MPP2021-502

Nhập môn chính sách công

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 02/10/2019 14:47; Kích thước: 223,061 bytes
Tuần thứ
1
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 15/10/2019
08:30 - 11:45

Bài 1: Chính sách công và quá trình chính sách

 • Birkland (2016). Chương 1 & 2.
 • Kingdon (2013). Chương 1.

Bài 2: Nghiên cứu tình huống chính sách công và các tác nhân chính trị – Thảo luận NCTH Nike đấu với New Balance

 • Nike đấu với New Balance: Chính sách thương mại trong thế giới của chuỗi giá trị toàn cầu, NCTH của HBS. (Nike versus New Balance: Trade Policy in a World of Global Value Chains, HBS Case)
 • Học theo phương pháp nghiên cứu tình huống, NCTH của HKS. (Learning by the Case Method, HKS Case Program)
 • Birkland (2016). Chương 4 & 5. (Tham khảo)
 • Kingdon (2013). Chương 2 & 3. (Tham khảo)
Thứ 4, 16/10/2019
08:30 - 11:45

Bài 3: Thị trường và thất bại thị trường

 • Stiglitz & Rosengard (2015). Chương 3 (Mục 1: Bàn tay vô hinh của các thị trường cạnh tranh và Mục 2: Kinh tế học phúc lợi và hiệu quả Pareto).
 • Jonathan Pincus (2012). Chính sách công trong một nền kinh tế thị trường, Bài giảng FETP.
 • Stiglitz & Rosengard (2015). Chương 4.

Bài 4: Quản lý nhà nước – Thảo luận NCTH Uber ở Việt Nam

 • Uber ở Việt Nam, NCTH FSPPM.
 • Jonathan Pincus & Đinh Vũ Trang Ngân (2013). Chính sách công và tư duy phản biện, Bài giảng FETP.
 • Harvey S. Rosen (2005). Public Finance (Tài chính công), 7th Edition, McGraw-Hill, Chương 2 & 3. (Tham khảo)
Thứ 5, 17/10/2019
08:30 - 11:45

Bài 5: Độc quyền và điều tiết độc quyền – Thảo luận NCTH thị trường điện

 • Điều tiết giá điện bán lẻ, NCTH FSPPM.
 • Peter Debaere (2011). Imperfect Competition and Monopolies (Cạnh tranh không hoàn hảo và độc quyền), Darden Business Publishing, University of Virginia.

Bài 6: Hàng hóa công và ngoại tác

 • Stiglitz & Rosengard (2015). Chương 5 & 6. (Học viên có thể bỏ qua các phần mô hình phân tích kỹ thuật và đồ thị).
Thứ 6, 18/10/2019
08:30 - 11:45

Bài 7: Thông tin bất cân xứng – Thảo luận NCTH kiểm soát và tự do hóa lãi suất

 • Kiểm soát và tự do hóa lãi suất ở Việt Nam, NCTH FSPPM.
 • HBS (1997). Asymmetric Information: Market Failures, Market Distortions, and Market Solutions (Thông tin bất cân xứng: Thất bại thị trường, bóp méo thị trường và giải pháp thị trường).

Bài 8: Phân phối và vấn đề bình đẳng

 • Thomas Piketty (2014). Capital in the Twenty-First Century (Tư bản trong thế kỷ 21), Harvard University Press. Introduction (Phần Giới thiệu).
Thứ 7, 19/10/2019
08:30 - 11:45

Bài 9: Quyền sở hữu, sự phân mảng về thể chế và vai trò điều phối của chính sách – Thảo luận NCTH Di dời cảng biển TP.HCM

 • Di dời cảng biển TP.HCM, NCTH của FETP

Bài 10: Chính sách công và thể chế

 • Daron Acemoglu and James A. Robinson (2012). Why Nations Fail: the Origins of Oower, Prosperity and Poverty (Tại sao các quốc gia thất bại: Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và nghèo), New York: Random House. Chương 15.
 • Đinh Vũ Trang Ngân (2013). Thể chế, bài giảng FETP.
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 20/04/2020 16:40; Kích thước: 763,954 bytes
Daron Acemoglu, James A. Robinson; Nguyễn Thị Kim Chi dịch et al.
Ngày: 20/04/2020 16:30; Kích thước: 2,388,015 bytes
Jonathan R. Pincus, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/04/2020 16:35; Kích thước: 2,273,306 bytes
Thomas Piketty
Ngày: 20/04/2020 16:27; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 20/04/2020 16:25; Kích thước: 192,689 bytes
Harvey S. Rosen, Princeton University, Ted Gayer
Ngày: 20/04/2020 16:23; Kích thước: 192,689 bytes
Jonathan R. Pincus, Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 20/04/2020 16:45; Kích thước: 577,182 bytes
Nguyễn Đỗ Phương, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/04/2020 16:48; Kích thước: 766,285 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 20/04/2020 16:50; Kích thước: 449,353 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 20/04/2020 16:19; Kích thước: 192,689 bytes
John W. Kingdon
Ngày: 20/04/2020 16:17; Kích thước: 192,689 bytes
John W. Kingdon
Ngày: 20/04/2020 16:15; Kích thước: 192,689 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/04/2020 11:55; Kích thước: 433,736 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/04/2020 11:55; Kích thước: 1,173,103 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/08/2020 17:40; Kích thước: 399,439 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/04/2020 11:53; Kích thước: 184,326 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/04/2020 11:52; Kích thước: 453,905 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/08/2020 17:39; Kích thước: 335,949 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/04/2020 11:51; Kích thước: 679,380 bytes
David O. Dapice
Ngày: 19/08/2020 11:25; Kích thước: 2,409,598 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Jonathan R. Pincus
Ngày: 20/08/2020 09:29; Kích thước: 2,153,537 bytes
Nguyễn Đỗ Phương, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/08/2020 11:27; Kích thước: 669,816 bytes

Môn học sẽ tập trung và các nội dung chính sau đây: (i) Quá trình chính sách; (ii) Thị trường và vai trò của nhà nước; (iii) Các hình thức thất bại thị trường (độc quyền, hàng hóa công, ngoại tác, thông tin bất cân xứng) và giải pháp chính sách; (iv) Phân phối và đanh đổi giữa hiệu quả và bình đẳng); và (v) Thể chế.

Học viên được yêu cầu nghiên cứu trước tất cả các tài liệu của môn học đặc biệt là các bài giảng "Flipped Classroom" trên Microsoft Team trước khi bắt đầu tuần học tại Trường Fulbright.

Trong tuần học tại Trường Fulbright, các buổi trên lớp bao gồm các bài giảng truyền thống và thảo luận nghiên cứu tình huống (NCTH) thực tế trên lớp.