MPP-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 20/07/2015 10:40; Kích thước: 556,619 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 28/07/2015
08:30 - 11:45

Buổi 1. Tổng quan Môn học

* Mong đợi về môn học

* Giới thiệu môn học

Tổng quan về Lãnh đạo

Bài đọc yêu cầu:

* Heifetz, R., (1994). Sự Lãnh đạo - Không có Câu Trả lời Dễ dàng, Phần Giới thiệu và Chương 1: Những giá trị trong sự lãnh đạo. Chương 2: Lãnh đạo hay Dẫn dắt Lầm lạc.

* Williams, D. (2005). Lãnh đạo Đích thực, Phần Giới thiệu và Chương 1: Phân biệt giữa Lãnh đạo Đích thực và Lãnh đạo Giả tạo. Chương 2: Công việc Chẩn đoán: Xác định những Thách thức Chủ yếu.

Thứ 5, 30/07/2015
08:30 - 11:45

Buổi 2. Lãnh đạo, Quyền hạn và Quyền lực

Bài đọc yêu cầu:

* Heifetz, R., (1994). Sự Lãnh đạo - Không có Câu Trả lời Dễ dàng, Chương 3: Nguồn gốc của Quyền hạn. Chương 4: Huy động Công việc Thích ứng.

* Barnard, Các Chức năng Điều hành, pp. 215-234.

* Milgram, S. (1974). "Tình thế Khó xử của Việc Tuân thủ" trong Sự tuân thủ đối với Quyền lực: Một Quan điểm Thực nghiệm (Obedience to Authority: An Experimental View), pp.1-12.

IMAX
Ngày: 24/07/2015 16:03; Kích thước: 331,993 bytes
Herman B. Dutch Leonard & Arnold M. Howitt
Ngày: 24/07/2015 16:02; Kích thước: 349,780 bytes
G. S. Day và P. J. H. Schoemaker
Ngày: 24/07/2015 16:00; Kích thước: 547,359 bytes
H. B. “Dutch” Leonard & Arnold M. Howitt
Ngày: 24/07/2015 15:53; Kích thước: 424,326 bytes
Peter Zimmerman; Jennifer S. Lerner
Ngày: 24/07/2015 15:45; Kích thước: 610,015 bytes
Ram Charan
Ngày: 24/07/2015 15:44; Kích thước: 482,751 bytes
John S. Hammond, Ralph L. Keeney và Howard Raiffa
Ngày: 24/07/2015 15:43; Kích thước: 542,158 bytes
Thomas H. Davenport
Ngày: 24/07/2015 15:36; Kích thước: 410,849 bytes
Harvard Business School
Ngày: 24/07/2015 15:34; Kích thước: 223,242 bytes
Karl E. Weick, Kathleen M. Sutcliffe
Ngày: 24/07/2015 15:31; Kích thước: 475,397 bytes
Amy C. Edmondson
Ngày: 24/07/2015 15:29; Kích thước: 772,787 bytes
Edgar H. Schein
Ngày: 24/07/2015 15:27; Kích thước: 459,034 bytes
James O’Toole và Warren Bennis
Ngày: 24/07/2015 15:24; Kích thước: 420,148 bytes
Jeffrey Pfeffer và John F. Veiga
Ngày: 24/07/2015 15:06; Kích thước: 556,262 bytes
David A. Garvin, Amy C. Edmondson và Francesca Gino
Ngày: 21/07/2015 11:51; Kích thước: 506,826 bytes
Chris Argyris; Robert Putnam và Diana McLain Smith
Ngày: 21/07/2015 11:50; Kích thước: 571,206 bytes
Carl R. Rogers và F. J. Roethlisberger
Ngày: 21/07/2015 11:43; Kích thước: 422,743 bytes
Peter B. Vail
Ngày: 21/07/2015 08:20; Kích thước: 517,418 bytes
Rosabeth Moss Kanter
Ngày: 21/07/2015 08:19; Kích thước: 923,719 bytes
Frank Ostroff
Ngày: 21/07/2015 08:17; Kích thước: 317,806 bytes
Chester I. Barnard
Ngày: 20/07/2015 11:29; Kích thước: 410,794 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 10/08/2015 16:41; Kích thước: 388,108 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 11/08/2015 07:41; Kích thước: 505,029 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 03/08/2015 16:26; Kích thước: 375,215 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 03/08/2015 16:26; Kích thước: 63,141 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/07/2015 15:56; Kích thước: 63,050 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/07/2015 15:56; Kích thước: 137,314 bytes
Nguyễn Hữu Lam, Nguyễn Thanh Hương
Ngày: 14/08/2015 07:55; Kích thước: 93,213 bytes
Nguyễn Hữu Lam, Nguyễn Thanh Hương
Ngày: 14/08/2015 07:42; Kích thước: 146,925 bytes
Nguyễn Hữu Lam, Nguyễn Thanh Hương
Ngày: 14/08/2015 07:41; Kích thước: 147,187 bytes
Nguyễn Hữu Lam, Nguyễn Thanh Hương
Ngày: 12/08/2015 10:26; Kích thước: 389,533 bytes
Nguyễn Hữu Lam, Nguyễn Thanh Hương
Ngày: 12/08/2015 10:24; Kích thước: 146,276 bytes
Nguyễn Hữu Lam, Nguyễn Thanh Hương
Ngày: 07/08/2015 09:09; Kích thước: 105,622 bytes
Nguyễn Hữu Lam, Nguyễn Thanh Hương
Ngày: 07/08/2015 09:07; Kích thước: 143,005 bytes
Nguyễn Hữu Lam, Nguyễn Thanh Hương
Ngày: 07/08/2015 09:06; Kích thước: 140,290 bytes
Nguyễn Hữu Lam, Nguyễn Thanh Hương
Ngày: 31/07/2015 11:02; Kích thước: 101,969 bytes
Nguyễn Hữu Lam, Nguyễn Thanh Hương
Ngày: 31/07/2015 10:23; Kích thước: 179,567 bytes
Amy C. Edmondson; Faaiza Rashid & Herman (“Dutch”) Leonard
Ngày: 31/07/2015 10:08; Kích thước: 901,250 bytes
Pamela Varley
Ngày: 31/07/2015 09:51; Kích thước: 957,256 bytes
Amy C. Edmondson; Ingrid M. Nembhard & Kathryn S. Roloff
Ngày: 31/07/2015 09:49; Kích thước: 1,467,105 bytes
Amy Edmondson; Michael A. Roberto & Anita Tucker
Ngày: 31/07/2015 09:49; Kích thước: 1,082,298 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Nhận biết những khái niệm quan trọng trong lãnh đạo và sự phát triển của lý thuyết lãnh đạo

* Xác định những thách thức của việc lãnh đạo và phát triển các kỹ năng lãnh đạo phù hợp với các thách thức này

* Phát triển các năng lực lãnh đạo, bao gồm:

1. Ảnh hưởng.

2. Lãnh đạo sự thay đổi.

3. Lãnh đạo phát triển văn hóa tổ chức.

4. Ra quyết định hiệu quả.

5. Quản lý xung đột.

6. Lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'