MPP-513

Kinh tế học khu vực công

Ngày: 28/01/2013 15:33; Kích thước: 860,789 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 18/02/2013
08:30 - 10:00
Bài giảng 1: Cơ sở lý thuyết cho sự can thiệp và vai trò của khu vực công

* Thất bại thị trường (quyền lực thị trường, bất cân xứng thông tin, ngoại tác, hàng hóa công, bất bình đẳng, và mất cân đối vĩ mô)

* Vai trò của khu vực công nói chung và trong các nền kinh tế chuyển đổi nói riêng

* Thảo luận chính sách: Vai trò của khu vực công ở Việt Nam và Singapore

Bài đọc bắt buộc:

1. Jonathan Gruber (2011), Chương 1: Tại sao nghiên cứu tài chính công?

2. Joseph E. Stiglitz (2000), Chương 1: "Khu vực công trong một nền kinh tế hỗn hợp"

Bài đọc thêm:

1. Richard W. Kopcke, Geoffrey M. B. Tootell, và Robert K. Triest (2006), Chương 1: Giới thiệu: Chính sách tài khóa và ổn định vĩ mô.

2. Anthony Saich (2004). Vai trò đang thay đổi của nhà nước, Tài liệu thuyết minh cơ sở cho Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 của Trung Quốc.

3. John W. Thomas và Lim Siong Guan (2011). Sử dụng thị trường để quản lý tốt hơn ở Singapore, tài liệu nghiên cứu của giảng viên Trường quản lý nhà nước John F. Kennedy RWP02-010. [Truy cập miễn phí từ:http://www.ksg.harvard.edu/
Thứ 4, 20/02/2013
08:30 - 10:00
Bài giảng 2: Kinh tế chính trị học của khu vực công

* Tầm quan trọng của các yếu tố chính trị trong việc xác định chính sách thuế

* Những đánh đổi giữa các mục tiêu kinh tế, chính trị, và xã hội

* Nghiên cứu tình huống: Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu ở Thái Lan

Bài đọc bắt buộc:

1. Jonathan Gruber (2011). Chương 9: "Kinh tế chính trị".

2. Aswin Techajareonvikul (2006).Cải cách thuế rượu ở Thái Lan: Các quyền lợi và mục tiêu cạnh tranh lẫn nhau, Nghiên cứu tình huống của KSG số CR14-06-1857.0.

Bài đọc thêm:

1. The Economist (1999). "The Grabbing Hand." February 11, 350(8106): 76.

PHÁT TÌNH HUỐNG CHÍNH SÁCH SỐ 1 (NỘP VÀO THỨ TƯ, 27/2): Cancún, Mexico: Tư nhân hoá trong lĩnh vực nước và nước thải, Gustavo Merino-Jarez và Carolina Gutierrez de Taliercio, Nghiên cứu tình huống của KSG số 1593.0 và tình huống của KSG số 1593.1.
Thứ 6, 22/02/2013
08:30 - 10:00
Bài giảng 3: Sản xuất, cung ứng hàng hoá và dịch vụ của khu vực công

* Can thiệp để giảm nhẹ thất bại thị trường

* Hàng hoá công cộng và hàng hoá tựa như công cộng

* Thảo luận chính sách: Một số ví dụ ở Việt Nam

Bài đọc bắt buộc:

1. Joseph E. Stiglitz (2000). Chương 6: "Hàng hóa công và hàng hóa tư do khu vực công cung cấp."

2. Joseph E. Stiglitz (2000). Chương 7: "Lựa chọn công"
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 31/01/2013 10:35; Kích thước: 777,197 bytes
Ronald C. Fisher
Ngày: 31/01/2013 10:22; Kích thước: 884,803 bytes
Ronald C. Fisher
Ngày: 31/01/2013 09:39; Kích thước: 1,391,130 bytes
Quốc hội
Ngày: 31/01/2013 09:23; Kích thước: 433,908 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 31/01/2013 09:07; Kích thước: 1,284,736 bytes
World Bank
Ngày: 30/01/2013 17:51; Kích thước: 595,862 bytes
Moody's Analytics
Ngày: 30/01/2013 17:49; Kích thước: 826,403 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/01/2013 17:17; Kích thước: 493,518 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 08/05/2013 12:12; Kích thước: 813,981 bytes
Joel Slemrod và Jon Bakija
Ngày: 30/01/2013 16:15; Kích thước: 498,379 bytes
Phan Hiển Minh; Nguyễn Ngọc Thanh và Châu Thành Nghĩa
Ngày: 30/01/2013 16:02; Kích thước: 351,914 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 30/01/2013 15:55; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 29/01/2013 16:58; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 29/01/2013 16:44; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 29/01/2013 16:37; Kích thước: 58,669 bytes
CECODES, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và UNDP
Ngày: 29/01/2013 15:58; Kích thước: 6,497,362 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 29/01/2013 15:55; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Tuấn Anh và Nguyễn Quang Thái
Ngày: 29/01/2013 15:22; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh; Trần Thị Quế Giang
Ngày: 01/02/2013 11:18; Kích thước: 1,176,768 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 29/01/2013 14:15; Kích thước: 646,543 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 29/01/2013 14:12; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 29/01/2013 14:11; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 29/01/2013 14:10; Kích thước: 58,669 bytes
Aswin Techajareonvikul
Ngày: 29/01/2013 14:07; Kích thước: 767,363 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 29/01/2013 13:58; Kích thước: 988,445 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 29/01/2013 13:48; Kích thước: 58,669 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 21/05/2013 10:49; Kích thước: 921,792 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 20/05/2013 07:28; Kích thước: 452,427 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/05/2013 08:23; Kích thước: 4,741,108 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 13/05/2013 09:07; Kích thước: 1,225,302 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 07/05/2013 14:13; Kích thước: 537,396 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/05/2013 09:02; Kích thước: 486,263 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 23/04/2013 17:27; Kích thước: 550,834 bytes
Phan Hiển Minh
Ngày: 10/04/2013 16:47; Kích thước: 1,761,279 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/04/2013 16:45; Kích thước: 741,468 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/04/2013 17:50; Kích thước: 1,098,911 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 27/03/2013 16:58; Kích thước: 1,271,780 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 27/03/2013 08:45; Kích thước: 610,970 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 23/03/2013 17:23; Kích thước: 422,525 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 21/03/2013 17:28; Kích thước: 641,783 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 19/03/2013 13:18; Kích thước: 153,521 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 16/03/2013 16:41; Kích thước: 262,686 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 12/03/2013 16:21; Kích thước: 1,275,567 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/03/2013 14:31; Kích thước: 1,418,441 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/03/2013 07:45; Kích thước: 1,503,285 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 04/03/2013 14:04; Kích thước: 1,316,105 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 23/02/2013 12:10; Kích thước: 1,197,901 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 22/02/2013 08:19; Kích thước: 397,168 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 19/02/2013 18:01; Kích thước: 548,529 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/02/2013 08:28; Kích thước: 484,903 bytes
Mai Hoàng Chương, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/04/2013 13:21; Kích thước: 345,433 bytes
Vũ Thành Tự Anh; Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/04/2013 14:54; Kích thước: 295,201 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/04/2013 15:16; Kích thước: 349,079 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/04/2013 15:16; Kích thước: 411,654 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 03/04/2013 14:47; Kích thước: 335,015 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/04/2013 12:51; Kích thước: 648,247 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn; Mai Hoàng Chương
Ngày: 22/03/2013 16:33; Kích thước: 255,516 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 04/03/2013 10:49; Kích thước: 667,024 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/02/2013 17:42; Kích thước: 207,148 bytes
Đặng Thị Mạnh
Ngày: 28/05/2013 18:51; Kích thước: 622,456 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/04/2013 17:43; Kích thước: 1,402,466 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 29/03/2013 09:58; Kích thước: 1,616,747 bytes
Gustavo Merino-Juares; Carolina Gutierrez
Ngày: 29/03/2013 09:38; Kích thước: 1,614,744 bytes
Môn học nghiên cứu các lựa chọn chính sách và những đánh đổi có tính chiến lược cũng như hệ quả của chúng trong việc thiết kế và triển khai chính sách tài chính công ở các nước đang phát triển và chuyển đổi. Môn học đề cập đến vai trò và quy mô của khu vực công, bao gồm cơ sở lý thuyết cho sự can thiệp của nhà nước như thất bại thị trường và phân phối không công bằng. Sau đó môn học sẽ thảo luận chính sách chi tiêu của nhà nước bao gồm các chương trình bảo vệ xã hội của chính phủ, hiệu quả và hiệu suất của khu vực công, cán cân ngân sách và tài trợ thâm hụt ngân sách, và các thước đo để đánh giá hiệu quả của chính sách chi tiêu của chính phủ. Chủ đề kế tiếp là huy động nguồn lực công thông qua thuế trực thu và gián thu, bao gồm cả khía cạnh kinh tế học cũng như kinh tế chính trị của thuế khoá; thuế thu nhập, thuế tài sản và thuế tiêu dùng, các biện pháp ưu đãi thuế, sự tuân thủ, cưỡng chế thi hành, cải cách thuế, và các khoản phí sử dụng trong nước. Cuối cùng, môn học xem xét sự phân cấp ngân sách và mối quan hệ ngân sách giữa chính quyền các cấp. Môn học chú trọng đến việc áp dụng lý thuyết trong bối cảnh so sánh để đánh giá tác động của các phương án huy động nguồn lực và chính sách chi tiêu đối với hiệu quả phân bổ, công bằng xã hội và ổn định kinh tế. 

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'