MPP2021-512

Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách

Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/10/2019 13:27; Kích thước: 355,694 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 21/10/2019
08:30 - 10:00

Bài giảng 1: Giới thiệu kinh tế học vĩ mô

Bài đọc:

  • Mankiw 2019, Chương 1
  • Moss 2014, Chương 1

Phát bài tập 1

Thứ 4, 23/10/2019
08:30 - 10:00

Bài giảng 2: Hạch toán nền kinh tế

Bài đọc:

  • Mankiw 2019, Chương 2 & 3
  • Moss 2014, Chương 1
Thứ 6, 25/10/2019
08:30 - 10:00

Bài giảng 3: Đo lường các hoạt động kinh tế và các chỉ báo kinh tế

Bài đọc:

  • Mankiw 2019, Chương 2 & 3
  • Blanchard 2017, Chương 2
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2020 14:43; Kích thước: 763,449 bytes
VELP 2009
Ngày: 06/11/2020 14:42; Kích thước: 413,556 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2020 14:39; Kích thước: 3,798,028 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 06/11/2020 14:40; Kích thước: 544,469 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2020 14:38; Kích thước: 782,611 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2020 14:37; Kích thước: 6,950,289 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2020 14:36; Kích thước: 2,101,640 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/11/2020 14:35; Kích thước: 2,138,384 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2020 14:33; Kích thước: 1,427,299 bytes
VELP 2013
Ngày: 06/11/2020 14:31; Kích thước: 2,919,838 bytes
VELP 2015
Ngày: 06/11/2020 14:30; Kích thước: 1,355,336 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 06/11/2020 14:26; Kích thước: 85,417 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 06/01/2020 11:14; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 06/11/2020 14:25; Kích thước: 85,417 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 06/01/2020 11:14; Kích thước: 192,689 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 06/11/2020 14:23; Kích thước: 85,417 bytes
Wenjie Chen, Mico Mrkaic, and Malhar Nabar
Ngày: 06/11/2020 14:24; Kích thước: 519,110 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 06/01/2020 11:13; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 06/11/2020 14:02; Kích thước: 85,417 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 06/01/2020 11:13; Kích thước: 192,689 bytes
Jaromir Benes, Andrew Berg, Rafael A. Portillo, and David Vavra
Ngày: 06/11/2020 14:01; Kích thước: 1,904,246 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 06/11/2020 13:58; Kích thước: 85,417 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2020 13:56; Kích thước: 3,270,550 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 06/11/2020 13:55; Kích thước: 85,417 bytes
José Antonio Ocampo, Codrina Rada, and Lance Taylo
Ngày: 06/11/2020 13:53; Kích thước: 85,417 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 06/01/2020 11:53; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 06/01/2020 11:12; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/01/2020 11:47; Kích thước: 210,773 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/01/2020 11:29; Kích thước: 259,733 bytes
Delisle Worrell
Ngày: 06/01/2020 11:22; Kích thước: 1,163,882 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 06/01/2020 11:11; Kích thước: 192,689 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 06/01/2020 11:17; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 06/01/2020 11:10; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 22/10/2019 10:13; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 22/10/2019 10:01; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 22/10/2019 10:13; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 22/10/2019 10:00; Kích thước: 192,689 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 22/10/2019 10:12; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 22/10/2019 10:00; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 22/10/2019 09:59; Kích thước: 192,689 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 22/10/2019 10:11; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 22/10/2019 09:58; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 22/10/2019 10:10; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 22/10/2019 09:58; Kích thước: 192,689 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 22/10/2019 10:08; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 22/10/2019 09:57; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 22/10/2019 10:04; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 22/10/2019 09:57; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 22/10/2019 09:56; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 22/10/2019 09:56; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/01/2020 08:37; Kích thước: 3,516,507 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/01/2020 08:11; Kích thước: 4,957,378 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/01/2020 08:07; Kích thước: 4,979,764 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/01/2020 09:06; Kích thước: 1,661,365 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/12/2019 08:20; Kích thước: 1,932,685 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/12/2019 10:04; Kích thước: 5,204,180 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/12/2019 09:59; Kích thước: 1,788,810 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/12/2019 16:24; Kích thước: 1,711,523 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/12/2019 11:12; Kích thước: 1,925,344 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/12/2019 14:18; Kích thước: 2,000,861 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 29/11/2019 10:23; Kích thước: 1,727,295 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 19/11/2019 08:12; Kích thước: 1,339,307 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/11/2019 15:38; Kích thước: 2,062,602 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/11/2019 10:42; Kích thước: 1,619,202 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2019 11:15; Kích thước: 5,297,906 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/11/2019 10:52; Kích thước: 3,820,711 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/11/2019 09:07; Kích thước: 3,203,827 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 29/10/2019 14:50; Kích thước: 3,959,556 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 29/10/2019 18:06; Kích thước: 2,026,887 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2019 08:00; Kích thước: 2,333,589 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/10/2019 16:14; Kích thước: 3,626,498 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/10/2019 10:38; Kích thước: 2,968,319 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/10/2019 13:02; Kích thước: 1,928,548 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/12/2019 10:40; Kích thước: 94,882 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/12/2019 10:39; Kích thước: 187,502 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/12/2019 16:29; Kích thước: 187,553 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/11/2019 15:43; Kích thước: 218,267 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/11/2019 08:07; Kích thước: 675,931 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/10/2019 09:54; Kích thước: 177,145 bytes

Môn Kinh tế vĩ mô – Lý thuyết và Thảo luận Chính sách được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các chính sách kinh tế vĩ mô; qua đó nâng cao mức độ hiểu biết của học viên đối với quá trình xây dựng, thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam và các nước trên thế giới, trong đó tập trung vào các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, môn học này còn đóng vai trò là nền tảng kiến thức cho việc phân tích các vấn đề liên quan trong các môn học thuộc chuyên ngành Chính sách công sau này.

Đây là chương trình chuyên sâu về Chính sách công, do vậy các nội dung về phân tích kinh tế, giải thích các vấn đề thực tiễn, và đánh giá tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô sẽ được đặc biệt chú trọng. Bên cạnh việc cung cấp các khái niệm và định nghĩa, phân tích một số trường phái kinh tế học và giới thiệu các mô hình kinh tế vĩ mô, môn còn tập trung phân tích dựa trên các tình huống nghiên cứu thực tế của Việt Nam và một số nước trên thế giới.