MPP2019-532

Thẩm định đầu tư công

Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/06/2018 11:12; Kích thước: 389,311 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 18/06/2018
08:30 - 10:00

Bài giảng 01: Giới thiệu về thẩm định dự án

Bài đọc:

  • WBI, Chương 1 & 2.
  • SHD, Chương 1, 2 và 3: 3.1 & 3.2.
  • Ngân hàng Thế giới, Tóm tắt báo cáo thẩm định Dự án Điện Phú Mỹ 2.2.
Thứ 4, 20/06/2018
08:30 - 10:00

Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm định dự án

Bài đọc:

  • SHD, Chương 3: 3.3; Chương 4.
  • WBI, Phụ lục Kỹ thuật, tr. 289-298.
  • Finnerty, Chương 9.

Phát bài tập 1, hạn nộp thứ Sáu, 06/07/2018.

Thứ 6, 22/06/2018
08:30 - 10:00

Ôn tập 01: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm định dự án

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/08/2018 09:14; Kích thước: 845,936 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/08/2018 09:13; Kích thước: 391,663 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 07/06/2018 16:33; Kích thước: 275,524 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 07/06/2018 16:31; Kích thước: 417,005 bytes
John D. Finnerty, Hồng Vân dịch
Ngày: 07/06/2018 16:24; Kích thước: 58,669 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 30/08/2018 15:57; Kích thước: 429,959 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/08/2018 07:08; Kích thước: 647,652 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/08/2018 16:27; Kích thước: 544,875 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/08/2018 07:47; Kích thước: 255,080 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/08/2018 10:56; Kích thước: 651,570 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/08/2018 09:08; Kích thước: 541,083 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/08/2018 07:40; Kích thước: 117,323 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/08/2018 15:26; Kích thước: 421,287 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/08/2018 10:34; Kích thước: 850,262 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/07/2018 07:59; Kích thước: 632,777 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 19/06/2018 19:51; Kích thước: 872,350 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 19/06/2018 19:48; Kích thước: 1,282,967 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/06/2018 17:18; Kích thước: 356,564 bytes
Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 20/08/2018 15:11; Kích thước: 267,703 bytes
Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 07/08/2018 08:00; Kích thước: 147,772 bytes
Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 11/07/2018 09:19; Kích thước: 187,171 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 25/06/2018 08:18; Kích thước: 132,720 bytes
Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn, Hoàng Văn Thắng
Ngày: 24/06/2018 22:57; Kích thước: 326,818 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/08/2018 10:20; Kích thước: 366,592 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/08/2018 09:33; Kích thước: 846,441 bytes
Huỳnh Thế Du, Joseph Tham & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/08/2018 09:29; Kích thước: 898,068 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/07/2018 10:47; Kích thước: 78,263 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/07/2018 10:56; Kích thước: 141,104 bytes
Benjamin C. Esty, Frank J. Lysy & Carrie Ferman
Ngày: 11/07/2018 10:42; Kích thước: 1,491,572 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/07/2018 17:59; Kích thước: 468,480 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/07/2018 17:59; Kích thước: 104,615 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/07/2018 17:58; Kích thước: 600,413 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/06/2018 08:11; Kích thước: 234,496 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/06/2018 11:14; Kích thước: 762,258 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 25/06/2018 11:13; Kích thước: 352,581 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/06/2018 11:28; Kích thước: 135,168 bytes

Môn học sẽ được chia thành hai phần chính. Phần đầu bao gồm những nội dung căn bản về thẩm định tài chính như xác định cấu trúc dự án, kỹ thuật chiết khấu ngân lưu, tính chi phí vốn, áp dụng các tiêu chí thẩm định khác nhau, xây dựng mô hình tài chính cơ sở và phân tích rủi ro. Phần thứ hai của môn học được dành cho thẩm định dự án đầu tư công về mặt kinh tế và xã hội, trong đó bao gồm các phương pháp ước lượng lợi ích và chi phí kinh tế của đầu vào, đầu ra dự án trong các cấu trúc và biến dạng thị trường khác nhau, giá trị kinh tế của các nhân tố sản xuất như vốn, lao động, đất đai, ngoại tệ và đánh giá tác động đối với các bên liên quan.

Vì đây là môn học dựa vào tình huống, nên trên 50% các buổi lên lớp sẽ được dành cho thảo luận nghiên cứu tình huống. Học viên sẽ phải sử dụng kiến thức và kỹ năng đã tiếp thu trong các bài giảng và bài đọc để phân tích những tình huống thực tế về dự án đầu tư công ở Việt Nam và trên thế giới.