MPP-543

Quản lý công

Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 03/07/2014 14:34; Kích thước: 337,733 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 01/07/2014
08:30 - 11:45

Buổi 1. Giới thiệu môn học và tổ chức quá trình học tập

* Mong đợi với môn học

* Giới thiệu môn học

* Chia nhóm dự án

Tổng quan về Quản lý Công Mới

Bài đọc:

1. Kamarck, Elaine (2007). "Cuộc Cách mạng trong Cai quản", trong The End of Government As We Know It, Chapter 1, tr. 1-13, Boulder: Lynne Reinner Publishers.

2. Kettl, Donald (1997). "Cuộc cách mạng toàn cầu trong quản lý công: Các chủ đề chỉ đạo, các liên kết còn thiếu", Journal of Policy Analysis and Management, 16:3, tr. 446-462.

Thứ 5, 03/07/2014
08:30 - 11:45

Buổi 2. Tổng quan về Quá trình Quản lý Chiến lược

* Tình huống: "Thanh toán các Hóa đơn tại Junta của Andalusia."

Bài đọc:

1. Moore, Mark (1995). "Quản lý để Đạt tới Các Giá trị: Chiến lược Tổ chức trong Các Tổ chức Chính phủ, Phi Lợi nhuận và Vì Lợi nhuận", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29:1, tr. 183-204.

2. Leonard, Herman (2002). "Ghi chú Ngắn về Xây dựng Chiến lược Khu vực Công."

Joseph M. Hall; M. Eric Johnson
Ngày: 04/07/2014 11:00; Kích thước: 440,893 bytes
Harvard Business School
Ngày: 27/06/2014 16:03; Kích thước: 231,313 bytes
Edgar H. Schein
Ngày: 27/06/2014 16:03; Kích thước: 440,887 bytes
Robert Simons
Ngày: 27/06/2014 15:51; Kích thước: 673,060 bytes
Robert D. Behn
Ngày: 27/06/2014 15:50; Kích thước: 569,656 bytes
Jennifer S. Lerner; Philip E. Tetlock
Ngày: 27/06/2014 15:49; Kích thước: 673,705 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 04/07/2014 11:07; Kích thước: 457,972 bytes
Drake Bennett
Ngày: 27/06/2014 15:07; Kích thước: 362,923 bytes
Harvard Business School
Ngày: 27/06/2014 15:07; Kích thước: 399,027 bytes
Johan P. Olsen
Ngày: 27/06/2014 15:06; Kích thước: 519,734 bytes
Harvard Business School
Ngày: 27/06/2014 15:04; Kích thước: 295,763 bytes
John D. Donahue; Richard J. Zeckhauser
Ngày: 27/06/2014 15:03; Kích thước: 653,237 bytes
Herman B. Leonard
Ngày: 27/06/2014 14:49; Kích thước: 412,494 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 16/07/2014 11:34; Kích thước: 781,593 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 16/07/2014 11:23; Kích thước: 534,079 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 07/07/2014 08:44; Kích thước: 197,750 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 07/07/2014 08:43; Kích thước: 197,448 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 07/07/2014 08:41; Kích thước: 194,692 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 01/07/2014 08:40; Kích thước: 389,382 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 01/07/2014 08:37; Kích thước: 404,926 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 21/07/2014 13:33; Kích thước: 317,270 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 19/07/2014 14:23; Kích thước: 314,029 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 19/07/2014 14:14; Kích thước: 310,376 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 19/07/2014 13:58; Kích thước: 291,463 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 12/07/2014 10:32; Kích thước: 310,188 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 12/07/2014 10:29; Kích thước: 329,663 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 12/07/2014 10:21; Kích thước: 284,458 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 07/07/2014 15:53; Kích thước: 263,256 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 01/07/2014 17:07; Kích thước: 222,231 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 01/07/2014 17:07; Kích thước: 302,912 bytes
Harvey Simon
Ngày: 07/07/2014 09:28; Kích thước: 892,316 bytes
Harvey Simon
Ngày: 07/07/2014 09:24; Kích thước: 499,465 bytes
Harvey Simon
Ngày: 07/07/2014 09:24; Kích thước: 619,126 bytes
V. Kasturi Rangan
Ngày: 07/07/2014 09:17; Kích thước: 1,208,113 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 07/07/2014 09:15; Kích thước: 2,463,429 bytes
Howard Husock
Ngày: 07/07/2014 09:14; Kích thước: 922,245 bytes
Kathleen McGinn; Alexis Gendron
Ngày: 07/07/2014 09:13; Kích thước: 966,705 bytes
Steve Kelman
Ngày: 07/07/2014 09:05; Kích thước: 729,525 bytes
Michael Barzelay
Ngày: 07/07/2014 09:04; Kích thước: 647,136 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Thảo luận về những khái niệm chủ yếu và các quá trình quản lý công mới

* Nhận biết những cơ hội và thách thức của quản lý công mới

* Xây dựng chiến lược cho tổ chức khu vực công

* Triển khai và thực hiện chiến lược đã đề ra

* Phát triển những chiến lược để trở thành những nhà quản lý công hiệu quả

* Phát triển những kỹ thuật, phương pháp, và kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện thành công những chiến lược này để tạo ra giá trị công.