MPP-522

Các phương pháp nghiên cứu chính sách công

Vũ Thành Tự Anh et al.
Ngày: 04/07/2016 11:45; Kích thước: 843,077 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 05/07/2016
13:30 - 15:00

Phần I: Giới thiệu và cơ sở lý thuyết của phân tích chính sách

Bài giảng 1. Giới thiệu khái quát về phân tích chính sách

a. Phân tích chính sách là gì?

b. Quy trình phân tích chính sách

c. Phân biệt phân tích chính sách và nghiên cứu chính sách

d. Thảo luận và giải thích thêm về "Hướng dẫn luận văn"

Bài đọc:

*Dunn, Chương 1: Quy trình phân tích chính sách

*Weimer và Vining, Chương 2: Phân tích chính sách là gì?

* FETP, "Hướng dẫn luận văn"

Thứ 5, 07/07/2016
13:30 - 15:00

Bài giảng 2. Xác định vấn đề chính sách công

a. Nhận dạng vấn đề chính sách công

b. Định hình vấn đề chính sách công

c. Phát biểu vấn đề chính sách công

d. Thiết kế chiến lược để giải quyết vấn đề chính sách công

Bài đọc:

*Dunn, Chương 3: Định hình các vấn đề chính sách

Bardach, Phần 1: "Bát chính đạo"

Đinh Công Khải & Đặng Thị Tuyết Nhung
Ngày: 08/08/2016 16:11; Kích thước: 1,142,815 bytes
Renáta Kosová
Ngày: 08/08/2016 16:07; Kích thước: 280,646 bytes
UN & WTO
Ngày: 08/08/2016 15:55; Kích thước: 2,397,396 bytes
John Y. Campbell et al.
Ngày: 22/07/2016 10:29; Kích thước: 996,023 bytes
World Bank
Ngày: 22/07/2016 10:00; Kích thước: 69,707 bytes
World Bank & Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày: 22/07/2016 09:57; Kích thước: 3,299,087 bytes
David L. Weimer and Aidan R. Vining
Ngày: 22/07/2016 09:50; Kích thước: 422,614 bytes
Nola Reinhardt
Ngày: 20/07/2016 09:43; Kích thước: 855,620 bytes
David L. Weimer & Aidan R. Vining
Ngày: 04/07/2016 14:13; Kích thước: 478,363 bytes
Harvard Kennedy School
Ngày: 04/07/2016 13:58; Kích thước: 514,101 bytes
Michael E. Kraft; Scott R. Furlong
Ngày: 04/07/2016 13:55; Kích thước: 862,875 bytes
Edith Stokey; Richard Zeckhauser
Ngày: 04/07/2016 13:50; Kích thước: 368,368 bytes
William N. Dunn
Ngày: 04/07/2016 13:42; Kích thước: 1,915,193 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 04/07/2016 13:32; Kích thước: 778,604 bytes
David L. Weimer & Aidan R. Vining
Ngày: 04/07/2016 13:37; Kích thước: 410,014 bytes
Trương Sĩ Ánh
Ngày: 23/08/2016 08:30; Kích thước: 1,244,011 bytes
Trương Sĩ Ánh
Ngày: 17/08/2016 13:57; Kích thước: 2,361,303 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 08/08/2016 15:38; Kích thước: 1,099,874 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 03/08/2016 17:32; Kích thước: 994,269 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/08/2016 14:38; Kích thước: 364,067 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 20/07/2016 16:05; Kích thước: 505,613 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 19/07/2016 13:54; Kích thước: 886,568 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/07/2016 09:35; Kích thước: 599,975 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 11/07/2016 16:40; Kích thước: 773,598 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 06/07/2016 17:07; Kích thước: 1,333,193 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 05/07/2016 17:16; Kích thước: 1,698,046 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 06/07/2016 17:13; Kích thước: 468,059 bytes

Môn học này được thiết kế nhằm giúp học viên viết luận án thạc sỹ, mà thực chất là một bài phân tích chính sách. Môn học sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản và quy trình phân tích chính sách công. Môn học cũng sẽ điểm lại một số phương pháp, mô hình, công cụ phân tích thường được sử dụng trong các phân tích chính sách công nhằm trang bị cho học viên một nền tảng phương pháp chắc chắn, giúp họ thực hiện tốt luận án thạc sỹ. Bên cạnh đó, nhóm giảng viên sẽ giới thiệu và gợi ý một số đề tài nghiên cứu quan trọng, qua đó giúp sinh viên định hướng chủ đề luận văn.