MPP2022-500

Triết học và lý luận

Vũ Ngọc Hoàng, Nguyễn Nam, Nguyễn Thị Từ Huy
Ngày: 29/09/2021 21:03; Kích thước: 362,608 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Bùi Văn Nam Sơn
Ngày: 30/09/2021 13:48; Kích thước: 22,093,524 bytes
Samuel Enoch Stumpf, Donald C. Abel
Ngày: 30/09/2021 13:47; Kích thước: 53,780,344 bytes
Vũ Ngọc Hoàng
Ngày: 30/09/2021 13:44; Kích thước: 235,166 bytes
Nguyễn Thị Từ Huy
Ngày: 30/09/2021 13:42; Kích thước: 732,300 bytes
Nguyễn Thị Từ Huy
Ngày: 30/09/2021 13:41; Kích thước: 5,186,639 bytes
Nguyễn Thị Từ Huy
Ngày: 30/09/2021 13:40; Kích thước: 840,795 bytes
Nguyễn Nam
Ngày: 30/09/2021 13:38; Kích thước: 36,080,148 bytes
Nguyễn Nam
Ngày: 30/09/2021 13:34; Kích thước: 10,176,442 bytes
Nguyễn Nam
Ngày: 30/09/2021 11:26; Kích thước: 54,174,168 bytes

Sau khi hoàn tất môn học, học viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau đây:

  • Nâng cao năng lực lập luận, đối thoại, biết đặt những câu hỏi có tính khái quát, phản biện.
  • Sử dụng các khái niệm triết học vào các lĩnh vực khoa học và đời sống một cách chính xác và phù hợp để cải thiện chất lượng lập luận của mình.
  • Chủ động phát hiện vấn đề và đề tài có liên quan đến các môn học khác theo thói quen tư duy toàn diện và phức hợp.
  • Nâng cao năng lực đọc hiểu tài liệu triết học trừu tượng, trình bày – bằng ngôn ngữ nói và viết – các bài nghiên cứu và luận văn một cách chặt chẽ.
  • Tìm thấy sự hứng thú trong suy tư triết học, tự làm phong phú cho đời sống tinh thần bằng thói quen suy nghĩ độc lập, có lý lẽ, trong tinh thần khai phóng và đối thoại.
  • Nâng cao ý thức về các vấn đề đạo đức và nhân bản trong việc hoạch định chính sách với ý thức trách nhiệm công dân cao.