MPP-543

Quản lý công

Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 26/06/2015 14:35; Kích thước: 495,228 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 30/06/2015
08:30 - 11:45

Buổi 1. Giới thiệu môn học và tổ chức quá trình học tập

* Mong đợi với môn học

* Giới thiệu môn học

* Chia nhóm dự án

Tổng quan về Quản lý Công Mới

Bài đọc:

* Kamarck, Elaine (2007). "Cuộc Cách mạng trong Cai quản", trong The End of Government As We Know It, Chapter 1, tr. 1-13, Boulder: Lynne Reinner Publishers.

* Kettl, Donald (1997). "Cuộc cách mạng toàn cầu trong quản lý công: Các chủ đề chỉ đạo, các liên kết còn thiếu", Journal of Policy Analysis and Management, 16:3, tr. 446-462.

Thứ 5, 02/07/2015
08:30 - 11:45

Buổi 2. Tổng quan về Quá trình Quản lý Chiến lược

* Tình huống: "Thanh toán các Hóa đơn tại Junta của Andalusia."

Bài đọc:

* Moore, Mark (1995). "Quản lý để Đạt tới Các Giá trị: Chiến lược Tổ chức trong Các Tổ chức Chính phủ, Phi Lợi nhuận và Vì Lợi nhuận", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29:1, tr. 183-204.

* Leonard, Herman (2002). "Ghi chú Ngắn về Xây dựng Chiến lược Khu vực Công."

Joseph M. Hall, M. Eric Johnson
Ngày: 29/06/2015 09:39; Kích thước: 440,893 bytes
Harvard Business School
Ngày: 29/06/2015 09:38; Kích thước: 231,313 bytes
Edgar H. Schein
Ngày: 29/06/2015 09:38; Kích thước: 440,887 bytes
Robert Simons
Ngày: 29/06/2015 09:36; Kích thước: 673,060 bytes
Robert D. Behn
Ngày: 29/06/2015 09:34; Kích thước: 569,656 bytes
Jennifer S. Lerner; Philip E. Tetlock
Ngày: 29/06/2015 09:33; Kích thước: 673,705 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 29/06/2015 09:21; Kích thước: 457,972 bytes
Drake Bennett
Ngày: 29/06/2015 09:18; Kích thước: 362,923 bytes
Harvard Business School
Ngày: 29/06/2015 09:18; Kích thước: 399,027 bytes
Johan P. Olsen
Ngày: 29/06/2015 09:17; Kích thước: 519,734 bytes
Harvard Business School
Ngày: 26/06/2015 17:20; Kích thước: 295,763 bytes
Herminia Ibarra và Mark Hunter
Ngày: 02/07/2015 15:05; Kích thước: 464,279 bytes
John D. Donahue; Richard J. Zeckhauser
Ngày: 26/06/2015 17:17; Kích thước: 653,237 bytes
Herman B. Leonard
Ngày: 26/06/2015 16:49; Kích thước: 412,494 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 20/07/2015 12:53; Kích thước: 232,570 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 13/07/2015 11:33; Kích thước: 179,566 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/07/2015 10:48; Kích thước: 54,824 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/07/2015 10:48; Kích thước: 59,737 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/07/2015 09:48; Kích thước: 83,009 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 01/07/2015 15:41; Kích thước: 162,872 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/06/2015 09:40; Kích thước: 124,896 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 17/07/2015 09:35; Kích thước: 126,130 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 17/07/2015 09:32; Kích thước: 132,264 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 17/07/2015 09:32; Kích thước: 137,459 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 09/07/2015 15:10; Kích thước: 129,713 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 09/07/2015 15:02; Kích thước: 288,225 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 09/07/2015 14:59; Kích thước: 306,680 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/07/2015 09:42; Kích thước: 311,452 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/07/2015 08:29; Kích thước: 258,456 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/07/2015 08:28; Kích thước: 315,436 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/07/2015 08:28; Kích thước: 310,723 bytes
Harvey Simon
Ngày: 30/06/2015 17:36; Kích thước: 892,316 bytes
Harvey Simon
Ngày: 30/06/2015 17:36; Kích thước: 499,465 bytes
Harvey Simon
Ngày: 30/06/2015 17:35; Kích thước: 619,126 bytes
V. Kasturi Rangan
Ngày: 30/06/2015 17:35; Kích thước: 1,208,113 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 30/06/2015 17:34; Kích thước: 2,463,429 bytes
Howard Husock
Ngày: 30/06/2015 17:34; Kích thước: 922,245 bytes
Kathleen McGinn; Alexis Gendron
Ngày: 30/06/2015 17:33; Kích thước: 966,705 bytes
Steve Kelman
Ngày: 30/06/2015 17:33; Kích thước: 729,525 bytes
Michael Barzelay
Ngày: 30/06/2015 17:32; Kích thước: 647,136 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Thảo luận về những khái niệm chủ yếu và các quá trình quản lý công mới

* Nhận biết những cơ hội và thách thức của quản lý công mới

* Xây dựng chiến lược cho tổ chức khu vực công

* Triển khai và thực hiện chiến lược đã đề ra

* Phát triển những chiến lược để trở thành những nhà quản lý công hiệu quả

* Phát triển những kỹ thuật, phương pháp, và kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện thành công những chiến lược này để tạo ra giá trị công.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'