MPP2019-522

Các phương pháp nghiên cứu chính sách công

Vũ Thành Tự Anh, Yooil Bae et. al.
Ngày: 01/09/2018 17:34; Kích thước: 483,382 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 19/06/2018
10:15 - 11:45

1. Phương pháp và chủ đề chính sách từ góc độ pháp luật và quản trị công (Phạm Duy Nghĩa)

a. Vai trò của pháp luật đối với phát triển kinh tế

b. Vai trò của pháp luật trong chính sách công

c. Những thách thức trong việc xây dựng trách nhiệm giải trình

d. Sự tham gia và giám sát của xã hội trong nền quản trị quốc gia

Bài đọc:

*Ngân hàng Thế giới - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam 2035, tr. 92-121

Thứ 5, 21/06/2018
10:15 - 11:45

2. Phương pháp và chủ đề chính sách từ góc độ tài chính và thẩm định dự án (Huỳnh Thế Du)

a. Tài chính công ty

b. Tài chính phát triển

c. Phân tích lợi ích – chi phí của đầu tư công

Bài đọc:

*The World Bank, Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư, Chương 1.

*John Campbell, Andrew Lo, và Craig MacKinlay, Kinh tế lượng cho thị trường tài chính, Chương 1.

Harvard Kennedy School
Ngày: 12/07/2018 11:23; Kích thước: 396,913 bytes
Michael E. Kraft; Scott R. Furlong
Ngày: 12/07/2018 11:14; Kích thước: 654,374 bytes
Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
Ngày: 06/08/2018 09:24; Kích thước: 266,470 bytes
Gary King, Robert O. Keohanne, & Sidney Verba
Ngày: 04/07/2018 10:05; Kích thước: 744,026 bytes
John Y. Campbell et al.
Ngày: 06/06/2018 15:01; Kích thước: 996,023 bytes
World Bank
Ngày: 06/06/2018 14:58; Kích thước: 394,148 bytes
World Bank, Bộ KH & ĐT
Ngày: 06/06/2018 10:11; Kích thước: 11,612,228 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/08/2018 17:03; Kích thước: 667,790 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 06/09/2018 11:28; Kích thước: 2,695,710 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 06/09/2018 11:27; Kích thước: 2,977,227 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 06/09/2018 11:24; Kích thước: 2,766,870 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 06/09/2018 11:23; Kích thước: 3,634,251 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 21/08/2018 08:53; Kích thước: 3,202,982 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/08/2018 10:15; Kích thước: 6,907,572 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 10/08/2018 16:56; Kích thước: 757,576 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/08/2018 10:37; Kích thước: 745,661 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 19/07/2018 09:26; Kích thước: 597,857 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 19/07/2018 09:25; Kích thước: 842,648 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 12/07/2018 16:44; Kích thước: 1,097,479 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 19/07/2018 09:24; Kích thước: 764,472 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 05/07/2018 16:47; Kích thước: 712,717 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 04/07/2018 08:55; Kích thước: 769,479 bytes
Yooil Bae
Ngày: 28/06/2018 07:59; Kích thước: 393,230 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 18/06/2018 22:40; Kích thước: 648,728 bytes

Môn học Phương pháp Nghiên cứu cho Phân tích chính sách được cấu trúc thành ba phần. Trong phần đầu tiên, học viên sẽ được giới thiệu một số chủ đề, công cụ và phương pháp tiếp cận phân tích chính sách từ quan điểm của các lĩnh vực chính sách được đào tạo tại FSPPM, bao gồm: (i) Quản lý Kinh tế vĩ mô; (ii) Chính sách phát triển; (iii) Ngoại thương; (iv) Phát triển kinh tế vùng và địa phương; (v) Kinh tế học khu vực công; (vi) Tài chính phát triển; (vii) Thẩm định đầu tư công và đánh giá hiệu quả đầu tư; (viii) Luật và quản trị nhà nước; (ix) Quản lý công và lãnh đạo khu vực công. Trong phần này, một số vấn đề quan trọng về phương pháp sẽ được nhắc lại và những vấn đề chính sách quan trọng sẽ được trình bày để giúp học viên chọn đề tài luận văn của mình.

Phần thứ hai của môn học sẽ trình bày một số chủ đề cơ bản trong thiết kế và lựa chọn phương pháp nghiên cứu, cả định tính và định lượng. Kết thúc phần này, học viên sẽ có thể giải thích các khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, phản biện và đánh giá thiết kế nghiên cứu của các bài nghiên cứu chính sách, cũng như thiết kế nghiên cứu của chính mình.

Phần thứ ba của môn học giới thiệu quy trình thực hiện một bài phân tích chính sách, bao gồm từ việc nhận dạng và định dạng một vấn đề chính sách cho tới việc giải quyết vấn đề chính sách ấy. Trong quá trình này, học viên phải xác định phương pháp (chẳng hạn như định tính, định lượng, hay hỗn hợp), nguồn dữ liệu/thông tin, mô hình và công cụ được sử dụng để xây dựng và đánh giá các lựa chọn chính sách khác nhau, và cuối cùng là đưa ra gợi ý chính sách. Môn học kết thúc bằng những hướng dẫn chung về cách viết và trình bày một bài phân tích chính sách sao cho hiệu quả nhất và những cân nhắc đạo đức trong nghiên cứu chính sách, đồng thời thảo luận một số tình huống trong đó có sự xung đột về lợi ích hay giá trị để sinh viên thảo luận.