MPP2022-522

Các phương pháp nghiên cứu chính sách công

Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 22/02/2021 15:48; Kích thước: 476,499 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Harvard Kennedy School
Ngày: 22/02/2021 04:31; Kích thước: 396,913 bytes
Alan Bryman
Ngày: 22/02/2021 04:31; Kích thước: 35,527 bytes
David Collier
Ngày: 22/02/2021 16:38; Kích thước: 4,660,544 bytes
David Collier
Ngày: 22/02/2021 16:38; Kích thước: 141,073 bytes
Henry E. Brady, David Collier
Ngày: 22/02/2021 04:31; Kích thước: 35,527 bytes
Winston Phan Đào Nguyên
Ngày: 22/02/2021 04:31; Kích thước: 396,566 bytes
Lê Thái Hà
Ngày: 17/05/2021 15:04; Kích thước: 1,841,919 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 01/04/2021 09:25; Kích thước: 1,454,536 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/03/2021 11:03; Kích thước: 1,489,355 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/03/2021 08:42; Kích thước: 1,532,220 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 23/03/2021 08:17; Kích thước: 742,552 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/03/2021 09:54; Kích thước: 1,511,951 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 16/03/2021 11:15; Kích thước: 1,703,129 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 11/03/2021 09:43; Kích thước: 841,701 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/03/2021 10:04; Kích thước: 1,231,063 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 04/03/2021 09:51; Kích thước: 997,147 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 04/03/2021 09:48; Kích thước: 1,425,472 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 24/02/2021 17:40; Kích thước: 915,097 bytes

Môn học Phương pháp Nghiên cứu và Phân tích chính sách được cấu trúc thành hai phần. Phần đầu tiên của môn học sẽ trình bày một số chủ đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu chính sách, trong đó tập trung vào thiết kế và lựa chọn phương pháp nghiên cứu (cả định tính và định lượng), nhưng chú trọng chủ yếu vào các phương pháp định tính do phương pháp định lượng đã được trình bày chi tiết ở các môn học khác của nhà trường. Kết thúc phần này, học viên sẽ hiểu các khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, phản biện và đánh giá thiết kế nghiên cứu của các bài nghiên cứu chính sách, cũng như thiết kế nghiên cứu của chính mình.

Phần thứ hai của môn học giới thiệu quy trình phân tích chính sách, bao gồm từ việc nhận dạng và định dạng một vấn đề chính sách cho tới việc giải quyết vấn đề chính sách ấy. Trong quá trình này, học viên phải xác định phương pháp (chẳng hạn như định tính, định lượng, hay hỗn hợp), nguồn dữ liệu/thông tin, mô hình và công cụ phân tích được sử dụng để xây dựng và đánh giá các lựa chọn chính sách khác nhau, và cuối cùng đưa ra khuyến nghị chính sách. Môn học kết thúc bằng những hướng dẫn chung về cách viết và trình bày một bài phân tích chính sách sao cho hiệu quả nhất và những cân nhắc đạo đức trong nghiên cứu chính sách, đồng thời thảo luận một số tình huống trong đó có sự xung đột về lợi ích hay giá trị để sinh viên thảo luận.