MPP-531

Phân tích tài chính

Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/04/2015 17:54; Kích thước: 311,313 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 26/01/2015
15:15 - 16:45

Bài giảng 01: Công cụ, tổ chức và thị trường tài chính

(X. Thành)

Bài đọc:

1. Bodie, Kane & Marcus, chương 2

2. Mishkin, Kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, chương 3.

Thứ 4, 28/01/2015
15:15 - 16:45

Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (I)

(A. Tuấn)

Bài đọc:

1. Brealey & Myers, chương 2 & 3.

Thứ 6, 30/01/2015
13:30 - 15:00

Bài giảng 03: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (II)

(A. Tuấn)

Bài đọc:

1. Brealey & Myers, chương 2 & 3

Phát bài tập 1.

Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 29/01/2015 08:43; Kích thước: 1,538,809 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 29/01/2015 08:42; Kích thước: 757,757 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 29/01/2015 08:41; Kích thước: 680,635 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 29/01/2015 08:37; Kích thước: 736,672 bytes
Clyde P. Stickney & Roman Weil
Ngày: 29/01/2015 08:36; Kích thước: 607,797 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 21/01/2015 08:19; Kích thước: 730,302 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 21/01/2015 08:16; Kích thước: 730,302 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 21/01/2015 08:14; Kích thước: 730,302 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 21/01/2015 08:13; Kích thước: 1,316,419 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 21/01/2015 08:10; Kích thước: 1,000,705 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/01/2015 16:27; Kích thước: 639,761 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 20/01/2015 16:26; Kích thước: 757,287 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 20/01/2015 16:24; Kích thước: 757,287 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 20/01/2015 16:23; Kích thước: 1,145,885 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 20/01/2015 16:22; Kích thước: 1,003,137 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 20/01/2015 16:18; Kích thước: 846,408 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 20/01/2015 16:17; Kích thước: 846,408 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 20/01/2015 16:16; Kích thước: 719,052 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 20/01/2015 16:15; Kích thước: 834,322 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 20/01/2015 16:13; Kích thước: 719,052 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 20/01/2015 16:12; Kích thước: 834,322 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 20/01/2015 16:07; Kích thước: 1,003,137 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/05/2015 13:35; Kích thước: 1,188,565 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/05/2015 13:15; Kích thước: 527,400 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/05/2015 11:20; Kích thước: 613,281 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/05/2015 11:19; Kích thước: 314,447 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/04/2015 09:52; Kích thước: 804,796 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/04/2015 09:33; Kích thước: 336,862 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/04/2015 10:39; Kích thước: 736,539 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 31/03/2015 16:41; Kích thước: 3,138,182 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 25/03/2015 16:00; Kích thước: 3,355,011 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/03/2015 08:44; Kích thước: 4,132,160 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/03/2015 14:47; Kích thước: 1,567,268 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/03/2015 11:39; Kích thước: 2,019,453 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 31/03/2015 16:10; Kích thước: 878,989 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/03/2015 11:31; Kích thước: 1,449,563 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/03/2015 17:16; Kích thước: 4,456,733 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/02/2015 10:16; Kích thước: 3,108,289 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/02/2015 15:53; Kích thước: 3,293,720 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/02/2015 14:52; Kích thước: 4,825,031 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/02/2015 11:31; Kích thước: 1,216,068 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/01/2015 16:44; Kích thước: 3,660,272 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/01/2015 16:40; Kích thước: 773,140 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/06/2015 16:19; Kích thước: 926,434 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 25/05/2015 18:28; Kích thước: 727,710 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/05/2015 11:07; Kích thước: 376,058 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/05/2015 14:20; Kích thước: 267,956 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/05/2015 17:08; Kích thước: 943,576 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/05/2015 10:17; Kích thước: 22,857 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/05/2015 10:16; Kích thước: 422,137 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/04/2015 16:05; Kích thước: 386,926 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/04/2015 11:52; Kích thước: 513,694 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/05/2015 13:47; Kích thước: 811,700 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 25/03/2015 15:58; Kích thước: 367,710 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/03/2015 15:55; Kích thước: 485,775 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/03/2015 15:24; Kích thước: 197,681 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/03/2015 16:48; Kích thước: 770,019 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/02/2015 11:30; Kích thước: 244,448 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/02/2015 10:42; Kích thước: 274,920 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/02/2015 11:44; Kích thước: 28,009 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/02/2015 11:42; Kích thước: 395,457 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/01/2015 09:53; Kích thước: 200,695 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Đức Mậu
Ngày: 19/05/2015 12:58; Kích thước: 1,296,731 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/05/2015 10:36; Kích thước: 1,696,106 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/05/2015 11:35; Kích thước: 856,796 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Đức Mậu
Ngày: 18/03/2015 11:40; Kích thước: 1,296,731 bytes
Thomas R. Ripper
Ngày: 18/03/2015 11:37; Kích thước: 400,457 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/03/2015 11:35; Kích thước: 999,264 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/03/2015 14:38; Kích thước: 1,355,182 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Huỳnh Thế Du
Ngày: 04/02/2015 10:39; Kích thước: 385,248 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/05/2015 11:04; Kích thước: 31,179 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/05/2015 11:21; Kích thước: 68,608 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/05/2015 10:38; Kích thước: 46,164 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/03/2015 13:04; Kích thước: 111,104 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/03/2015 15:10; Kích thước: 82,432 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/02/2015 10:48; Kích thước: 83,456 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/02/2015 10:48; Kích thước: 727,449 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/02/2015 09:40; Kích thước: 28,158 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/02/2015 09:39; Kích thước: 577,678 bytes

Môn học bắt đầu bằng các chủ đề căn bản của tài chính về ngân lưu chiết khấu và định giá trái phiếu, cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu ngân lưu. Trong phần đầu tiên này, học viên cũng được giới thiệu các kiến thức kế toán thiết yếu nhất để phân tích tài chính. Phần tiếp theo của môn học tập trung vào nội dung thứ hai của tài chính căn bản là lý thuyết danh mục đầu tư, trong đó bao gồm các chủ đề về rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hóa rủi ro, trạng thái cân bằng trên thị trường vốn và đầu tư tài chính dựa vào chênh lệch giá.

Trong phần thứ ba của môn học, học viên sẽ sử dụng các kiến thức căn bản đã học trong phần 1 và 2 để phân tích tài chính doanh nghiệp. Học viên sẽ được giới thiệu khung và các công cụ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, tiếp cận lý thuyết cơ cấu vốn và thực hành định giá doanh nghiệp. Phần cuối cùng của môn học được dành cho nội dung phân tích rủi ro và các công cụ tài chính phái sinh. Học viên sẽ thực hành phân tích rủi ro theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo, tiếp cận khái niệm và nguyên lý định giá các công cụ hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, và học sử dụng các công cụ này để quản lý rủi ro.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'