MPP-541

Luật và chính sách công

Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 03/11/2014 16:27; Kích thước: 313,386 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 25/11/2014
08:30 - 10:00

Bài giảng 1. Giới thiệu môn học: Pháp luật và chính sách công

- Mong đợi với môn học

- Giới thiệu môn học

- Tổng quan về những thách thức đối với nhà nước và pháp luật

Tình huống 1: Cai nghiện bắt buộc

Thứ 5, 27/11/2014
08:30 - 10:00

Bài giảng 2. Tổng quan về pháp luật và phương pháp nghiên cứu luật học

- Khái niệm pháp luật, hệ thống pháp luật, nguồn luật

- Chức năng xã hội của luật pháp

- Các lý thuyết nghiên cứu luật pháp

Bài đọc:

1. PDN, Tr. 9-42.

2. Milhaupt et al., Phần Giới thiệu

3. Peerenborn Báo cáo nghiên cứu về quản lý tòa án ở Trung Quốc, UNDP-Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, 2011, Tr. 1-35.

Đọc thêm:

1. Phạm Duy Nghĩa, Phương pháp nghiên cứu luật học, Chương 2, NXB Công An Nhân dân, 2014.

Quốc hội khóa 10
Ngày: 11/11/2014 13:48; Kích thước: 288,463 bytes
Quốc hội khóa 13
Ngày: 07/01/2015 10:16; Kích thước: 18,650,904 bytes
Quốc hội khóa 11
Ngày: 11/11/2014 13:39; Kích thước: 536,718 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/11/2014 11:29; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội khóa 11
Ngày: 11/11/2014 13:34; Kích thước: 503,723 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/11/2014 13:33; Kích thước: 946,568 bytes
Quốc hội khóa 13
Ngày: 11/11/2014 13:31; Kích thước: 4,426,717 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/11/2014 11:28; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội khóa 10
Ngày: 11/11/2014 13:28; Kích thước: 1,619,820 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/11/2014 11:27; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/11/2014 16:57; Kích thước: 58,669 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere
Ngày: 11/11/2014 11:42; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội khóa 12
Ngày: 11/11/2014 11:40; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/11/2014 16:57; Kích thước: 58,669 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere
Ngày: 11/11/2014 11:39; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội
Ngày: 11/11/2014 11:38; Kích thước: 882,157 bytes
Thái Vĩnh Thắng
Ngày: 11/11/2014 11:34; Kích thước: 679,498 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/11/2014 16:56; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/11/2014 16:55; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/11/2014 16:33; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 23/12/2014 15:01; Kích thước: 706,095 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/12/2014 13:46; Kích thước: 738,450 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/12/2014 13:44; Kích thước: 644,698 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/12/2014 11:40; Kích thước: 666,631 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/12/2014 11:39; Kích thước: 609,503 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 02/12/2014 10:04; Kích thước: 796,330 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 02/12/2014 10:03; Kích thước: 1,748,416 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 02/12/2014 10:01; Kích thước: 558,289 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 29/12/2014 15:57; Kích thước: 118,156 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 23/12/2014 14:41; Kích thước: 115,050 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 17/12/2014 17:20; Kích thước: 125,204 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/12/2014 09:58; Kích thước: 127,855 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 03/12/2014 17:36; Kích thước: 184,265 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

- Thảo luận về vai trò của hệ thống pháp luật đối với các chính sách công, đặc biệt là góp phần xây dựng một nhà nước mạnh, hiệu năng,

- Nhận biết những quy luật trong quy trình lập pháp và mối quan hệ giữa chính sách công và luật pháp được thể hiện trong quy trình lập pháp,

- Phát triển những quan niệm, phương pháp và kỹ năng cần thiết để đánh giá chất lượng pháp luật trong tương quan với một lĩnh vực chính sách công cụ thể như đảm bảo quyền tài sản cho người dân, tự do khế ước, tự do cạnh tranh, giúp người dân tiệm cận công lý trong những trường hợp có xung đột lợi ích.