MPP2023-553

Tài chính phát triển

Trần Thị Quế Giang & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/10/2023 10:15; Kích thước: 567,929 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Markus K Brunnermeier, Harold James and Jean-Pierre Landau
Ngày: 09/10/2023 13:30; Kích thước: 294,304 bytes
Katherine Foster, Sofie Blakstad, Sangita Gazi and Martijn Bos
Ngày: 09/10/2023 13:18; Kích thước: 1,012,800 bytes
Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz
Ngày: 09/10/2023 13:16; Kích thước: 51,459 bytes
HFIC
Ngày: 09/10/2023 13:11; Kích thước: 1,365,728 bytes
Feng Zhu; Ying Zhang; Krishna G. Palepu; Anthony K. Woo; Nancy Hua Dai
Ngày: 09/10/2023 13:09; Kích thước: 51,459 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/10/2023 11:47; Kích thước: 556,232 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/10/2023 11:29; Kích thước: 287,412 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/10/2023 11:28; Kích thước: 396,503 bytes
Ronald I. McKinnon
Ngày: 09/10/2023 11:27; Kích thước: 51,459 bytes
MBB
Ngày: 09/10/2023 11:17; Kích thước: 28,528,060 bytes
HFIC
Ngày: 09/10/2023 10:49; Kích thước: 491,198 bytes
Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/10/2023 10:44; Kích thước: 608,363 bytes
Erik Feyen, Jon Frost, Leonardo Gambacorta, Harish Natarajan and Matthew Saal
Ngày: 09/10/2023 10:39; Kích thước: 2,778,225 bytes
Philip Molyneux, Alessandra Tanda, Cristiana-Maria Schena
Ngày: 09/10/2023 10:37; Kích thước: 51,459 bytes
David A. Moss, Louis T. Wells Jr., Lakshmi Gopalan
Ngày: 09/10/2023 10:34; Kích thước: 51,459 bytes
Đoàn Thái Sơn
Ngày: 09/10/2023 14:29; Kích thước: 505,656 bytes
Lê Hồng Giang
Ngày: 09/10/2023 14:28; Kích thước: 889,787 bytes
Hồ Quốc Tuấn
Ngày: 09/10/2023 14:27; Kích thước: 1,461,929 bytes
Hồ Quốc Tuấn
Ngày: 09/10/2023 14:26; Kích thước: 1,896,364 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/10/2023 14:25; Kích thước: 1,009,334 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/10/2023 14:24; Kích thước: 1,293,226 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/10/2023 14:24; Kích thước: 1,835,003 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/10/2023 14:24; Kích thước: 6,929,826 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/10/2023 14:23; Kích thước: 4,862,741 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/10/2023 14:23; Kích thước: 2,503,320 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/10/2023 14:21; Kích thước: 3,169,753 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/10/2023 14:21; Kích thước: 1,971,928 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/10/2023 14:20; Kích thước: 1,211,563 bytes
Marlene Amstad
Ngày: 09/10/2023 13:39; Kích thước: 253,892 bytes
Philip Molyneux, Alessandra Tanda, Cristiana-Maria Schena
Ngày: 09/10/2023 13:38; Kích thước: 376,734 bytes
Thomson Reuters
Ngày: 09/10/2023 13:37; Kích thước: 5,001,194 bytes
KPMG
Ngày: 09/10/2023 13:36; Kích thước: 468,466 bytes
Mark Fenwick, Joseph A. McCahery & Erik P.M. Vermeulen
Ngày: 09/10/2023 13:21; Kích thước: 468,039 bytes
Jay Rosengard & Huỳnh Thế Du
Ngày: 09/10/2023 11:54; Kích thước: 1,841,988 bytes
Asli Demirguc-Kunt & Enrica Detragiache
Ngày: 09/10/2023 11:41; Kích thước: 339,699 bytes
Miguel Soriano, Tania Ziegler, Zain Umer et al.
Ngày: 09/10/2023 11:22; Kích thước: 3,860,771 bytes
Thomas Philippon
Ngày: 09/10/2023 11:21; Kích thước: 427,568 bytes
Anjan V. Thakor
Ngày: 09/10/2023 11:20; Kích thước: 1,521,983 bytes
Statista
Ngày: 09/10/2023 11:19; Kích thước: 1,269,603 bytes
Jon Frost
Ngày: 09/10/2023 11:18; Kích thước: 234,264 bytes
Stephen G. Cecchetti & Enisse Kharroubi
Ngày: 09/10/2023 11:07; Kích thước: 344,579 bytes
20
Ngày: 09/10/2023 11:08; Kích thước: 320,056 bytes

Nội dung chính của môn học là tìm hiểu xu thế phát triển của hệ thống tài chính và cách thức xây dựng được hệ thống tài chính hoạt động hữu hiệu trong bối cảnh đổi mới công nghệ và số hóa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung, hỗ trợ huy động và đầu tư tài chính cho các tổ chức công, doanh nghiệp hay các tổ chức phi lợi nhuận nói riêng.

Môn học giúp học viên hiểu và nắm bắt được vai trò của tài chính trong phát triển kinh tế, các thất bại thị trường và thất bại của nhà nước liên quan tới lĩnh vực tài chính, các lựa chọn chính sách trong việc phát triển, điều tiết, giám sát hệ thống tài chính và các điều kiện cần thiết để hình thành và phát triển một trung tâm tài chính quốc tế. Các chủ đề thảo luận trong môn học bao gồm tác động của tài chính đến phát triển kinh tế; các tổ chức và thị trường tài chính khác nhau, hệ sinh thái và các sản phẩm tài chính mới; khủng hoảng tài chính; các chính sách phát triển, điều tiết, giám sát và quản lý nhà nước đối với hệ thống tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số; và thảo luận về triển vọng phát triển TP HCM thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được kỳ vọng có khả năng:

  1. Hiểu rõ vai trò của hệ thống tài chính và mối quan hệ giữa phát triển tài chính và phát triển kinh tế.
  2. Nắm được các nhân tố cơ bản trong việc hình thành các trung tâm tài chính quốc tế
  3. Hiểu biết các công cụ, thị trường, tổ chức và cơ sở hạ tầng tài chính trong xu thế phát triển công nghệ và số hóa để có thể vận dụng một cách hữu hiệu vào việc huy động và/hoặc đầu tư tài chính cho các tổ chức công, doanh nghiệp hay các tổ chức phi lợi nhuận.
  4. Phân tích vai trò của chính phủ trong phát triển hệ thống tài chính và xem xét những yêu cầu và thách thức trong việc tạo dựng một hệ thống tài chính hiện đại, vận hành hữu hiệu.

Cập nhật sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế, đánh giá hiện trạng và nhận diện xu hướng phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'