MPP-542

Quản trị Nhà nước

Ngày: 15/11/2012 16:37; Kích thước: 314,315 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 5, 09/02/2012
10:15 - 11:45
PHẦN I: KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC, MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN 

Giới thiệu môn học 

- Giới thiệu tổng quan về môn học 
- Các yêu cầu đối với môn học 

Bài đọc: 
1. Daron Acemoglu, Điều gì làm một quốc gia trở nên giàu có, MIT 2009
Quốc hội
Ngày: 16/11/2012 14:59; Kích thước: 259,633 bytes
S. Chiavo-Campo; P.S.A. Sundaram
Ngày: 16/11/2012 14:57; Kích thước: 214,142 bytes
S. Chiavo-Campo; P.S.A. Sundaram
Ngày: 16/11/2012 14:54; Kích thước: 230,183 bytes
S. Chiavo-Campo; P.S.A. Sundaram
Ngày: 16/11/2012 14:52; Kích thước: 471,396 bytes
S. Chiavo-Campo; P.S.A. Sundaram
Ngày: 16/11/2012 14:50; Kích thước: 956,898 bytes
S. Chiavo-Campo; P.S.A. Sundaram
Ngày: 16/11/2012 14:24; Kích thước: 1,219,944 bytes
S. Chiavo-Campo; P.S.A. Sundaram
Ngày: 16/11/2012 14:18; Kích thước: 568,395 bytes
S. Chiavo-Campo; P.S.A. Sundaram
Ngày: 16/11/2012 14:16; Kích thước: 408,494 bytes
S. Chiavo-Campo; P.S.A. Sundaram
Ngày: 16/11/2012 14:12; Kích thước: 553,170 bytes
Trần Văn Tùng
Ngày: 16/11/2012 14:04; Kích thước: 543,434 bytes
Daron Acemoglu
Ngày: 16/11/2012 14:02; Kích thước: 252,421 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2012 15:19; Kích thước: 509,496 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2012 15:18; Kích thước: 460,602 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2012 15:18; Kích thước: 709,689 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2012 15:18; Kích thước: 492,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2012 15:17; Kích thước: 467,999 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2012 15:17; Kích thước: 779,449 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2012 15:17; Kích thước: 616,206 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2012 15:16; Kích thước: 421,540 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2012 15:16; Kích thước: 727,517 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2012 15:15; Kích thước: 328,349 bytes
Ngày: 16/11/2012 15:22; Kích thước: 115,182 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2012 15:22; Kích thước: 150,181 bytes
Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để: 
• Thảo luận về các quan niệm liên quan tới cải cách thể chế và quản trị nhà nước, từng bước phân biệt được những tư duy khác nhau giữa quản lý nhà nước theo cách hiểu truyền thống ở Việt Nam và quan niệm quản trị nhà nước hiệu quả trong thời đại cạnh tranh ngày nay. 
• Được trang bị các kiến thức và kỹ năng thảo luận về các yếu tố xây dựng nền quản trị nhà nước hiệu quả ở cấp trung ương và địa phương. 
• Áp dụng kiến thức lý thuyết trong thực tiễn công tác, lựa chọn đánh giá một chính sách cụ thể góp phần tăng cường sự tham gia của người dân trong chính sách của chính quyền địa phương, tăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp trong chính sách của chính quyền trung ương cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính công ở Việt Nam.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'