MPP-513

Kinh tế học khu vực công

Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/05/2015 17:02; Kích thước: 989,087 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 26/01/2015
08:30 - 10:00

Buổi giảng 1: Giới thiệu và cơ sở kinh tế cho sự can thiệp và vai trò của khu vực công

Huỳnh Thế Du

* Thất bại thị trường (quyền lực thị trường, bất cân xứng thông tin, ngoại tác, hàng hóa công, bất bình đẳng, và mất cân đối vĩ mô)

* Sửa chữa thất bại thị trường và huy động nguồn lực cho hoạt động của khu vực công

* Vai trò đang thay đổi của chính phủ trong các nền kinh tế chuyển đổi.

Bài đọc:

1. Joseph E. Stiglitz (2000), Chương 1

2. Huỳnh Thế Du (2013), Vai trò và bản chất của nhà nước.

PHÁT BÀI VIẾT CHÍNH SÁCH SỐ #1 (ĐƯỜNG HẦM LỚN); NGÀY NỘP 4/2.

Thứ 4, 28/01/2015
08:30 - 10:00

Buổi giảng 2: Lựa chọn công

Huỳnh Thế Du

* Sự khác nhau giữa hành động tập thể và hành động cá nhân

* Các mô hình chính phủ

Bài đọc:

1. Joseph E. Stiglitz (2000), Chương 7

2. Xuân Trung – Quang Thiện (2005), Bán phá giá than, Trích đoạn trong Đêm trước Đổi mới, Báo Tuổi Trẻ (sẽ được phát trên lớp).

Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/04/2015 15:50; Kích thước: 1,016,442 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 13/04/2015 15:42; Kích thước: 388,822 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 13/04/2015 15:40; Kích thước: 1,299,068 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 13/04/2015 15:31; Kích thước: 58,669 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/04/2015 15:26; Kích thước: 782,611 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 13/04/2015 15:24; Kích thước: 508,082 bytes
Phan Hiển Minh et al.
Ngày: 13/04/2015 15:19; Kích thước: 351,914 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 13/04/2015 15:03; Kích thước: 58,669 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/04/2015 15:02; Kích thước: 1,402,466 bytes
Joel Slemrod và Jon Bakija
Ngày: 06/03/2015 11:48; Kích thước: 501,200 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/03/2015 11:15; Kích thước: 1,592,773 bytes
Gangadhar Prasad Shukla, Lê Minh Tuấn và Phạm Minh Đức
Ngày: 06/03/2015 11:08; Kích thước: 1,609,160 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 13/04/2015 14:49; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 05/03/2015 15:25; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 05/03/2015 15:21; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 05/03/2015 15:19; Kích thước: 58,669 bytes
David L. Weimer & Aidan R. Vining
Ngày: 05/03/2015 15:13; Kích thước: 1,615,924 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 03/02/2015 11:50; Kích thước: 647,555 bytes
Edward R. Yescombe
Ngày: 03/02/2015 11:48; Kích thước: 751,904 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 02/04/2015 16:51; Kích thước: 865,546 bytes
Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái
Ngày: 03/02/2015 10:28; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 22/01/2015 11:06; Kích thước: 656,037 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 22/01/2015 11:04; Kích thước: 58,669 bytes
Alan Altshuler & David Luberoff
Ngày: 22/01/2015 11:03; Kích thước: 658,879 bytes
Alan Altshuler & David Luberoff
Ngày: 22/01/2015 10:52; Kích thước: 751,546 bytes
Alan Altshuler & David Luberoff
Ngày: 22/01/2015 11:30; Kích thước: 766,460 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 20/01/2015 16:53; Kích thước: 732,656 bytes
Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/04/2015 14:36; Kích thước: 451,561 bytes
Xuân Trung - Quang Thiện
Ngày: 22/01/2015 10:35; Kích thước: 325,466 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 20/01/2015 16:42; Kích thước: 58,669 bytes
Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/01/2015 11:46; Kích thước: 451,561 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 20/01/2015 16:33; Kích thước: 58,669 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 08/05/2015 15:22; Kích thước: 896,653 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 08/05/2015 13:09; Kích thước: 1,223,563 bytes
Phan Hiển Minh
Ngày: 21/04/2015 19:10; Kích thước: 542,691 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 21/04/2015 17:57; Kích thước: 777,443 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn & Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 16/04/2015 16:53; Kích thước: 6,491,004 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 21/04/2015 18:23; Kích thước: 713,270 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 21/04/2015 18:20; Kích thước: 215,830 bytes
Jay K. Rosengard & Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 23/04/2015 14:35; Kích thước: 455,525 bytes
Jay Rosengard
Ngày: 08/04/2015 15:53; Kích thước: 697,898 bytes
Jay Rosengard
Ngày: 08/04/2015 15:41; Kích thước: 1,738,832 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/04/2015 11:51; Kích thước: 1,960,642 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/04/2015 09:06; Kích thước: 3,321,973 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 17/03/2015 09:27; Kích thước: 250,020 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 17/03/2015 08:07; Kích thước: 711,899 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/03/2015 17:07; Kích thước: 1,979,420 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 27/02/2015 11:24; Kích thước: 252,712 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/02/2015 10:13; Kích thước: 1,826,921 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/02/2015 13:39; Kích thước: 1,002,383 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 30/01/2015 13:22; Kích thước: 768,141 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 27/01/2015 07:37; Kích thước: 200,519 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 22/01/2015 11:27; Kích thước: 382,886 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 21/04/2015 19:17; Kích thước: 290,526 bytes
Vũ Duy Khánh
Ngày: 28/05/2015 08:27; Kích thước: 97,946 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/04/2015 17:04; Kích thước: 136,456 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 31/03/2015 14:29; Kích thước: 258,040 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 31/03/2015 14:28; Kích thước: 279,107 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 06/04/2015 18:05; Kích thước: 277,448 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 10/03/2015 15:02; Kích thước: 250,751 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/02/2015 09:39; Kích thước: 259,554 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 26/01/2015 11:06; Kích thước: 296,254 bytes
Vũ Thành Tự Anh & Đặng Thị Mạnh
Ngày: 13/04/2015 16:06; Kích thước: 1,055,022 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/04/2015 17:49; Kích thước: 688,327 bytes
Mary Lovely
Ngày: 13/04/2015 13:46; Kích thước: 763,779 bytes
Robert Klitgaard
Ngày: 13/04/2015 14:20; Kích thước: 553,753 bytes
Robert Klitgaard
Ngày: 13/04/2015 14:19; Kích thước: 378,421 bytes
Aswin Techajareonvikul
Ngày: 13/04/2015 11:08; Kích thước: 1,053,460 bytes
Gustavo Merino-Jarez & Carolina Gutierrez de Taliercio
Ngày: 17/03/2015 08:36; Kích thước: 1,614,744 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/02/2015 09:33; Kích thước: 1,502,531 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Trần Thị Quế Giang
Ngày: 03/02/2015 10:09; Kích thước: 924,209 bytes
Alan Altshuler & David Luberoff
Ngày: 03/02/2015 10:23; Kích thước: 658,879 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/04/2015 17:12; Kích thước: 6,218,346 bytes

Môn học xem xét các lựa chọn chính sách, cùng với những đánh đổi có tính chiến lược của chúng và ý nghĩa chính sách, cho thiết kế và thực thi vai trò của khu vực công cũng như những can thiệp của nhà nước trong nền kinh tế. Phần đầu tiên tập trung vào việc huy động nguồn lực công thông qua ba nguồn thu chính bao gồm các loại thuế, phí sử dụng và vay mượn. Phần thứ hai giới thiệu về cơ sở lý thuyết về sự can thiệp của khu vực công, các cách thức sửa chữa thất bại thị trường trong một phổ hoàn chỉnh, bao gồm: sản xuất và cung ứng dịch vụ của khu vực công, doanh nghiệp nhà nước, sự tham gia của khu vực tư nhân hay hợp tác công ty, và sự điều tiết. Phần cuối cùng của môn học xem xét các vai trò khác nhau của chính quyền các cấp và mối quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'