MPP-541

Luật và chính sách công

Ngày: 26/10/2012 14:51; Kích thước: 279,956 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 27/11/2012
10:15 - 11:45
Giới thiệu môn học: Thách thức mới đối với nhà nước và pháp luật

 - Mong đợi với môn học

- Giới thiệu môn học

- Tổng quan về những thách thức đối với nhà nước và pháp luật.

Thứ 5, 29/11/2012
10:15 - 11:45
Tổng quan về pháp luật

Tình huống (1): Việc hiếu, việc hỉ

 - Khái niệm pháp luật, hệ thống pháp luật, nguồn luật

- Chức năng xã hội của luật pháp

- Các lý thuyết nghiên cứu luật pháp

Bài đọc:

 1. Peerenborn Báo cáo nghiên cứu về quản lý tòa án ở Trung Quốc, UNDP-Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, 2011 (tài liệu chưa công bố), tr. 1-35

2. PDN 9-42

Đọc thêm:

1. James Maxeiner, Different Roads to the Rule of Law: Their Importance for Law Reform in Taiwan, Tunghai University Law Review, No. 19, pp. 159-194, December 2003.

Quốc hội
Ngày: 12/11/2012 10:57; Kích thước: 299,289 bytes
Quốc hội
Ngày: 12/11/2012 10:54; Kích thước: 560,278 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/11/2012 10:28; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 27/12/2012 16:34; Kích thước: 948,561 bytes
Quốc hội
Ngày: 12/11/2012 10:19; Kích thước: 357,185 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 27/12/2012 16:23; Kích thước: 1,428,792 bytes
Phạm Huyền
Ngày: 27/12/2012 16:32; Kích thước: 301,913 bytes
Quốc hội
Ngày: 12/11/2012 09:51; Kích thước: 1,619,820 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/11/2012 09:48; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/11/2012 09:41; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội
Ngày: 12/11/2012 09:37; Kích thước: 1,619,820 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/11/2012 09:35; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/11/2012 09:34; Kích thước: 58,669 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere
Ngày: 12/11/2012 09:33; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội
Ngày: 12/11/2012 09:25; Kích thước: 414,964 bytes
Phạm Duy Ngĩa
Ngày: 12/11/2012 09:08; Kích thước: 58,669 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere
Ngày: 12/11/2012 09:11; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/11/2012 09:07; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/11/2012 09:05; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/11/2012 09:03; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 14/01/2013 12:31; Kích thước: 1,040,539 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 14/01/2013 12:29; Kích thước: 253,789 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 03/01/2013 17:26; Kích thước: 877,471 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 27/12/2012 10:07; Kích thước: 385,081 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/12/2012 16:24; Kích thước: 608,412 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/12/2012 16:23; Kích thước: 507,351 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/12/2012 16:21; Kích thước: 518,594 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/12/2012 16:20; Kích thước: 421,708 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/12/2012 16:18; Kích thước: 411,525 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/12/2012 16:17; Kích thước: 432,224 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/12/2012 16:16; Kích thước: 354,124 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/12/2012 16:14; Kích thước: 779,926 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/12/2012 16:12; Kích thước: 482,423 bytes
Ngày: 02/01/2013 10:40; Kích thước: 118,637 bytes
Ngày: 27/12/2012 10:02; Kích thước: 134,717 bytes
Ngày: 19/12/2012 17:30; Kích thước: 115,352 bytes
Ngày: 12/12/2012 17:38; Kích thước: 191,322 bytes
Ngày: 04/12/2012 18:45; Kích thước: 117,898 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/11/2012 17:03; Kích thước: 604,039 bytes
Thái Vĩnh Thắng
Ngày: 04/12/2012 18:52; Kích thước: 724,758 bytes
Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Thảo luận về vai trò của hệ thống pháp luật đối với các chính sách công, đặc biệt là góp phần xây dựng một nhà nước mạnh, hiệu năng,

* Nhận biết những quy luật trong quy trình lập pháp và mối quan hệ giữa chính sách công và luật pháp được thể hiện trong quy trình lập pháp,

* Phát triển những quan niệm, phương pháp và kỹ năng cần thiết để đánh giá chất lượng pháp luật trong tương quan với một lĩnh vực chính sách công cụ thể như đảm bảo quyền tài sản cho người dân, tự do khế ước, tự do cạnh tranh, giúp người dân tiệm cận công lý trong những trường hợp có xung đột lợi ích.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'