MPP2021-511

Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 1

Vũ Thành Tự Anh, Đặng Văn Thanh
Ngày: 23/10/2019 17:59; Kích thước: 257,095 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 21/10/2019
10:15 - 11:45

Nhập môn. Kinh tế học vi mô và chính sách công

  • PR, Ch.1; SAB, Ch.1
Thứ 4, 23/10/2019
10:15 - 11:45

Nhập môn. Một số nguyên lý quan trọng của kinh tế học vi mô

  • GM, Ch.1

Phát tình huống 1

Thứ 6, 25/10/2019
10:15 - 11:45

Cơ chế thị trường. Cầu, cung và cân bằng thị trường

  • PR, Ch.2; SAB, Ch.2&3

Phát bài tập 1

Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:48; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:38; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:47; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:38; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:47; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:37; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:37; Kích thước: 192,253 bytes
Abhinay Muthoo
Ngày: 16/12/2019 08:36; Kích thước: 468,170 bytes
Michael Spence
Ngày: 16/12/2019 08:34; Kích thước: 620,428 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:37; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:36; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:36; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:35; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:35; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:46; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:34; Kích thước: 192,253 bytes
R. H. Coase
Ngày: 21/10/2019 11:52; Kích thước: 1,156,365 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:34; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:46; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:33; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:45; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:33; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:45; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:32; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:44; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:31; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:31; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:30; Kích thước: 85,377 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:43; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:30; Kích thước: 85,377 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:42; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:29; Kích thước: 85,377 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:42; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:28; Kích thước: 85,377 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:41; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:27; Kích thước: 85,377 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 21/10/2019 11:50; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 21/10/2019 11:40; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
Ngày: 21/10/2019 11:26; Kích thước: 85,377 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 03/01/2020 07:58; Kích thước: 256,797 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 03/01/2020 07:57; Kích thước: 1,204,179 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 20/12/2019 16:48; Kích thước: 1,757,511 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 07/12/2019 08:52; Kích thước: 282,318 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 07/12/2019 08:50; Kích thước: 242,738 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 02/12/2019 08:23; Kích thước: 567,741 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 02/12/2019 08:22; Kích thước: 166,456 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 02/12/2019 08:17; Kích thước: 1,060,214 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 20/11/2019 11:53; Kích thước: 898,427 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 16/11/2019 11:08; Kích thước: 458,500 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 09/11/2019 09:04; Kích thước: 422,671 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 09/11/2019 09:03; Kích thước: 422,017 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 09/11/2019 09:03; Kích thước: 424,200 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 05/11/2019 07:50; Kích thước: 331,903 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 29/10/2019 15:36; Kích thước: 397,917 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 29/10/2019 15:35; Kích thước: 531,454 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 18/10/2019 16:09; Kích thước: 293,857 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 18/10/2019 16:09; Kích thước: 378,207 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 18/10/2019 16:08; Kích thước: 407,328 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/10/2019 10:25; Kích thước: 778,095 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 20/12/2019 16:49; Kích thước: 182,208 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 05/12/2019 11:08; Kích thước: 143,958 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 09/11/2019 08:57; Kích thước: 203,594 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2019 10:29; Kích thước: 195,108 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 22/10/2019 08:25; Kích thước: 440,524 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 22/10/2019 08:25; Kích thước: 517,787 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 22/10/2019 08:24; Kích thước: 797,434 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 22/10/2019 08:23; Kích thước: 1,090,681 bytes
Stephen J. Quinlan
Ngày: 22/10/2019 08:22; Kích thước: 890,644 bytes

Với mục đích và nội dung như trên, môn học được chia thành 7 phần.

Phần 1 "Nhập môn" – Giới thiệu kinh tế học vi mô và chính sách công; phương pháp tư duy của kinh tế học; thảo luận một số nguyên lý cơ bản của kinh tế học vi mô.

Phần 2"Sự vận hành của thị trường" – giới thiệu một số khái niệm và công cụ cơ bản của kinh tế học vi mô như mô hình cung - cầu, sự hình thành và vận động của trạng thái cân bằng của thị trường, là những khái niệm và công cụ được sử dụng thường xuyên trong các phân tích chính sách.

Phần 3"Lý thuyết về người tiêu dùng" xem xét cách thức một người tiêu dùng duy lý ứng xử trong những tình huống chắc chắn như thế nào; từ đó xác lập dạng thức của đường cầu cá nhân và cầu thị trường. Sau đó sẽ xem xét hành vi của người tiêu dùng trong điều kiện bất định.

Phần 4"Lý thuyết về nhà sản xuất" sẽ thảo luận về hành vi của doanh nghiệp – đại diện cho khu vực sản xuất. Phần này bao gồm lý thuyết sản xuất, lý thuyết về chi phí sản xuất, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, và thiết lập đường cung cho từng doanh nghiệp cũng như cho toàn bộ thị trường trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo. Phần 4 sẽ kết thúc với các bài có tính nhập môn về lý thuyết trò chơi.

Phần 5"Thị trường các nhân tố sản xuất" – phân tích thị trường các nhân tố đầu vào cho hoạt động sản xuất, cụ thể là vốn và lao động. Phần này sẽ xem xét cách thức người lao động ra quyết định về lựa chọn việc làm hay thời gian làm việc có tính đến các chi phí cơ hội của những việc làm khác và của việc nghỉ ngơi. Phần này cũng thảo luận các nhân tố quyết định tới mức tiền lương và tiền công của người lao động.

Phần 6"Thị trường cạnh tranh, hiệu quả và công bằng" – bắt đầu với quan sát rằng kết cục của thị trường cạnh tranh hoàn hảo tuy hiệu quả về mặt kinh tế nhưng có thể lại không công bằng. Phần này sau đó sẽ thảo luận một vấn đề hết sức then chốt của kinh tế học vi mô có liên quan trực tiếp tới hoạt động phân tích chính sách, đó là khả năng phải đánh đổi giữa tính hiệu quả và tính công bằng trong các chính sách công.

Phần 7"Giới thiệu về thất bại thị trường và vai trò của nhà nước" trình bày một cách khái lược các khiếm khuyết (hay thất bại) phổ biến của thị trường. Một cách khái quát, thị trường có thể sẽ thất bại khi gặp phải một hay một số điều kiện sau: (i) tồn tại sức mạnh thị trường; (ii) tình trạng bất cân xứng về thông tin giữa các chủ thể tham gia giao dịch trên thị trường; (iii) ngoại tác (tiêu cực hoặc tích cực); và (iv) hàng hóa công cộng.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'