MPP-512

Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách

Châu Văn Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/09/2014 11:53; Kích thước: 371,287 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 29/09/2014
08:30 - 10:00

Bài 1: Giới thiệu môn học

CHÂU VĂN THÀNH

Thứ 4, 01/10/2014
08:30 - 10:00

Bài 2: Đo lường hoạt động kinh tế

CHÂU VĂN THÀNH

Bài đọc:

1. Moss 2007 - Ch. 1, 5

Thứ 6, 03/10/2014
08:30 - 10:00

Giới thiệu về FETP

David O. Dapice
Ngày: 06/01/2015 13:29; Kích thước: 368,020 bytes
Gauti B. Eggertsson (NY Fed) Paul Krugman (Princeton)
Ngày: 10/12/2014 11:27; Kích thước: 890,634 bytes
Philip R. Lane
Ngày: 10/12/2014 11:23; Kích thước: 812,450 bytes
Kosh Mansori
Ngày: 10/12/2014 11:17; Kích thước: 904,057 bytes
Nguyễn Thị Thu Hằng, Đinh Tuấn Minh, Tô Trung Thành, Lê Hồng Giang và Phạm Văn Hà
Ngày: 10/12/2014 11:11; Kích thước: 58,669 bytes
Barry Eichengreen & Andrew K. Rose
Ngày: 10/12/2014 11:01; Kích thước: 817,863 bytes
Atish R. Ghosh và Jonathan D. Ostry
Ngày: 10/12/2014 10:53; Kích thước: 102,749 bytes
Paul R. Krugman; Maurice Obstfeld; Marc J. Melitz
Ngày: 10/12/2014 10:51; Kích thước: 58,669 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 03/11/2014 16:16; Kích thước: 321,252 bytes
Graciela L. Kaminsky; Carmen M. Reinhart & Carlos A. Végh
Ngày: 03/11/2014 15:52; Kích thước: 1,390,539 bytes
Ila Patnaik & Ajay Shah
Ngày: 30/09/2014 09:45; Kích thước: 307,850 bytes
Paul Krugman & Robin Wells
Ngày: 03/11/2014 15:06; Kích thước: 1,281,329 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 04/11/2014 14:03; Kích thước: 270,496 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 04/11/2014 14:02; Kích thước: 228,371 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 29/09/2014 13:40; Kích thước: 2,554,479 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 29/09/2014 13:37; Kích thước: 314,301 bytes
Paul Krugman & Robin Wells
Ngày: 03/11/2014 15:08; Kích thước: 1,281,329 bytes
Jose A. Ocampo; Codrina Rada & Lance Taylor
Ngày: 27/09/2014 14:12; Kích thước: 547,934 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2014 14:11; Kích thước: 1,887,993 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 29/09/2014 13:28; Kích thước: 461,660 bytes
Dwight Heald Perkins
Ngày: 27/09/2014 14:09; Kích thước: 217,084 bytes
Paul Krugman
Ngày: 27/09/2014 14:07; Kích thước: 961,871 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2014 14:05; Kích thước: 1,887,993 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và UNDP tại Việt Nam
Ngày: 10/12/2014 11:14; Kích thước: 2,554,479 bytes
Angus Maddison
Ngày: 27/09/2014 14:04; Kích thước: 386,377 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/09/2014 14:00; Kích thước: 1,887,993 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/09/2014 13:57; Kích thước: 58,669 bytes
Paul Krugman & Robin Wells
Ngày: 23/10/2014 16:34; Kích thước: 1,821,013 bytes
William Easterly, Timothy Irwin, and Luis Servén
Ngày: 27/09/2014 13:54; Kích thước: 535,284 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 29/09/2014 13:27; Kích thước: 327,869 bytes
Paul Krugman & Robin Wells
Ngày: 23/10/2014 16:21; Kích thước: 1,775,882 bytes
David Spencer/Châu Văn Thành
Ngày: 27/09/2014 13:50; Kích thước: 227,746 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 27/09/2014 13:48; Kích thước: 663,285 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/09/2014 13:48; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/09/2014 13:47; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 13/10/2014 15:57; Kích thước: 1,329,872 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 27/09/2014 13:45; Kích thước: 6,488,525 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 29/09/2014 13:26; Kích thước: 549,665 bytes
William Easterly, Timothy Irwin, and Luis Servén
Ngày: 27/09/2014 11:56; Kích thước: 535,284 bytes
Paul Krugman & Robin Wells
Ngày: 01/10/2014 08:55; Kích thước: 1,570,893 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/09/2014 11:44; Kích thước: 58,669 bytes
David O. Dapice
Ngày: 05/01/2015 08:35; Kích thước: 537,050 bytes
David O. Dapice
Ngày: 05/01/2015 08:31; Kích thước: 419,255 bytes
David O. Dapice
Ngày: 05/01/2015 08:51; Kích thước: 457,571 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 22/12/2014 15:27; Kích thước: 1,934,434 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 22/12/2014 15:26; Kích thước: 1,408,173 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2014 07:53; Kích thước: 1,288,827 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/12/2014 10:58; Kích thước: 3,130,189 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/12/2014 07:30; Kích thước: 4,021,503 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/12/2014 10:04; Kích thước: 4,543,706 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/12/2014 14:23; Kích thước: 4,179,640 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 26/11/2014 11:41; Kích thước: 547,671 bytes
David Spencer/Châu Văn Thành
Ngày: 26/11/2014 11:39; Kích thước: 366,627 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 26/11/2014 11:38; Kích thước: 834,232 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 21/11/2014 10:07; Kích thước: 212,119 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 21/11/2014 10:02; Kích thước: 641,385 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 21/11/2014 10:01; Kích thước: 1,624,195 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 04/11/2014 13:49; Kích thước: 2,475,004 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 31/10/2014 08:29; Kích thước: 775,758 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/10/2014 09:31; Kích thước: 2,411,175 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/10/2014 17:29; Kích thước: 1,203,856 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/10/2014 17:27; Kích thước: 3,225,942 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 16/10/2014 16:50; Kích thước: 1,318,415 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 16/10/2014 16:49; Kích thước: 396,441 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/10/2014 09:11; Kích thước: 783,307 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/10/2014 09:11; Kích thước: 3,967,112 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/10/2014 16:39; Kích thước: 1,073,356 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/10/2014 09:08; Kích thước: 5,561,557 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/10/2014 16:49; Kích thước: 706,794 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/10/2014 16:47; Kích thước: 5,233,744 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 04/11/2014 13:59; Kích thước: 156,962 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 06/10/2014 15:12; Kích thước: 1,826,215 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 03/10/2014 10:13; Kích thước: 1,214,910 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 03/10/2014 10:08; Kích thước: 1,020,142 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 22/12/2014 15:32; Kích thước: 171,015 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/12/2014 07:32; Kích thước: 298,123 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 24/11/2014 16:14; Kích thước: 227,482 bytes
IMF
Ngày: 29/10/2014 14:01; Kích thước: 1,576,309 bytes
Châu Văn Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 29/10/2014 14:00; Kích thước: 195,399 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/10/2014 15:47; Kích thước: 170,281 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 27/09/2014 11:40; Kích thước: 199,372 bytes
Fan Gang
Ngày: 04/11/2014 14:53; Kích thước: 728,300 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 04/11/2014 14:51; Kích thước: 431,325 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 04/11/2014 14:51; Kích thước: 176,287 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 04/11/2014 14:46; Kích thước: 220,605 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 04/11/2014 14:26; Kích thước: 428,456 bytes

Môn Kinh tế vĩ mô – Lý thuyết và Chính sách được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các sự kiện kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết của học viên về quá trình xây dựng và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, đồng thời làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng dụng sau này.

Do Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright hướng vào lĩnh vực chuyên sâu về Chính sách Công nên các nội dung về phân tích kinh tế và áp dụng vào việc giải thích các vấn đề thực tiễn, cũng như nghiên cứu tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô sẽ được đặc biệt chú trọng nhiều hơn thay vì chỉ đặt ra yêu cầu nhớ suông các khái niệm và định nghĩa hay chỉ tập trung vào các trường phái lý thuyết và các mô hình kinh tế vĩ mô trừu tượng.