MPP2023-553

Tài chính phát triển

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Nội dung chính của môn học là tìm hiểu xu thế phát triển của hệ thống tài chính và cách thức xây dựng được hệ thống tài chính hoạt động hữu hiệu trong bối cảnh đổi mới công nghệ và số hóa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung, hỗ trợ huy động và đầu tư tài chính cho các tổ chức công, doanh nghiệp hay các tổ chức phi lợi nhuận nói riêng.

Môn học giúp học viên hiểu và nắm bắt được vai trò của tài chính trong phát triển kinh tế, các thất bại thị trường và thất bại của nhà nước liên quan tới lĩnh vực tài chính, các lựa chọn chính sách trong việc phát triển, điều tiết, giám sát hệ thống tài chính và các điều kiện cần thiết để hình thành và phát triển một trung tâm tài chính quốc tế. Các chủ đề thảo luận trong môn học bao gồm tác động của tài chính đến phát triển kinh tế; các tổ chức và thị trường tài chính khác nhau, hệ sinh thái và các sản phẩm tài chính mới; khủng hoảng tài chính; các chính sách phát triển, điều tiết, giám sát và quản lý nhà nước đối với hệ thống tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số; và thảo luận về triển vọng phát triển TP HCM thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được kỳ vọng có khả năng:

  1. Hiểu rõ vai trò của hệ thống tài chính và mối quan hệ giữa phát triển tài chính và phát triển kinh tế.
  2. Nắm được các nhân tố cơ bản trong việc hình thành các trung tâm tài chính quốc tế
  3. Hiểu biết các công cụ, thị trường, tổ chức và cơ sở hạ tầng tài chính trong xu thế phát triển công nghệ và số hóa để có thể vận dụng một cách hữu hiệu vào việc huy động và/hoặc đầu tư tài chính cho các tổ chức công, doanh nghiệp hay các tổ chức phi lợi nhuận.
  4. Phân tích vai trò của chính phủ trong phát triển hệ thống tài chính và xem xét những yêu cầu và thách thức trong việc tạo dựng một hệ thống tài chính hiện đại, vận hành hữu hiệu.

Cập nhật sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế, đánh giá hiện trạng và nhận diện xu hướng phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam.