,253 bytes
Alain Samson
Ngày: 27/12/2017 10:40; Kích thước: 630,597 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 16/11/2017 18:52; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 16/11/2017 18:48; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 16/11/2017 18:42; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 12/12/2017 08:46; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 16/11/2017 18:41; Kích thước: 192,253 bytes
Ronald H. Coase
Ngày: 16/11/2017 18:40; Kích thước: 413,109 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 16/11/2017 18:34; Kích thước: 472,226 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:16; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 16/11/2017 18:32; Kích thước: 472,226 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:16; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 16/11/2017 18:27; Kích thước: 462,102 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:16; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 16/11/2017 18:27; Kích thước: 462,102 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:15; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 16/11/2017 18:22; Kích thước: 462,102 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:14; Kích thước: 192,253 bytes
Alain Samson
Ngày: 20/10/2017 15:57; Kích thước: 630,597 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:14; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:13; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:12; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 16/11/2017 18:33; Kích thước: 271,923 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:12; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2017 16:45; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:11; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2017 16:44; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:11; Kích thước: 192,253 bytes
Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard
Ngày: 23/10/2017 17:09; Kích thước: 218,438 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2017 16:42; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:10; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:08; Kích thước: 484,815 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 13/10/2017 17:08; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 13/10/2017 17:00; Kích thước: 192,253 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 04/01/2018 11:24; Kích thước: 3,715,125 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 04/01/2018 11:23; Kích thước: 503,981 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 04/01/2018 11:22; Kích thước: 6,195,626 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 02/01/2018 16:21; Kích thước: 977,015 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 26/12/2017 15:52; Kích thước: 440,505 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 19/12/2017 09:15; Kích thước: 337,814 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 19/12/2017 09:13; Kích thước: 429,083 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 13/12/2017 16:57; Kích thước: 762,827 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 13/12/2017 16:56; Kích thước: 247,706 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 07/12/2017 17:25; Kích thước: 4,717,579 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 20/11/2017 09:35; Kích thước: 543,636 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 15/11/2017 16:53; Kích thước: 554,946 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 15/11/2017 16:52; Kích thước: 567,468 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 15/11/2017 16:51; Kích thước: 551,771 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 15/11/2017 16:49; Kích thước: 552,143 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 11/11/2017 09:09; Kích thước: 1,873,890 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 31/10/2017 11:03; Kích thước: 580,430 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2017 09:33; Kích thước: 781,275 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 20/10/2017 15:24; Kích thước: 397,503 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 20/10/2017 15:22; Kích thước: 521,502 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 19/10/2017 15:27; Kích thước: 722,863 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 17/10/2017 18:19; Kích thước: 971,573 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 12/01/2018 15:51; Kích thước: 234,946 bytes
Ngày: 08/01/2018 22:24; Kích thước: 259,182 bytes
Hùyh Thế Du
Ngày: 03/01/2018 17:07; Kích thước: 322,801 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 29/12/2017 14:26; Kích thước: 239,707 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 29/12/2017 08:03; Kích thước: 364,158 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 22/12/2017 18:15; Kích thước: 464,487 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 07/12/2017 17:23; Kích thước: 313,686 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 15/11/2017 16:48; Kích thước: 287,792 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 03/11/2017 09:15; Kích thước: 250,730 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 20/10/2017 10:12; Kích thước: 172,240 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 18/10/2017 08:24; Kích thước: 239,952 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 16/10/2017 13:22; Kích thước: 513,743 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 16/10/2017 13:08; Kích thước: 150,712 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 19/01/2018 10:21; Kích thước: 513,743 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 08/01/2018 22:22; Kích thước: 1,900,983 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 03/01/2018 17:05; Kích thước: 517,787 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 12/12/2017 09:41; Kích thước: 797,434 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 07/12/2017 17:21; Kích thước: 1,090,681 bytes
Stephen J. Quinlan, José A. Gómez-Ibáñez, Derek C. Bok
Ngày: 20/10/2017 15:36; Kích thước: 890,644 bytes

Nội dung môn học được chia thành 7 phần.

Phần thứ nhất – "Nhập môn" – thảo luận một số nguyên lý cơ bản của kinh tế học như chi phí cơ hội hay con người phản ứng theo động cơ khuyến khích. Phần này cũng giúp học viên làm quen với cách tư duy của kinh tế học.

Phần 2 – "Sự vận hành của thị trường" – giới thiệu một số khái niệm và công cụ cơ bản của kinh tế học vi mô như mô hình cung - cầu, sự vận hành của cơ chế giá cả, điều kiện cân bằng của thị trường, là những khái niệm và công cụ được sử dụng thường xuyên trong các phân tích chính sách.

Phần 3 – "Lý thuyết về người tiêu dùng" xem xét cách thức một người tiêu dùng duy lý ứng xử trong những tình huống chắc chắn như thế nào. Sau đó phần này sẽ xem xét hành vi của người tiêu dùng trong điều kiện bất định. Phần 3 kết thúc với các ứng dụng của lý thuyết hành vi người tiêu dùng trong một số tình huống thực tiễn.

Phần 4 – "Lý thuyết về nhà sản xuất" sẽ thảo luận về hành vi của doanh nghiệp – đại diện cho khu vực sản xuất. Phần này bao gồm lý thuyết sản xuất, lý thuyết về chi phí sản xuất, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, và thiết lập đường cung cho từng doanh nghiệp cũng như cho toàn bộ thị trường trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo. Phần 4 sẽ kết thúc với một loạt bài có tính nhập môn về lý thuyết trò chơi.

Phần 5 – "Thị trường các nhân tố sản xuất" – phân tích thị trường các nhân tố đầu vào cho hoạt động sản xuất, cụ thể là vốn và lao động. Chẳng hạn như phần này sẽ xem xét cách thức người lao động ra quyết định về lựa chọn việc làm hay thời gian làm việc có tính đến các chi phí cơ hội của những việc làm khác và của việc nghỉ ngơi. Phần này cũng thảo luận các nhân tố quyết định tới mức tiền lương và tiền công của người lao động và vai trò của năng suất trong việc cải thiện thu nhập và mức sống của người lao động.

Phần 6 – "Thị trường cạnh tranh, hiệu quả và công bằng" – bắt đầu với quan sát rằng kết cục của thị trường cạnh tranh hoàn hảo tuy hiệu quả về mặt kinh tế nhưng có thể lại không công bằng. Phần này sau đó sẽ thảo luận một vấn đề hết sức then chốt của kinh tế học vi mô có liên quan trực tiếp tới hoạt động phân tích chính sách, đó là khả năng phải đánh đổi giữa tính hiệu quả và tính công bằng trong các chính sách công.

Phần 7 – "Giới thiệu về thất bại thị trường và vai trò của nhà nước" trình bày một cách khái lược các khiếm khuyết (hay thất bại) phổ biến của thị trường. Một cách khái quát, thị trường có thể sẽ thất bại khi gặp phải một hay một số điều kiện sau: (i) tồn tại sức mạnh thị trường; (ii) hành vi không hợp lý; (iii) tình trạng bất cân xứng về thông tin giữa các chủ thể tham gia giao dịch trên thị trường; (iv) ngoại tác (tiêu cực hoặc tích cực); và (v) hàng hóa công. Trong phần này, học viên cũng được giới thiệu một số khái niệm và kiến thức cơ bản của lý thuyết trò chơi.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'