MPP2023-521

Các phương pháp định lượng 1

Lê Việt Phú, Lê Thái Hà & Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 26/10/2021 11:36; Kích thước: 518,769 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 27/10/2021 09:40; Kích thước: 42,435 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
Ronald K. Pearson
Ngày: 27/10/2021 09:38; Kích thước: 42,435 bytes
Ronald K. Pearson
Ngày: 27/10/2021 09:16; Kích thước: 42,435 bytes
Ronald K. Pearson
Ngày: 27/10/2021 09:15; Kích thước: 42,435 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 26/10/2021 12:09; Kích thước: 143,362 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/12/2021 15:29; Kích thước: 514,559 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/12/2021 15:23; Kích thước: 760,881 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 04/12/2021 15:32; Kích thước: 579,835 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 04/12/2021 15:20; Kích thước: 2,068,488 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 04/12/2021 15:19; Kích thước: 287,736 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 04/12/2021 15:19; Kích thước: 534,978 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 14/11/2021 17:28; Kích thước: 457,795 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 14/11/2021 17:26; Kích thước: 423,268 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 26/10/2021 11:48; Kích thước: 963,768 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 26/10/2021 11:47; Kích thước: 1,515,776 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 26/10/2021 11:47; Kích thước: 713,114 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 26/10/2021 11:46; Kích thước: 1,212,829 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 07/03/2022 09:36; Kích thước: 64,621 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 08/03/2022 13:09; Kích thước: 92,233 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 07/03/2022 09:27; Kích thước: 85,902 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 08/03/2022 13:09; Kích thước: 121,742 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 07/03/2022 09:27; Kích thước: 75,567 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 07/03/2022 09:32; Kích thước: 148,322 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 07/03/2022 09:27; Kích thước: 148,322 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 08/03/2022 13:07; Kích thước: 11,978,935 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 08/03/2022 13:07; Kích thước: 164,186 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 08/03/2022 13:07; Kích thước: 187,106 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 07/03/2022 09:32; Kích thước: 365,555 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 07/03/2022 09:27; Kích thước: 307,073 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 07/03/2022 09:32; Kích thước: 213,140 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 07/03/2022 09:27; Kích thước: 988,351 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 26/10/2021 11:50; Kích thước: 2,103,264 bytes

Môn học gồm 2 phần chính:

  • Thống kê ứng dụng
  • Kinh tế lượng nhập môn

Phần thống kê ứng dụng sẽ ôn tập lại các khái niệm thống kê cơ bản như thống kê mô tả, qui luật xác suất, phân bố xác suất, lấy mẫu và phân phối mẫu, ước lượng và kiểm định giả thuyết. Phần này cung cấp kiến thức cơ sở để sinh viên có thể vận dụng vào phân tích khám phá dữ liệu và hỗ trợ việc ra quyết định, hay phân tích các vấn đề kinh tế xã hội. Học viên sẽ làm quen với một số nguyên lý của khoa học dữ liệu, từ thu thập, tổ chức, phân tích khám phá và sử dụng dữ liệu.

Phần thứ hai của môn học sẽ giới thiệu các phương pháp căn bản để ước lượng các mối quan hệ giữa quan sát thực và các biến số kinh tế, và kiểm định các giả thuyết thống kê về các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. Học viên sẽ học cách xây dựng và sử dụng các mô hình kinh tế lượng, xử lý dữ liệu, và thực hiện các phân tích phù hợp để mô tả thế giới thực và góp phần vào thảo luận chính sách dựa trên bằng chứng thực nghiệm. Học viên cần hiểu sức mạnh của các phương pháp phân tích định lượng cũng như những giới hạn khi áp dụng trong thế giới thực. Môn học yêu cầusử dụng phần mềm Excel, R và Stata.