MPP-555

Phát triển bền vững và chính sách môi trường

Rainer Assé & Lê Việt Phú
Ngày: 06/04/2015 08:35; Kích thước: 103,924 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 06/04/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 1. Giới thiệu về phát triển bền vững và chính sách môi trường

Lê Việt Phú

Bài đọc:

1. Perkins et al. 2006, Chương 20.

2. Tự chọn.

Thứ 4, 08/04/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 2. Các công cụ của chính sách môi trường

Lê Việt Phú

Bài đọc:

1. Hussen 2004, Chương 4-6

2. Tự chọn.

World Bank
Ngày: 11/05/2015 16:09; Kích thước: 10,041,632 bytes
World Bank
Ngày: 11/05/2015 16:07; Kích thước: 10,041,632 bytes
Ahmed M. Hussen
Ngày: 06/04/2015 08:45; Kích thước: 1,212,194 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 06/04/2015 08:43; Kích thước: 1,517,007 bytes
Rainer Assé
Ngày: 11/05/2015 08:54; Kích thước: 507,308 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 06/05/2015 14:02; Kích thước: 2,083,357 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/05/2015 09:13; Kích thước: 2,311,445 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 22/04/2015 14:14; Kích thước: 344,749 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 20/04/2015 10:42; Kích thước: 2,209,785 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 06/04/2015 09:27; Kích thước: 3,746,106 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/05/2015 10:07; Kích thước: 218,228 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 07/04/2015 17:40; Kích thước: 154,835 bytes

Môn học này giúp học viên làm quen với các khái niệm và lý thuyết về kinh tế học môi trường, phát triển bền vững, và ứng dụng trong những tình huống thực tiễn. Trọng tâm là đánh giá tác động môi trường, chẳng hạn như thiệt hại do ô nhiễm không khí, ô nhiễm các nguồn nước, và thiệt hại của các cảnh quan tự nhiên. Phân tích lợi ích-chi phí sử dụng trong thẩm định dự án thông thường yêu cầu phải lượng hóa được tất cả những lợi ích và chi phí có liên quan. Tuy nhiên, có những giá trị không thể trực tiếp đo đạc được, chẳng hạn như các thiệt hại hay lạm dụng quá mức môi trường sống, bở những giá trị này không được mua bán trên thị trường truyền thống để định giá chính xác. Đây chính là một thất bại của thị trường. Ngộ nhận về giá trị của môi trường dẫn đến thiệt hại môi trường không được tính đến, hoặc tính không đủ trong các phân tích lợi ích-chi phí truyền thống, bất luận không những đóng góp to lớn của môi trường sinh thái đối với cuộc sống con người.