MPP-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 25/07/2014 11:50; Kích thước: 327,868 bytes
Tuần thứ
IMAX
Ngày: 05/08/2014 14:28; Kích thước: 331,993 bytes
Herman B. Dutch Leonard & Arnold M. Howitt
Ngày: 05/08/2014 14:58; Kích thước: 349,780 bytes
Amy C. Edmondson; Faaiza Rashid & Herman (“Dutch”) Leonard
Ngày: 11/08/2014 16:15; Kích thước: 1,049,408 bytes
Herman B. “Dutch” Leonard và Noorliza bt Mohamad Noordin
Ngày: 05/08/2014 14:49; Kích thước: 635,084 bytes
H. B. “Dutch” Leonard & Arnold M. Howitt
Ngày: 05/08/2014 14:36; Kích thước: 424,326 bytes
Harvard Business School
Ngày: 31/07/2014 18:01; Kích thước: 418,418 bytes
Peter Zimmerman and Jennifer S. Lerner
Ngày: 31/07/2014 17:03; Kích thước: 610,015 bytes
Ram Charan
Ngày: 31/07/2014 16:46; Kích thước: 482,751 bytes
John S. Hammond, Ralph L. Keeney và Howard Raiffa
Ngày: 31/07/2014 16:44; Kích thước: 542,158 bytes
Thomas H. Davenport
Ngày: 31/07/2014 16:38; Kích thước: 410,849 bytes
Harvard Business School
Ngày: 31/07/2014 16:31; Kích thước: 223,242 bytes
James O’Toole và Warren Bennis
Ngày: 31/07/2014 16:07; Kích thước: 420,148 bytes
Amy C. Edmondson
Ngày: 31/07/2014 16:05; Kích thước: 772,787 bytes
Edgar H. Schein
Ngày: 31/07/2014 16:04; Kích thước: 459,034 bytes
Karl E. Weick, Kathleen M. Sutcliffe
Ngày: 31/07/2014 15:57; Kích thước: 475,397 bytes
Jeffrey Pfeffer và John F. Veiga
Ngày: 31/07/2014 15:56; Kích thước: 556,262 bytes
David A. Garvin, Amy C. Edmondson và Francesca Gino
Ngày: 31/07/2014 15:50; Kích thước: 506,826 bytes
Chris Argyris; Robert Putnam và Diana McLain Smith
Ngày: 31/07/2014 15:48; Kích thước: 571,206 bytes
Carl R. Rogers và F. J. Roethlisberger
Ngày: 31/07/2014 15:28; Kích thước: 422,743 bytes
G. S. Day và P. J. H. Schoemaker
Ngày: 31/07/2014 15:27; Kích thước: 547,359 bytes
Peter B. Vail
Ngày: 31/07/2014 15:26; Kích thước: 517,418 bytes
Rosabeth Moss Kanter
Ngày: 05/08/2014 10:18; Kích thước: 923,719 bytes
Frank Ostroff
Ngày: 29/07/2014 11:53; Kích thước: 317,806 bytes
Chester I. Barnard
Ngày: 29/07/2014 11:36; Kích thước: 410,794 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 07/08/2014 10:10; Kích thước: 559,471 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/07/2014 11:19; Kích thước: 211,726 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/07/2014 11:17; Kích thước: 399,590 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/07/2014 11:06; Kích thước: 308,534 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:11; Kích thước: 422,832 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:14; Kích thước: 213,312 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:03; Kích thước: 433,203 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:00; Kích thước: 414,526 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:12; Kích thước: 212,782 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/08/2014 14:15; Kích thước: 205,270 bytes
Pamela Varley
Ngày: 22/08/2014 11:53; Kích thước: 957,256 bytes
Amy C. Edmondson; Ingrid M. Nembhard & Kathryn S. Roloff
Ngày: 15/08/2014 11:01; Kích thước: 1,467,105 bytes
Amy Edmondson; Michael A. Roberto & Anita Tucker
Ngày: 15/08/2014 10:58; Kích thước: 1,082,298 bytes
Anette Mikes; Peter Tufano; Eric Werker và Jan-Emmanuel de Neve
Ngày: 05/08/2014 16:05; Kích thước: 668,623 bytes
Anette Mikes; Peter Tufano; Eric Werker và Jan-Emmanuel de Neve
Ngày: 05/08/2014 16:03; Kích thước: 1,592,960 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Nhận biết những khái niệm quan trọng trong lãnh đạo và sự phát triển của lý thuyết lãnh đạo

* Xác định những thách thức của việc lãnh đạo và phát triển các kỹ năng lãnh đạo phù hợp với các thách thức này

* Phát triển các năng lực lãnh đạo, bao gồm:

1. Ảnh hưởng.

2. Lãnh đạo sự thay đổi.

3. Ra quyết định hiệu quả.

4. Quản lý xung đột.

4. Lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'