MPP-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 25/07/2014 11:50; Kích thước: 327,868 bytes
Tuần thứ
IMAX
Ngày: 05/08/2014 14:28; Kích thước: 331,993 bytes
Herman B. Dutch Leonard & Arnold M. Howitt
Ngày: 05/08/2014 14:58; Kích thước: 349,780 bytes
Amy C. Edmondson; Faaiza Rashid & Herman (“Dutch”) Leonard
Ngày: 11/08/2014 16:15; Kích thước: 1,049,408 bytes
Herman B. “Dutch” Leonard và Noorliza bt Mohamad Noordin
Ngày: 05/08/2014 14:49; Kích thước: 635,084 bytes
H. B. “Dutch” Leonard & Arnold M. Howitt
Ngày: 05/08/2014 14:36; Kích thước: 424,326 bytes
Harvard Business School
Ngày: 31/07/2014 18:01; Kích thước: 418,418 bytes
Peter Zimmerman and Jennifer S. Lerner
Ngày: 31/07/2014 17:03; Kích thước: 610,015 bytes
Ram Charan
Ngày: 31/07/2014 16:46; Kích thước: 482,751 bytes
John S. Hammond, Ralph L. Keeney và Howard Raiffa
Ngày: 31/07/2014 16:44; Kích thước: 542,158 bytes
Thomas H. Davenport
Ngày: 31/07/2014 16:38; Kích thước: 410,849 bytes
Harvard Business School
Ngày: 31/07/2014 16:31; Kích thước: 223,242 bytes
James O’Toole và Warren Bennis
Ngày: 31/07/2014 16:07; Kích thước: 420,148 bytes
Amy C. Edmondson
Ngày: 31/07/2014 16:05; Kích thước: 772,787 bytes
Edgar H. Schein
Ngày: 31/07/2014 16:04; Kích thước: 459,034 bytes
Karl E. Weick, Kathleen M. Sutcliffe
Ngày: 31/07/2014 15:57; Kích thước: 475,397 bytes
Jeffrey Pfeffer và John F. Veiga
Ngày: 31/07/2014 15:56; Kích thước: 556,262 bytes
David A. Garvin, Amy C. Edmondson và Francesca Gino
Ngày: 31/07/2014 15:50; Kích thước: 506,826 bytes
Chris Argyris; Robert Putnam và Diana McLain Smith
Ngày: 31/07/2014 15:48; Kích thước: 571,206 bytes
Carl R. Rogers và F. J. Roethlisberger
Ngày: 31/07/2014 15:28; Kích thước: 422,743 bytes
G. S. Day và P. J. H. Schoemaker
Ngày: 31/07/2014 15:27; Kích thước: 547,359 bytes
Peter B. Vail
Ngày: 31/07/2014 15:26; Kích thước: 517,418 bytes
Rosabeth Moss Kanter
Ngày: 05/08/2014 10:18; Kích thước: 923,719 bytes
Frank Ostroff
Ngày: 29/07/2014 11:53; Kích thước: 317,806 bytes
Chester I. Barnard
Ngày: 29/07/2014 11:36; Kích thước: 410,794 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 07/08/2014 10:10; Kích thước: 559,471 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/07/2014 11:19; Kích thước: 211,726 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/07/2014 11:17; Kích thước: 399,590 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/07/2014 11:06; Kích thước: 308,534 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:11; Kích thước: 422,832 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:14; Kích thước: 213,312 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:03; Kích thước: 433,203 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:00; Kích thước: 414,526 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:12; Kích thước: 212,782 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:15; Kích thước: 205,270 bytes
Pamela Varley
Ngày: 22/08/2014 11:53; Kích thước: 957,256 bytes
Amy C. Edmondson; Ingrid M. Nembhard & Kathryn S. Roloff
Ngày: 15/08/2014 11:01; Kích thước: 1,467,105 bytes
Amy Edmondson; Michael A. Roberto & Anita Tucker
Ngày: 15/08/2014 10:58; Kích thước: 1,082,298 bytes
Anette Mikes; Peter Tufano; Eric Werker và Jan-Emmanuel de Neve
Ngày: 05/08/2014 16:05; Kích thước: 668,623 bytes
Anette Mikes; Peter Tufano; Eric Werker và Jan-Emmanuel de Neve
Ngày: 05/08/2014 16:03; Kích thước: 1,592,960 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Nhận biết những khái niệm quan trọng trong lãnh đạo và sự phát triển của lý thuyết lãnh đạo

* Xác định những thách thức của việc lãnh đạo và phát triển các kỹ năng lãnh đạo phù hợp với các thách thức này

* Phát triển các năng lực lãnh đạo, bao gồm:

1. Ảnh hưởng.

2. Lãnh đạo sự thay đổi.

3. Ra quyết định hiệu quả.

4. Quản lý xung đột.

4. Lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng.