MPP2022-512

Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách

Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 29/10/2020 15:33; Kích thước: 354,781 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
VELP 2013
Ngày: 28/10/2020 16:37; Kích thước: 2,919,838 bytes
VELP 2015
Ngày: 28/10/2020 16:36; Kích thước: 1,355,336 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2020 16:17; Kích thước: 85,417 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2020 16:16; Kích thước: 85,417 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 28/10/2020 16:15; Kích thước: 85,417 bytes
Wenjie Chen, Mico Mrkaic, and Malhar Nabar
Ngày: 28/10/2020 16:14; Kích thước: 519,110 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2020 16:13; Kích thước: 871,792 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2020 16:11; Kích thước: 85,417 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Jaromir Benes, Andrew Berg, Rafael A. Portillo, and David Vavra
Ngày: 28/10/2020 16:09; Kích thước: 1,904,246 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 28/10/2020 16:05; Kích thước: 85,417 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2020 16:03; Kích thước: 3,270,550 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 28/10/2020 16:02; Kích thước: 85,417 bytes
José Antonio Ocampo, Codrina Rada, and Lance Taylor
Ngày: 28/10/2020 16:02; Kích thước: 85,417 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 210,773 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 259,733 bytes
Delisle Worrell
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 1,163,882 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 28/10/2020 15:56; Kích thước: 85,417 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 27/10/2020 18:16; Kích thước: 85,417 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 27/10/2020 18:15; Kích thước: 85,417 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 27/10/2020 18:14; Kích thước: 85,417 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 27/10/2020 18:13; Kích thước: 184,186 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Paul Krugman, Robin Wells
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Olivier Blanchard
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2020 06:06; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/01/2021 18:15; Kích thước: 1,663,291 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/01/2021 18:14; Kích thước: 1,933,080 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/01/2021 16:16; Kích thước: 5,204,685 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/12/2020 08:57; Kích thước: 1,788,851 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/12/2020 08:55; Kích thước: 1,711,314 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/12/2020 08:53; Kích thước: 1,925,326 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/12/2020 11:32; Kích thước: 2,000,237 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/12/2020 09:39; Kích thước: 1,839,960 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/12/2020 15:27; Kích thước: 1,339,818 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/12/2020 13:51; Kích thước: 2,062,673 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/11/2020 10:38; Kích thước: 1,623,122 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 27/11/2020 08:27; Kích thước: 5,297,894 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/11/2020 12:25; Kích thước: 2,230,687 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/11/2020 14:22; Kích thước: 3,148,677 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/11/2020 11:14; Kích thước: 3,391,541 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/11/2020 09:01; Kích thước: 2,036,103 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/11/2020 15:48; Kích thước: 1,916,032 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2020 15:11; Kích thước: 1,131,795 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/11/2020 15:08; Kích thước: 3,006,688 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2020 15:52; Kích thước: 2,254,279 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/12/2020 15:12; Kích thước: 129,498 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/12/2020 15:11; Kích thước: 191,315 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/12/2020 10:27; Kích thước: 208,248 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 27/11/2020 08:29; Kích thước: 142,283 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/11/2020 14:11; Kích thước: 166,084 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2020 15:46; Kích thước: 233,036 bytes

Kinh tế học vĩ mô là môn học nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thể, bao gồm việc mô tả, đo lường và phân tích các chỉ báo kinh tế vĩ mô như tổng sản phẩm quốc nội, giá cả và lạm phát, việc làm và thất nghiệp, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và thuế, cung cầu tiền, lãi suất, thâm hụt/thặng dư thương mại, cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và nhiều vấn đề vĩ mô khác. Việc sử dụng các mô hình kinh tế vĩ mô đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích một cách chặt chẽ và khoa học mối quan hệ giữa các chỉ báo này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu trạng thái của nền kinh tế trong dài hạn, tăng trưởng kinh tế trong rất dài hạn, và cuối cùng là nghiên cứu những biến động kinh tế trong ngắn hạn. Như đã đề cập ở phần mục tiêu, các bình luận về chính sách và một phần của Kinh tế vĩ mô quốc tế sẽ được giới thiệu sau khi chúng ta có được toàn bộ bức tranh của môn học.

Ví dụ chúng ta sẽ nghiên cứu mô hình bốn khu vực cơ bản bao gồm: (1) Sản xuất, (2) Ngân sách nhà nước, (3) Tiền tệ, và (4) Nước ngoài. Qua đó, những kết nối nhất quán giữa các mục tiêu, công cụ chính sách và sự liên hệ giữa các chỉ báo tổng thể sẽ được thể hiện thông qua tác động của các công cụ chính sách cũng như những thay đổi có tính ngoại sinh. Khu vực sản xuất xem xét việc xác định các chỉ báo hạch toán tài khoản quốc gia, cụ thể là GDP, việc làm, lạm phát, tổng cung và tổng cầu...; khu vực ngân sách phân tích chính sách tài khóa liên quan đến thu, chi ngân sách, tài trợ/chuyển giao và vay nợ của chính phủ; khu vực tiền tệ bàn về những công cụ kiểm soát tiền tệ trực tiếp và gián tiếp với vai trò quan trọng của ngân hàng trung ương; và khu vực nước ngoài sẽ phân tích các giao dịch hàng hoá và dịch vụ xuyên biên giới, giao dịch vốn, nợ với thế giới và các chính sách tỷ giá hối đoái.

Hiểu biết và phân tích đúng đắn các vấn đề kinh tế vĩ mô ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các nhà hoạch định chính sách. Chúng bao gồm các liên hệ mang tính toàn cầu và khu vực chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi hạn hẹp của một nền kinh tế riêng lẻ, và đóng vai trò quan trọng trong đời sống của các cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các quá trình chính trị và quan hệ quốc tế. Nhiều cập nhật về tình hình kinh tế quốc tế, khu vực và những vấn đề tranh luận kinh tế vĩ mô sẽ được đưa vào nội dung bài giảng và tình huống thảo luận.

Môn học được thiết kế với giả định là học viên đã học qua Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô cơ bản (những học viên muốn trau dồi thêm kiến thức kinh tế học vĩ mô cơ bản nên tham khảo cuốn “Kinh tế học vĩ mô” (Principles of Macroeconomics) của Mankiw). Với những học viên chưa học qua các môn kinh tế học vĩ mô và vi mô cơ bản, các buổi ôn tập cuối tuần vừa giúp học viên nắm rõ hơn nội dung bài học trong tuần, đồng thời hỗ trợ học viên nắm được các khái niệm cơ bản của kinh tế học. Tuy nhiên, các nội dung của môn học sẽ không quá nâng cao theo dạng lý thuyết hay hàn lâm, thay vào đó sẽ hướng trọng tâm vào các nền tảng cơ bản và vận dụng cho việc phân tích thực tiễn nhằm phục vụ cho mục tiêu phân tích chính sách theo chương trình đào tạo được thiết kế dành cho lĩnh vực Chính sách công.