MPP-545

Phát triển vùng và địa phương

Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 03/02/2016 11:15; Kích thước: 385,785 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 16/02/2016
10:15 - 11:45

Buổi giảng 1. Khuôn khổ lý thuyết: Định nghĩa năng lực cạnh tranh và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh

Bài đọc:

*Giới thiệu khuôn khổ lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh

Thứ 5, 18/02/2016
10:15 - 11:45

Buổi giảng 2. Khuôn khổ lý thuyết: Chiến lược kinh tế và tổ chức xây dựng năng lực cạnh tranh

Bài đọc:

*On Competition, Chương 2, 6, 7

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Asia Competitiveness Institute (ACI)
Ngày: 19/05/2016 09:35; Kích thước: 12,393,340 bytes
Vũ Thành Tự, Phan Chánh Dưỡng, Nguyễn Văn Sơn et al.
Ngày: 12/05/2016 09:00; Kích thước: 3,399,526 bytes
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Ngày: 17/05/2016 11:47; Kích thước: 2,277,317 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 27/04/2016 17:48; Kích thước: 1,176,314 bytes
Macro Breu et al.
Ngày: 27/04/2016 17:03; Kích thước: 949,560 bytes
World Bank
Ngày: 04/02/2016 16:56; Kích thước: 3,572,372 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 04/02/2016 16:52; Kích thước: 58,669 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 04/02/2016 16:51; Kích thước: 309,927 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 04/02/2016 16:46; Kích thước: 555,698 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 04/02/2016 16:41; Kích thước: 833,464 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 11/05/2016 14:44; Kích thước: 15,828,574 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 12/05/2016 10:53; Kích thước: 3,692,851 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 20/04/2016 16:11; Kích thước: 854,297 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 29/03/2016 10:10; Kích thước: 616,601 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/03/2016 07:38; Kích thước: 1,233,262 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/03/2016 08:50; Kích thước: 2,084,390 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 24/02/2016 16:54; Kích thước: 1,198,569 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 24/02/2016 16:53; Kích thước: 4,594,219 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 29/04/2016 11:14; Kích thước: 262,205 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 28/04/2016 16:16; Kích thước: 398,748 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 05/04/2016 09:38; Kích thước: 248,921 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/04/2016 09:51; Kích thước: 330,105 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/04/2016 09:43; Kích thước: 327,948 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/03/2016 17:19; Kích thước: 334,054 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 29/02/2016 16:20; Kích thước: 331,950 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/02/2016 15:23; Kích thước: 332,878 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/02/2016 10:43; Kích thước: 116,429 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/02/2016 10:33; Kích thước: 114,957 bytes
John F. Kennedy School of Government
Ngày: 19/02/2016 16:08; Kích thước: 118,589 bytes
Vũ Thành Tự Anh & Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 12/05/2016 08:54; Kích thước: 2,160,766 bytes
Huỳnh Thế Du, Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn & Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 27/04/2016 17:08; Kích thước: 7,363,400 bytes
Vũ Thành Tự Anh & Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 29/03/2016 15:51; Kích thước: 940,197 bytes
Michael E. Porter, Boon Siong Neo & Christian Ketels
Ngày: 10/05/2016 13:39; Kích thước: 1,821,123 bytes
Đại học Hongkong
Ngày: 10/05/2016 13:56; Kích thước: 689,855 bytes
Vũ Thành Tự Anh & Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 05/04/2016 09:28; Kích thước: 3,053,452 bytes
Michael Porter & Christian Ketels
Ngày: 05/04/2016 09:32; Kích thước: 1,616,356 bytes
Richard Vietor
Ngày: 11/03/2016 14:55; Kích thước: 1,650,151 bytes
Laura Alfaro & Benee Kim
Ngày: 08/03/2016 10:32; Kích thước: 2,104,392 bytes
Michael E. Porter & Willis Emmons
Ngày: 08/03/2016 09:34; Kích thước: 318,655 bytes
Michael E. Porter & Willis Emmons
Ngày: 08/03/2016 09:33; Kích thước: 586,636 bytes
Niels W. Ketelhohn & Michael E. Porter
Ngày: 08/03/2016 09:32; Kích thước: 1,041,299 bytes
Michael E. Porter & Gregory C. Bond
Ngày: 08/03/2016 09:30; Kích thước: 1,174,290 bytes
Orjan Solvell, Michael E. Porter
Ngày: 03/02/2016 17:14; Kích thước: 1,037,135 bytes

Đây là môn học về năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế nhìn từ góc độ kinh tế học vi mô. Môn học này sử dụng khung phân tích vi mô về năng lực cạnh tranh (Microeconomics of Competitiveness) của GS. Michael Porter ở Trường Kinh doanh Harvard.

Mục tiêu của môn học này là nhằm trả lời câu hỏi: Làm thế nào một đơn vị hay tổ chức (chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các cụm ngành, hiệp hội ngành nghề v.v.) xây dựng năng lực cạnh tranh để đạt được các mục tiêu phát triển của mình?

Phương pháp chính của môn học là sử dụng các tình huống nghiên cứu, chủ yếu lấy từ thư viện tình huống nghiên cứu của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright và Trường Kinh doanh Harvard. Trước mỗi buổi học, học viên cần đọc và chuẩn bị kỹ tình huống nghiên cứu vì trọng số điểm cho phần tham gia trên lớp rất cao. Kết thúc khóa học, học viên sẽ thực hiện một dự án nhóm với nhiệm vụ chính là đánh giá năng lực cạnh tranh của một đơn vị, tổ chức và đưa ra các khuyến nghị cho đơn vị, tổ chức đó.