MPP-513

Kinh tế học khu vực công

Huỳnh Thế Du, Jay Rosengard & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/02/2016 09:07; Kích thước: 719,826 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 15/02/2016
08:30 - 10:00

Buổi giảng #1. Vai trò và quy mô của khu vực công (Huỳnh Thế Du)

*Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard (2015), Ch.1-2

*Huỳnh Thế Du (2013), Vai trò và bản chất của Nhà nước (trích từ bài viết" Luận giải về Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN ở Việt Nam"), trang 1-14

PHÁT BÀI VIẾT CHÍNH SÁCH SỐ #1 (ĐƯỜNG HẦM LỚN-CHƯƠNG 4); NGÀY NỘP 2/29

Thứ 4, 17/02/2016
08:30 - 10:00

Buổi giảng #2. Đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng (Huỳnh Thế Du)

*Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard (2015), Ch. 3&7

Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 06/05/2016 14:30; Kích thước: 1,636,965 bytes
Phan Hiển Minh, Nguyễn Ngọc Thanh, Châu Thành Nghĩa
Ngày: 06/05/2016 14:38; Kích thước: 604,793 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 05/05/2016 09:10; Kích thước: 824,774 bytes
PwC
Ngày: 28/04/2016 16:38; Kích thước: 761,217 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 26/04/2016 19:56; Kích thước: 1,116,728 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 26/04/2016 19:47; Kích thước: 1,116,728 bytes
Ronald C. Fisher
Ngày: 26/04/2016 19:55; Kích thước: 1,317,327 bytes
John Parr, Joan Riehm & Christiana McFarland
Ngày: 20/04/2016 10:22; Kích thước: 1,481,262 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 20/04/2016 09:49; Kích thước: 802,435 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 20/04/2016 09:42; Kích thước: 1,016,482 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 11/04/2016 14:36; Kích thước: 1,116,732 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 11/04/2016 14:28; Kích thước: 1,673,573 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 03/02/2016 18:46; Kích thước: 1,909,653 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 07/04/2016 15:59; Kích thước: 1,062,517 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 07/04/2016 15:52; Kích thước: 1,186,646 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 16/03/2016 15:12; Kích thước: 1,119,689 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 16/03/2016 14:52; Kích thước: 1,106,855 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/03/2016 18:54; Kích thước: 1,106,855 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 02/03/2016 08:46; Kích thước: 1,559,771 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 17/02/2016 15:55; Kích thước: 785,099 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 19/02/2016 09:57; Kích thước: 841,232 bytes
Alan Altshuler & David Luberoff
Ngày: 29/02/2016 10:14; Kích thước: 1,000,933 bytes
Alan Altshuler & David Luberoff
Ngày: 29/02/2016 09:52; Kích thước: 1,126,278 bytes
Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/02/2016 09:32; Kích thước: 451,561 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 17/02/2016 15:44; Kích thước: 999,892 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 04/02/2016 09:34; Kích thước: 1,192,604 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 04/02/2016 09:17; Kích thước: 653,582 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 03/02/2016 18:13; Kích thước: 1,189,977 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 03/02/2016 18:21; Kích thước: 588,842 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 13/05/2016 15:20; Kích thước: 527,890 bytes
Phan Hiển Minh
Ngày: 12/05/2016 09:51; Kích thước: 747,790 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 28/04/2016 16:35; Kích thước: 832,588 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 26/04/2016 19:27; Kích thước: 415,597 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 26/04/2016 19:25; Kích thước: 1,055,759 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 26/04/2016 19:24; Kích thước: 1,800,300 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 26/04/2016 19:21; Kích thước: 546,180 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 26/04/2016 19:32; Kích thước: 2,450,220 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 22/04/2016 11:17; Kích thước: 2,667,776 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 22/04/2016 09:14; Kích thước: 1,905,050 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 19/04/2016 09:03; Kích thước: 1,789,637 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/04/2016 17:39; Kích thước: 1,429,469 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 31/03/2016 16:32; Kích thước: 1,008,534 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/03/2016 08:31; Kích thước: 1,033,912 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/03/2016 16:48; Kích thước: 1,730,097 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/03/2016 09:40; Kích thước: 1,458,595 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/03/2016 12:59; Kích thước: 1,265,229 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/03/2016 14:54; Kích thước: 1,417,694 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 02/03/2016 07:41; Kích thước: 481,093 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 22/02/2016 15:26; Kích thước: 1,054,051 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 19/02/2016 09:44; Kích thước: 500,510 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 16/02/2016 14:41; Kích thước: 876,490 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 03/02/2016 18:49; Kích thước: 960,573 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 12/05/2016 09:42; Kích thước: 194,317 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/05/2016 11:50; Kích thước: 318,794 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/05/2016 14:17; Kích thước: 529,217 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn & Huỳnh Thế Du
Ngày: 29/04/2016 10:18; Kích thước: 701,708 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/04/2016 09:35; Kích thước: 365,826 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 21/04/2016 19:22; Kích thước: 366,540 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/04/2016 10:00; Kích thước: 226,527 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/03/2016 15:37; Kích thước: 182,088 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 29/02/2016 16:14; Kích thước: 270,664 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 03/02/2016 19:08; Kích thước: 175,039 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 19/05/2016 14:16; Kích thước: 682,200 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/05/2016 11:48; Kích thước: 501,957 bytes
The New York Times
Ngày: 13/04/2016 10:25; Kích thước: 446,599 bytes
Peter Kiernan
Ngày: 21/04/2016 19:15; Kích thước: 755,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/03/2016 15:26; Kích thước: 1,502,531 bytes
Gustavo Merino-Jarez & Carolina Gutierrez de Taliercio
Ngày: 16/03/2016 15:32; Kích thước: 2,533,493 bytes
Alan Altshuler & David Luberoff
Ngày: 16/03/2016 15:28; Kích thước: 658,879 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 12/05/2016 14:28; Kích thước: 682,200 bytes

Môn học xem xét vai trò và các lựa chọn của chính phủ trong nền kinh tế. Phân tích các mục tiêu cùng với những đánh đổi để đạt được mục đích cuối cùng của nền kinh tế: hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội. Môn học không chỉ cung cấp các công cụ, mà còn các khung phân tích và đánh giá các vấn đề chính sách trong khu vực công. Phần đầu tiên giới thiệu cơ sở cho sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế, bao gồm vai trò và quy mô của khu vực công, những đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng, những vấn đề về lựa chọn công, khía cạnh kinh tế chính trị của khu vực công, khung đánh giá các chính sách xã hội như giáo dục, y tế và chính sách bảo trợ xã hội của chính phủ. Phần thứ hai tập trung vào khía cạnh kinh tế học của thuế khóa, lý thuyết thuế tối ưu và phân bổ gánh nặng thuế giữa những bên liên quan. Phần ba của môn học xem xét vai trò khác nhau của chính quyền các cấp trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ công, chuyển giao nguồn lực và trợ cấp chéo giữa các cấp chính quyền. Phần cuối cùng trình bày chính sách thuế trong thực tế bao gồm các biện pháp ưu đãi, tuân thủ, cưỡng chế và cải cách thuế.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'