MPP2021-552

Chính sách ngoại thương

Christopher Balding
Ngày: 04/06/2020 13:20; Kích thước: 302,652 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 7, 09/05/2020
13:30 - 16:45
  • CPTPP Ch. 2: National Treatment and Market Access (Đối xử Quốc gia và Tiếp cận Thị trường)
  • "The Legality of Local Content Measures Under the WTO Law" in Journal of World Trade, Holger Hestermeyer and Laura Nielsen (Tính pháp lý của các biện pháp hàm lượng nội địa theo qui định của WTO)
  • (Ch. 7: Nguyên tắc có qua có lại của WTO)
  • "Reciprocity in the WTO", J. Michael Finger and L. Alan Winters, Chapter 7 in Development, Trade, and the WTO: A Handbook
Chủ nhật, 10/05/2020
13:30 - 16:45
  • CPTPP Ch 3 & 4: Rules of Origin and Textile and Apparel Goods (Nguyên tắc xuất xứ và hàng dệt may)
  • "Rules of Origin and Trade Preferences", Luis Jorge Garay and Rafael Cornejo, Chapter 13 in Development, Trade, and the WTO: A Handbook (Ch. 13: Nguyên tắc xuất xứ và Ưu đãi thương mại)
  • Nonpreferential Rules of Origin and the WTO Harmonization Program", Chapter 14 in Development, Trade, and the WTO: A Handbook (Ch.14: Nguyên tắc không ưu đãi xuất xứ và Chương trình hài hoà của WTO)
  • "Rules of Origin: Can the Noodle Bowl of Trade Agreements Be Untangled?", Productivity Commission Staff Research Note, Wayne Crook and Jeremy Gordon (Nguyên tắc xuất xứ: Liệu có thể tháo gỡ những thoả thuận thương mại rối như canh hẹ?)
Rachel F. Fefer
Ngày: 24/06/2020 10:30; Kích thước: 1,432,195 bytes
VCCI
Ngày: 24/06/2020 10:29; Kích thước: 313,384 bytes
VCCI
Ngày: 24/06/2020 10:28; Kích thước: 968,067 bytes
VCCI
Ngày: 24/06/2020 10:27; Kích thước: 329,005 bytes
Bernard Hoekman et al.
Ngày: 24/06/2020 10:26; Kích thước: 2,438,405 bytes
VCCI
Ngày: 24/06/2020 10:25; Kích thước: 624,782 bytes
Bernard Hoekman et al.
Ngày: 24/06/2020 10:24; Kích thước: 2,653,929 bytes
VCCI
Ngày: 24/06/2020 10:23; Kích thước: 556,070 bytes
Bernard Hoekman et al.
Ngày: 24/06/2020 10:21; Kích thước: 283,750 bytes
Bernard Hoekman et al.
Ngày: 24/06/2020 10:16; Kích thước: 1,342,650 bytes
VCCI
Ngày: 24/06/2020 10:11; Kích thước: 235,562 bytes
Bernard Hoekman et al.
Ngày: 24/06/2020 09:15; Kích thước: 1,004,047 bytes
Wayne Crook & Jenny GordonThe
Ngày: 24/06/2020 09:07; Kích thước: 833,285 bytes
Bernard Hoekman et al.
Ngày: 24/06/2020 09:05; Kích thước: 563,806 bytes
Bernard Hoekman et al.
Ngày: 24/06/2020 09:06; Kích thước: 264,534 bytes
VCCI
Ngày: 24/06/2020 09:02; Kích thước: 273,611 bytes
Bernard Hoekman et al.
Ngày: 24/06/2020 08:58; Kích thước: 619,853 bytes
Holger P. Hestermeyer & Laura Nielsen
Ngày: 24/06/2020 08:56; Kích thước: 1,661,765 bytes
Christopher Balding
Ngày: 20/06/2020 16:40; Kích thước: 462,380 bytes
Christopher Balding
Ngày: 20/06/2020 16:39; Kích thước: 265,952 bytes
Christopher Balding
Ngày: 20/06/2020 16:39; Kích thước: 387,048 bytes
Christopher Balding
Ngày: 20/06/2020 16:37; Kích thước: 1,050,052 bytes
Christophe Balding
Ngày: 20/06/2020 16:35; Kích thước: 392,712 bytes

Môn học giới thiệu chính sách ngoại thương của các quốc gia và ảnh hưởng của chính sách này đối với lưu lượng mậu dịch giữa các quốc gia. Học viên sẽ nghiên cứu các văn bản hiệp định thương mại, tác động của các hiệp định này đối với Việt Nam, và ý nghĩa đối với thương mại quốc tế từ góc độ của một nhà hoạch định chính sách hoặc doanh nghiệp.