MPP-543

Quản lý công

Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 26/06/2015 14:35; Kích thước: 495,228 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 30/06/2015
08:30 - 11:45

Buổi 1. Giới thiệu môn học và tổ chức quá trình học tập

* Mong đợi với môn học

* Giới thiệu môn học

* Chia nhóm dự án

Tổng quan về Quản lý Công Mới

Bài đọc:

* Kamarck, Elaine (2007). "Cuộc Cách mạng trong Cai quản", trong The End of Government As We Know It, Chapter 1, tr. 1-13, Boulder: Lynne Reinner Publishers.

* Kettl, Donald (1997). "Cuộc cách mạng toàn cầu trong quản lý công: Các chủ đề chỉ đạo, các liên kết còn thiếu", Journal of Policy Analysis and Management, 16:3, tr. 446-462.

Thứ 5, 02/07/2015
08:30 - 11:45

Buổi 2. Tổng quan về Quá trình Quản lý Chiến lược

* Tình huống: "Thanh toán các Hóa đơn tại Junta của Andalusia."

Bài đọc:

* Moore, Mark (1995). "Quản lý để Đạt tới Các Giá trị: Chiến lược Tổ chức trong Các Tổ chức Chính phủ, Phi Lợi nhuận và Vì Lợi nhuận", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29:1, tr. 183-204.

* Leonard, Herman (2002). "Ghi chú Ngắn về Xây dựng Chiến lược Khu vực Công."

Joseph M. Hall, M. Eric Johnson
Ngày: 29/06/2015 09:39; Kích thước: 440,893 bytes
Harvard Business School
Ngày: 29/06/2015 09:38; Kích thước: 231,313 bytes
Edgar H. Schein
Ngày: 29/06/2015 09:38; Kích thước: 440,887 bytes
Robert Simons
Ngày: 29/06/2015 09:36; Kích thước: 673,060 bytes
Robert D. Behn
Ngày: 29/06/2015 09:34; Kích thước: 569,656 bytes
Jennifer S. Lerner; Philip E. Tetlock
Ngày: 29/06/2015 09:33; Kích thước: 673,705 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 29/06/2015 09:21; Kích thước: 457,972 bytes
Drake Bennett
Ngày: 29/06/2015 09:18; Kích thước: 362,923 bytes
Harvard Business School
Ngày: 29/06/2015 09:18; Kích thước: 399,027 bytes
Johan P. Olsen
Ngày: 29/06/2015 09:17; Kích thước: 519,734 bytes
Harvard Business School
Ngày: 26/06/2015 17:20; Kích thước: 295,763 bytes
Herminia Ibarra và Mark Hunter
Ngày: 02/07/2015 15:05; Kích thước: 464,279 bytes
John D. Donahue; Richard J. Zeckhauser
Ngày: 26/06/2015 17:17; Kích thước: 653,237 bytes
Herman B. Leonard
Ngày: 26/06/2015 16:49; Kích thước: 412,494 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 20/07/2015 12:53; Kích thước: 232,570 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 13/07/2015 11:33; Kích thước: 179,566 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/07/2015 10:48; Kích thước: 54,824 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/07/2015 10:48; Kích thước: 59,737 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/07/2015 09:48; Kích thước: 83,009 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 01/07/2015 15:41; Kích thước: 162,872 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/06/2015 09:40; Kích thước: 124,896 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 17/07/2015 09:35; Kích thước: 126,130 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 17/07/2015 09:32; Kích thước: 132,264 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 17/07/2015 09:32; Kích thước: 137,459 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 09/07/2015 15:10; Kích thước: 129,713 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 09/07/2015 15:02; Kích thước: 288,225 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 09/07/2015 14:59; Kích thước: 306,680 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 08/07/2015 09:42; Kích thước: 311,452 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/07/2015 08:29; Kích thước: 258,456 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/07/2015 08:28; Kích thước: 315,436 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/07/2015 08:28; Kích thước: 310,723 bytes
Harvey Simon
Ngày: 30/06/2015 17:36; Kích thước: 892,316 bytes
Harvey Simon
Ngày: 30/06/2015 17:36; Kích thước: 499,465 bytes
Harvey Simon
Ngày: 30/06/2015 17:35; Kích thước: 619,126 bytes
V. Kasturi Rangan
Ngày: 30/06/2015 17:35; Kích thước: 1,208,113 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 30/06/2015 17:34; Kích thước: 2,463,429 bytes
Howard Husock
Ngày: 30/06/2015 17:34; Kích thước: 922,245 bytes
Kathleen McGinn; Alexis Gendron
Ngày: 30/06/2015 17:33; Kích thước: 966,705 bytes
Steve Kelman
Ngày: 30/06/2015 17:33; Kích thước: 729,525 bytes
Michael Barzelay
Ngày: 30/06/2015 17:32; Kích thước: 647,136 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Thảo luận về những khái niệm chủ yếu và các quá trình quản lý công mới

* Nhận biết những cơ hội và thách thức của quản lý công mới

* Xây dựng chiến lược cho tổ chức khu vực công

* Triển khai và thực hiện chiến lược đã đề ra

* Phát triển những chiến lược để trở thành những nhà quản lý công hiệu quả

* Phát triển những kỹ thuật, phương pháp, và kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện thành công những chiến lược này để tạo ra giá trị công.