MPP-541

Luật và chính sách công

Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 06/10/2015 14:24; Kích thước: 471,439 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 01/12/2015
08:30 - 10:00

Giới thiệu môn học: Pháp luật và chính sách công

- Mong đợi với môn học

- Giới thiệu môn học

- Tổng quan về những thách thức đối với nhà nước và pháp luật

Tình huống 1: Giáo sư tự phong, Giáo sư nhà nước.

Thứ 5, 03/12/2015
08:30 - 10:00

Tổng quan về pháp luật và phương pháp nghiên cứu luật học

- Khái niệm pháp luật, hệ thống pháp luật, nguồn luật

- Chức năng xã hội của luật pháp

- Các lý thuyết nghiên cứu luật pháp

Bài đọc:

* PDN 9-42

* Milhaupt at al: Phần Giới thiệu

* Peerenborn Báo cáo nghiên cứu về quản lý tòa án ở Trung Quốc, UNDP-Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, 2011, trang: 1-35

Đọc thêm:

- Phạm Duy Nghĩa, Phương pháp nghiên cứu luật học, Chương 2, NXB Công An Nhân dân, 2014.

Quốc hội khóa 11
Ngày: 30/11/2015 15:07; Kích thước: 536,718 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/11/2015 11:19; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội khóa 11
Ngày: 30/11/2015 11:30; Kích thước: 503,723 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/11/2015 11:30; Kích thước: 946,568 bytes
Quốc hội khóa 13
Ngày: 30/11/2015 11:29; Kích thước: 4,426,717 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/11/2015 11:18; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội khóa 10
Ngày: 30/11/2015 11:28; Kích thước: 1,619,820 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/11/2015 11:14; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/11/2015 11:05; Kích thước: 58,669 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere
Ngày: 30/11/2015 11:26; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/11/2015 11:01; Kích thước: 58,669 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere
Ngày: 30/11/2015 11:24; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội
Ngày: 30/11/2015 11:23; Kích thước: 882,157 bytes
Thái Vĩnh Thắng
Ngày: 30/11/2015 11:22; Kích thước: 679,498 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/11/2015 10:59; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/11/2015 10:58; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/11/2015 10:58; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội khóa 12
Ngày: 30/11/2015 11:25; Kích thước: 451,285 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 04/01/2016 16:33; Kích thước: 890,463 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 22/12/2015 10:32; Kích thước: 633,962 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 17/12/2015 10:29; Kích thước: 760,200 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/12/2015 13:10; Kích thước: 809,280 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/12/2015 08:59; Kích thước: 946,097 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/12/2015 08:58; Kích thước: 2,059,966 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/12/2015 08:55; Kích thước: 874,907 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 06/01/2016 15:34; Kích thước: 171,275 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/12/2015 16:23; Kích thước: 223,600 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/12/2015 16:23; Kích thước: 172,509 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/12/2015 08:19; Kích thước: 169,859 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 03/12/2015 16:52; Kích thước: 254,232 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

- Thảo luận về vai trò của hệ thống pháp luật đối với các chính sách công, đặc biệt là góp phần xây dựng một nhà nước mạnh, hiệu năng,

- Nhận biết những quy luật trong quy trình lập pháp và mối quan hệ giữa chính sách công và luật pháp được thể hiện trong quy trình lập pháp,

- Phát triển những quan niệm, phương pháp và kỹ năng cần thiết để đánh giá chất lượng pháp luật trong tương quan với một lĩnh vực chính sách công cụ thể như đảm bảo quyền tài sản cho người dân, tự do khế ước, tự do cạnh tranh, giúp người dân tiệm cận công lý trong những trường hợp có xung đột lợi ích.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'