MPP2022-521

Các phương pháp định lượng 1

Lê Việt Phú, Lê Thái Hà, Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 23/10/2020 19:43; Kích thước: 289,432 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 28/10/2020 16:56; Kích thước: 85,417 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 28/10/2020 16:55; Kích thước: 85,417 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 28/10/2020 16:54; Kích thước: 85,417 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 28/10/2020 04:44; Kích thước: 143,362 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 15/01/2021 00:54; Kích thước: 472,922 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 15/01/2021 00:52; Kích thước: 397,295 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 15/01/2021 00:51; Kích thước: 404,837 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 15/01/2021 00:50; Kích thước: 481,792 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 15/01/2021 00:49; Kích thước: 767,361 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 03/12/2020 14:46; Kích thước: 463,963 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 03/12/2020 14:38; Kích thước: 287,736 bytes
Trương Sĩ Ánh
Ngày: 24/11/2020 15:52; Kích thước: 534,978 bytes
Trương Sĩ Ánh
Ngày: 19/11/2020 10:00; Kích thước: 243,297 bytes
Trương Sĩ Ánh
Ngày: 19/11/2020 10:00; Kích thước: 414,081 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 16/11/2020 15:43; Kích thước: 424,072 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 11/11/2020 17:59; Kích thước: 880,811 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 09/11/2020 14:13; Kích thước: 776,844 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 09/11/2020 14:11; Kích thước: 583,840 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 09/11/2020 14:10; Kích thước: 966,299 bytes

Môn học gồm 2 phần chính:

  • Thống kê ứng dụng
  • Kinh tế lượng nhập môn

Phần thống kê ứng dụng sẽ ôn tập lại các khái niệm thống kê cơ bản như thống kê mô tả, qui luật xác suất, phân bố xác suất, lấy mẫu và phân phối mẫu, ước lượng và kiểm định giả thuyết. Phần này cung cấp kiến thức cơ sở để sinh viên có thể vận dụng vào phân tích khám phá dữ liệu và hỗ trợ việc ra quyết định, hay phân tích các vấn đề kinh tế xã hội. Học viên sẽ làm quen với một số nguyên lý của khoa học dữ liệu, từ thu thập, tổ chức, phân tích khám phá và sử dụng dữ liệu.

Phần thứ hai của môn học sẽ giới thiệu các phương pháp căn bản để ước lượng các mối quan hệ giữa quan sát thực và các biến số kinh tế, và kiểm định các giả thuyết thống kê về các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. Học viên sẽ học cách xây dựng và sử dụng các mô hình kinh tế lượng, xử lý dữ liệu, và thực hiện các phân tích phù hợp để mô tả thế giới thực và góp phần vào thảo luận chính sách dựa trên bằng chứng thực nghiệm. Học viên cần hiểu sức mạnh của các phương pháp phân tích định lượng cũng như những giới hạn khi áp dụng trong thế giới thực. Môn học yêu cầu sử dụng phần mềm Excel và Stata.