MPP2023-543

Quản lý công (PA)

Ngày: 27/04/2022 08:06; Kích thước: 297,153 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 6,136,125 bytes
Teaching Public Service in the Digital Age
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 428,637 bytes
Mitchell B. Weiss, Sarah Mehta
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 1,485,353 bytes
Ines Mergel, Noella Edelmann, Nathalie Haug
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 904,880 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 1,274,859 bytes
Nguyễn Sĩ Dũng
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 85,376 bytes
Carolyn J. Hill, Laurence E. Lynn
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 85,376 bytes
Carolyn J. Hill, Laurence E. Lynn
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 85,376 bytes
Carolyn J. Hill, Laurence E. Lynn
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 85,376 bytes
Robert D. Behn
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 2,096,727 bytes
Carolyn J. Hill, Laurence E. Lynn
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 85,376 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 27/04/2022 08:30; Kích thước: 2,512,657 bytes
Võ Thanh Lâm
Ngày: 27/04/2022 08:29; Kích thước: 1,561,046 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 27/04/2022 08:28; Kích thước: 942,866 bytes
Nguyễn Quý Tâm, Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 27/04/2022 08:26; Kích thước: 1,691,220 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 27/04/2022 08:25; Kích thước: 2,554,553 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 27/04/2022 08:25; Kích thước: 877,844 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 27/04/2022 08:20; Kích thước: 2,727,947 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 27/04/2022 08:19; Kích thước: 1,233,969 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 27/04/2022 08:18; Kích thước: 1,510,321 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 27/04/2022 08:17; Kích thước: 1,136,256 bytes
Amy K. Donahue, Rosemary O’Leary
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 358,608 bytes
Jennifer M. Suesse (HBS)
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 85,376 bytes
Hofstede Insights
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 208,773 bytes
Tony Bovaird and Elke Loeffler
Ngày: 28/04/2022 04:31; Kích thước: 279,910 bytes

Quản lý công là quá trình ra quyết định và hành động của các nhà quản lý trong khu vực công nhằm huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu của chính sách công, qua đó tối đa hóa giá trị công và phúc lợi xã hội. Quản lý trong khu vực công và khu vực tư có nhiều sự tương đồng – cả hai đều phải có hiệu quả và hiệu lực. Tuy nhiên, giữa chúng có sự khác biệt cơ bản về giá trị và sứ mệnh – trong khi khu vực tư theo đuổi lợi nhuận và lợi ích của chủ sở hữu thì khu vực công hướng tới giá trị công và phụng sự xã hội. 

Qua việc thảo luận các nội dung lý thuyết và những tình huống thực tiễn ở Việt Nam và trên thế giới, qua các bài học kinh nghiệm rút ra từ so sánh quốc tế, môn học nhấn mạnh và ưu tiên việc áp dụng khung phân tích và tư duy có tính ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn cao nhằm giải quyết những thách thức quản lý công quan trọng nhất của các cấp chính quyền cũng như ở các loại hình tổ chức công đa dạng ở Việt Nam. 

Để đạt được những mục tiêu đã nêu ở trên, môn học được thiết kế thành bốn phần. Phần thứ nhất giới thiệu tổng quan về quản lý công, trong đó trình bày ba phương diện quan trọng của quản lý công (theo Carolyn Hill và Laurence Lynn), bao gồm (i) Cấu trúc (structure) – cấu trúc tổ chức và quy trình phân phối thông tin, trách nhiệm và nguồn lực để đạt được mục tiêu chính sách và trách nhiệm của tổ chức; (ii) Văn hóa (culture) – công chức được truyền cảm hứng, niềm tin, giá trị và động lực để nâng cao uy tín, độ tin cậy và hiệu suất của tổ chức; và (iii) Thuật quản lý (craft) – năng lực của nhà quản lý công trong việc đặt ra mục tiêu, xác lập ưu tiên, xây dựng chiến lược và phương pháp để đạt được mục tiêu của tổ chức. Cả ba phương diện này của quản lý công cùng nhau giúp tạo ra giá trị công, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn và đạt được sứ mệnh của tổ chức. 

Phần thứ hai thảo luận quản lý chiến lược trong khu vực công thông qua mô hình “tam giác chiến lược” của Mark Moore. Luận điểm chính của phần này là để tối đa hóa giá trị công, nhà quản lý công không những cần thiết kế chính sách một cách đúng đắn về mặt kỹ thuật mà còn phải có khả năng vận động sự ủng hộ của các bên liên quan để chính sách được thông qua, đồng thời cần tổ chức việc thực thi, đo lường và đánh giá sao cho chính sách được triển khai một cách hiệu quả nhất. 

Phần thứ ba trình bày một số thách thức mà các nhà quản lý công hiện đang và sẽ tiếp tục phải đối diện trong tương lai. Các nhà quản lý công phải không ngừng đổi mới để có thể thích ứng với kỷ nguyên toàn cầu hóa, quốc tế hóa và số hóa như vũ bão hiện nay. Vì vậy, phần này được thiết kế để giúp học viên, đặc biệt là những công chức, chuẩn bị những kỹ năng, tư duy, và thái độ cần thiết để có thể trở thành nhà quản lý thành công trong thế giới VUCA (Volatility – Biến động, Uncertainty – Không chắc chắn, Complexity – Phức tạp, và Ambiguity – Mơ hồ). 

Phần cuối của môn học thảo luận một số chủ đề quan trọng trong quản lý công ở Việt Nam. Phần này sẽ áp dụng những khung phân tích và khung khái niệm đã được trình bày ở ba phần trước để soi rọi một số vấn đề quan trọng trong quản lý công của Việt Nam. Để tăng tính tương tác, phần này sẽ bao gồm các bài thuyết trình của các nhóm, trong đó mỗi nhóm tập trung phân tích và giải quyết một (số) vấn đề của quản lý công tại Việt Nam hiện nay.  

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'