MPP-532

Thẩm định đầu tư công

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/06/2015 15:36; Kích thước: 365,664 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 29/06/2015
08:30 - 10:00

Bài giảng 01: Giới thiệu về thẩm định dự án và tìm hiểu ngân lưu dự án

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

1. WBI, Chương 1 & 2.
2. SHD, Chương 1, 2 và 3: 3.1 & 3.2.
3. Dự án Điện Phú Mỹ 2.2.

Thứ 4, 01/07/2015
08:30 - 10:00

Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm định dự án

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

1. SHD, Chương 4.
2. WBI, Phụ lục Kỹ thuật, tr. 289-298.
3. Finnerty, Chương 9.

4. SHD, Chương 3: 3.3.

Phát bài tập 1, hạn nộp thứ Hai, 13/07/2015.

Thứ 5, 02/07/2015
15:15 - 16:45

Ôn tập 01: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (tùy chọn)

Hoàng Văn Thắng

Thứ 6, 03/07/2015
08:30 - 11:45

Tình huống 01: Thẩm định dự án dựa vào phương pháp chiết khấu ngân lưu

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

1. Thẩm định Dự án Xi-măng Khổ Sơn: Tính tương đồng của các phương pháp chiết khấu ngân lưu khác nhau, NCTH của FETP.

Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 26/06/2015 09:52; Kích thước: 694,370 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 26/06/2015 09:48; Kích thước: 1,074,431 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 26/06/2015 09:46; Kích thước: 561,847 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 26/06/2015 09:30; Kích thước: 982,304 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 26/06/2015 09:28; Kích thước: 1,695,217 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 26/06/2015 09:22; Kích thước: 896,328 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 26/06/2015 09:19; Kích thước: 537,489 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 26/06/2015 09:12; Kích thước: 721,899 bytes
John D. Finnerty, Hồng Vân dịch
Ngày: 26/06/2015 08:51; Kích thước: 58,669 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 26/06/2015 08:45; Kích thước: 490,301 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/06/2015 09:48; Kích thước: 135,168 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/08/2015 16:56; Kích thước: 629,744 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 07/08/2015 16:13; Kích thước: 801,279 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/08/2015 15:26; Kích thước: 905,482 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 28/07/2015 09:22; Kích thước: 725,116 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 10/07/2015 17:33; Kích thước: 734,047 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 06/07/2015 18:17; Kích thước: 1,016,247 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 03/07/2015 15:13; Kích thước: 765,633 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 01/07/2015 16:05; Kích thước: 992,827 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/06/2015 09:07; Kích thước: 756,150 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/08/2015 18:52; Kích thước: 195,297 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/08/2015 11:10; Kích thước: 75,557 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2015 13:31; Kích thước: 97,168 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/07/2015 19:20; Kích thước: 431,505 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 17/07/2015 15:11; Kích thước: 125,440 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/07/2015 14:46; Kích thước: 404,257 bytes
Nguyễn Xuân Thành et al.
Ngày: 05/08/2015 20:34; Kích thước: 416,634 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/07/2015 09:27; Kích thước: 846,441 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/07/2015 09:33; Kích thước: 950,772 bytes
Benjamin C. Esty , Frank J. Lysy & Carrie Ferman
Ngày: 14/07/2015 11:02; Kích thước: 1,241,175 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/07/2015 15:45; Kích thước: 762,258 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 04/07/2015 15:37; Kích thước: 352,581 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/08/2015 20:40; Kích thước: 255,488 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/08/2015 10:33; Kích thước: 351,232 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/07/2015 09:43; Kích thước: 355,328 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/07/2015 08:22; Kích thước: 334,336 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 04/07/2015 15:47; Kích thước: 234,496 bytes

Môn học sẽ được chia thành hai phần chính. Phần đầu bao gồm những nội dung căn bản về thẩm định tài chính như xác định cấu trúc dự án, kỹ thuật chiết khấu ngân lưu, tính chi phí vốn, áp dụng các tiêu chí thẩm định khác nhau, xây dựng mô hình tài chính cơ sở và phân tích rủi ro. Phần thứ hai của môn học được dành cho thẩm định dự án đầu tư công về mặt kinh tế và xã hội, trong đó bao gồm các phương pháp ước lượng lợi ích và chi phí kinh tế của đầu vào, đầu ra dự án trong các cấu trúc và biến dạng thị trường khác nhau, giá trị kinh tế của các nhân tố sản xuất như vốn, lao động, đất đai, ngoại tệ và đánh giá tác động đối với các bên liên quan.

Vì đây là môn học dựa vào tình huống, nên trên 50% các buổi lên lớp sẽ được dành cho thảo luận nghiên cứu tình huống. Học viên sẽ phải sử dụng kiến thức và kỹ năng đã tiếp thu trong các bài giảng và bài đọc để phân tích những tình huống thực tế về dự án đầu tư công ở Việt Nam và trên thế giới.