MPP2024-552

Chính sách ngoại thương

Ari Kokko
Ngày: 06/11/2023 18:44; Kích thước: 290,873 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Ari Kokko
Ngày: 06/11/2023 19:20; Kích thước: 102,872 bytes
Ari Kokko, Curt Nestor, and Le Hai Van
Ngày: 06/11/2023 19:19; Kích thước: 506,312 bytes
Ari Kokko
Ngày: 06/11/2023 19:19; Kích thước: 372,160 bytes
Magnus Blomström & Ari Kokko
Ngày: 06/11/2023 19:17; Kích thước: 230,485 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 06/11/2023 19:16; Kích thước: 77,041 bytes
Jonas Kasteng , Ari Kokko, Nils Norell, and Patrik Tingvall
Ngày: 06/11/2023 19:15; Kích thước: 2,054,662 bytes
Sven-Olov Daunfeldt, Erik Engberg, Daniel Halvarsson, Ari Kokko, and Patrik Tingvall
Ngày: 06/11/2023 19:15; Kích thước: 1,578,942 bytes
Ari Kokko & Patrik Gustavsson
Ngày: 06/11/2023 19:13; Kích thước: 110,870 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 06/11/2023 19:11; Kích thước: 77,041 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 06/11/2023 19:11; Kích thước: 77,041 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 06/11/2023 19:10; Kích thước: 77,041 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 06/11/2023 19:10; Kích thước: 77,041 bytes
Ari Kokko
Ngày: 06/11/2023 19:07; Kích thước: 1,166,228 bytes
Ari Kokko
Ngày: 06/11/2023 19:06; Kích thước: 1,261,450 bytes
Ari Kokko
Ngày: 06/11/2023 19:06; Kích thước: 1,038,626 bytes
Ari Kokko
Ngày: 06/11/2023 19:05; Kích thước: 408,431 bytes
Ari Kokko
Ngày: 06/11/2023 19:05; Kích thước: 1,243,018 bytes
Ari Kokko
Ngày: 06/11/2023 19:05; Kích thước: 384,224 bytes
Ari Kokko
Ngày: 06/11/2023 19:04; Kích thước: 292,846 bytes

The course provides students with a theoretical background on international trade, including classical, neoclassical, and "new" trade theories. The theories will help students to understand complex economic phenomena and explain trade patterns between countries. The course emphasizes understanding the institutional environment of international trade as well as the benefits and challenges of regional integration and bilateral trade agreements. Also, the course discusses how domestic firms in Vietnam and other small economies can improve their international competitiveness and benefit from international trade.

The course will consist of two parts. Part 1, International Trade Theories, discusses the main concepts and approaches in international trade with real-life applications: the comparative model of David Ricardo and Eli Heckscher, Bertil Ohlin, and new trade model with increasing returns to scale. Part 2, International Trade Policy, presents motives for regional integration and bilateral trade agreement; trade intermediaries; factor mobility and effects of foreign direct investment; and international competitiveness of domestic firms.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'